PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo,        poštovani narodni poslanici, ja sam Zaharije Trnavčević, najstariji narodni poslanik. Na osnovu toga, prema Poslovniku, pripala mi je dužnost da otvorim prvu konstitutivnu sednicu Narodne skupštine i da vam ujedno poželim uspešan rad. Čestitam na poverenju koje ste dobili od građana Srbije, sa nadom da ćemo svi zajedno u jednom trajnom dogovoru na dobro i korist građana Srbije, da opravdamo to poverenje.

Hteo bih u svoje lično ime na početku rada ovog novog saziva Narodne skupštine da izrazim želju da Narodna skupština u većem stepenu bude zakonodavni organ Srbije, što će se ogledati u tome da raspravlja više nego ranije o predlozima, zakonskim inicijativama vas, samih narodnih poslanika, vaših odbora i poslaničkih grupa, nego što je to bilo u prošlosti, kada je Narodna skupština manje - više razmatrala i usvajala zakonske projekte koje je podnosila Vlada Srbije.

Evo, to je što sam hteo da vam kažem i da poželim svima nama da ovaj dogovor, koji će trajati neko vreme do novih izbora, bude plodonosan, na dobro i korist svih građana Srbije, koji s pravom očekuju da posle ovih 10 godina ili 50 godina, kako god hoćete, dožive pravi i istinski preporod i procvat.

Hvala vam na pažnji, a sada ćemo da krenemo na rad prema Poslovniku.

Obaveštavam vas da na današnjoj Prvoj konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije pored vas, narodnih poslanika, prisustvuje i gospodin Andrija Simić, predsednik Republičke izborne komisije. Ja ga u vaše i svoje ime pozdravljam.

Podsećam vas da, prema članu 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, Prvom konstitutivnom sednicom Narodne skupštine Republike Srbije, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, kome u radu pomaže po jedan najmlađi narodni poslanik sa četiri izborne liste, koje su dobile najveći broj poslaničkih mesta i sekretar Narodne skupštine.

Pošto sam najstariji narodni poslanik, imam tu čast i obavezu da predsedavam ovom sednicom, do izbora predsednika Narodne skupštine, u čemu će mi pomagati najmlađi narodni poslanici:

Dušan Proroković - najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica,

Branko Ružić - najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević,

Stevo Dragišić - najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj,

Zoran Novaković - najmlađi narodni poslanik sa izborne liste Stranka srpskog jedinstva - profesor Borislav Pelević, i

Snežana Đukić - sekretar Narodne skupštine.

Pozivam ove mlade narodne poslanike da dođu ovde za predsednički sto.

Obaveštavam vas da, prema podacima kojima raspolaže služba Narodne skupštine, današnjoj sednici prisustvuje 240 narodnih poslanika, pa saglasno članu 80. stav 1. Ustava Republike Srbije postoje uslovi za rad i odlučivanje.

O zapisniku sa ove sednice staraće se sekretar Narodne skupštine Republike Srbije.

Kao što je to uobičajeno, tok sednice se stenografiše i snima na magnetofonu.

Na osnovu obaveza, koje proizilaze iz Ustava Republike Srbije, Zakona o izboru narodnih poslanika i Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, dozvolite mi da predložim na usvajanje sledeći

D n e v n i r e d

1. Potvrđivanje mandata narodnih poslanika,

2. Izbor predsednika Narodne skupštine Republike Srbije,

3. Izbor potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije,

4. Imenovanje sekretara Narodne skupštine Republike Srbije,

5. Izbor članova radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije.

Da li narodni poslanici prihvataju ovaj dnevni red.

Ko je za, molim da digne ruku? (156)

Ko je protiv? (Niko.)

Da li se neko uzdržava? (Ne.)

Utvrđujem da je predloženi dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih narodnih poslanika.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: POTVRĐIVANjE MANDATA NARODNIH POSLANIKA

Dozvolite da vas podsetim na odredbu člana 27. Zakona o izboru narodnih poslanika, kojom je propisan način i postupak potvrđivanja mandata novoizabranih narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Prema tom članu:

- potvrđivanje mandata poslanika vrši se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima,

- na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine obrazuje se komisija od tri člana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije.

Na osnovu izveštaja Komisije, lice koje predsedava konstitutivnom sednicom Narodne skupštine konstatuje da je Republička izborna komisija pnela izveštaj o sprovedenim izborima i koja su uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa tim izveštajem, čime je potvrđen mandat novoizabranim poslanicima.

Polazeći od obaveze propisane tim članom zakona, na današnjoj sednici Narodne skupštine treba da se obrazuje komisija od tri člana, radi utvrđivanja saglasnosti uverenja o izboru narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Pošto zakonom nije uređeno pitanje načina predlaganja i sastava ove komisije, dozvolite mi da, radi efikasnijeg rada, nakon konsultacija koje sam obavio u pripremi ove sednice, kao predsedavajući, predložim sastav komisije.

Smatram da bi bilo primereno da se u komisiju predlože dva narodna poslanika sa izborne liste Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica i jedan sa izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević.

Saglasno tome i obavljenim konsultacijama, predlažem da se u Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, izaberu narodni poslanici:

1. Dušan Budišin, sa izborne liste Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica - za predsednika,

2. Bojan Pajtić, sa izborne liste Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica - za člana,

3. Zoran Nikolić, sa izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević - za člana.

Da li ima drugih predloga? (Nema.)

Da li neko želi reč? (Niko.)

Pošto se niko ne javlja za reč i nema predloga, zaključujem pretres.

Stavljam na glasanje predlog za obrazovanje Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije.

Ko je za ovaj predlog, molim da digne ruku? (175 narodnih poslanika.)

Ko je protiv? (Niko.)

Da li se neko uzdržava? (Niko.)

Konstatujem da smo, shodno članu 80. Ustava Republike Srbije usvojili, ovaj predlog o obrazovanju Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije.

Pošto smo obrazovali Komisiju za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, molim članove Komisije da odmah održe sednicu u sali na drugom spratu.

Molim narodne poslanike koji, eventualno, nisu predali uverenja Republičke izborne komisije o izboru za narodnog poslanika, da ta uverenja predaju meni, a ja ću ih uručiti Komisiji.

Pre nego što prekinemo rad ovog dela sednice, kako bi omogućili Komisiji da obavi svoj deo posla utvrđen članom 27. Zakona o izboru narodnih poslanika, molim narodne poslanike da, u toku pauze, u skladu sa članom 11. Poslovnika, obave potrebne konsultacije i, na osnovu toga, u pisanom obliku meni podnesu predloge kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Podsećam da, prema članu 11. Poslovnika Narodne skupštine, kandidata za predsednika Narodne skupštine može da predloži najmanje 30 narodnih poslanika, da narodni poslanik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata, da predlog treba da sadrži ime i prezime kandidata, biografiju, stranačku pripadnost, ime i prezime izvestioca, obrazloženje i saglasnost kandidata, u pisanom obliku.

Takođe, uz predlog kandidata za predsednika, predlagači treba da, saglasno članu 123. Poslovnika, odrede po jednog svog predstavnika u Komisiju za štampanje i pečaćenje glasačkih listića.

Istovremeno, radi efikasnijeg obavljanja svih poslova vezanih za konstituisanje Narodne skupštine, molim da se, u međuvremenu, pripreme i blagovremeno podnesu predlozi kandidata za potpredsednike i sekretara Narodne skupštine Republike Srbije i da se obrazuju poslaničke grupe koje treba da pripreme i podnesu predloge za sastav radnih tela Narodne skupštine Republike Srbije.

Molim da se za korišćenje sala, radi obavljanja potrebnih dogovora, obratite sekretaru Narodne skupštine.

Čuli ste šta treba u međuvremenu sada da uradimo.

Predlažem da sada prekinemo rad ovog dela sednice do prijema izveštaja Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Predlažem da rad današnje sednice nastavimo u 12,00 časova.

(Pauza)

(Nastavak sednice u 12,40 časova.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sednicu, uz jedno obaveštenje. Kasnimo zato što je Komisija za utvrđivanje saglasnosti izdatih uverenja sa izveštajem Republičke izborne komisije radila nešto duže nego što se očekivalo. U međuvremenu, dobili ste i ove skupštinske materijale, pa, uz to objašnjenje, ja vas pozivam da sa pažnjom učestvujete u radu nastavka ove skupštine.

Nastavljamo rad povodom prve tačke dnevnog reda - potvrđivanje mandata narodnih poslanika.

Podsećam vas da ste uz saziv ove sednice primili izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, koji su održani 23. decembra 2000. godine i (dopunski izbori) 10. januara 2001. godine.

Pre početka ovog dela sednice, uručen vam je izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Da li izvestilac Komisije, gospodin Budišin, želi reč? (Ne želi.)

Saglasno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima, i:

- da su svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima - čime je potvrđen mandat svim novoizbaranim narodnim poslanicima.

Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da vam, nastavljajući da predsedavam ovom sednicom, poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.

Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, konstatujem da, saglasno članu 27. stav 2. Zakonu o izboru narodnih poslanika, prestaje funkcija narodnih poslanika iz prethodnog saziva. (Aplauz.)

Dozvolite mi da se, u vaše ime, zahvalim narodnim poslanicima kojima je danas prestao mandat.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - IZBOR PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 11. Poslovnika Narodne skupštine, primio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Predlog vam je uručen u toku sednice.

Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložen je Dragan Maršićanin, član Demokratske stranke Srbije.

Podsećam da, prema članu 12. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, izvestilac predlagača može da obrazloži predlog.

Da li izvestilac predlagača želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine? (Želi.)

Gospodin Dušan Budišin, narodni poslanik.

Dušan Budišin

Poštovani poslanici, u ime Demokratske opozicije Srbije stavljam predlog Narodnoj skupštini da se za predsednika Narodne skupštine Srbije izabere gospodin Dragan Maršićanin iz Demokratske stranke Srbije.
Gospodin Maršićanin je istaknuti političar naše stranke, ima iskustva na sličnim poslovima. Radio je kao predsednik opštine Vračar, u svoje vreme, kada je opozicija bila na vlasti u toj opštini. Zato ostajemo kod tog predloga i molimo da ga Narodna skupština izabere za predsednika. Hvala. (Aplauz.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Čuli ste izvestioca predlagača za kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Pre nego što počnemo, pre nego što otvorim diskusiju o ovom predlogu, predlažem da ograničimo trajanje diskusije na 5 minuta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Ko je za to da diskusija traje 5 minuta? (Većina.)
Da li ste za to da brojimo? (Ne.)
Nema razloga da gubimo vreme, većina je.
Ima li neko da želi nešto da kaže povodom ovog predloga? (Ima.)
Branislav Ivković, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.

Branislav Ivković

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, pozdravljam vas u ime poslanika Socijalističke partije Srbije. Želim da imamo uspešan rad u interesu građana Srbije, same Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
Želim samo da vas podsetim da smo prihvatili rezultate izbora i pored činjenice da su izbori zaista sprovedeni u vrlo teškim uslovima, u uslovima medijskog linča, pritisaka na sve stranke koje se nalaze van DOS - a, a taj pritisak je trenutno aktuelan i u ovoj sali, koliko primećujem, pritisaka koji su išli ka tome da uspostave jedan vid svojevrsnog političkog terora, pa moramo reći i jednu vrstu političkog rasizma, koji je vodio ka tome da se formiraju građani prvog i drugog reda, pri čemu je pojam građana drugog reda bio uglavnom rezervisan za članove Socijalističke partije Srbije.
Mi smo, i pored toga, vrlo rado prihvatili konsultacije koje su organizovane od strane Demokratske opozicije Srbije, od strane kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i ocenjujemo da su ti dogovori u značajnoj meri odstupali od prethodnog stanja u kojem smo se nalazili, i procenili smo da jednim konstruktivnim pristupom svih nas, u suštini i u interesu građana Srbije, možemo jednim uspešnim radom u ovoj skupštini, pre svega zakonodavnim radom, kako je predsedavajući ukazao u svom uvodnom izlaganju, da zaista učinimo još boljim sve uslove za ukupan privredni razvoj zemlje i za ispunjavanje svih onih socijalnih potreba koje se pojavljuju i koje su u interesu programa Socijalističke partije Srbije.
U tom smislu, ono što je najvrednije, mi smo u tim dogovorima postigli poštovanje principa koji su zaživeli ovde u parlamentarizmu, u višestranačkom sistemu od 1990. godine. Ti principi su podrazumevali da većinska koalicija ili većinska stranka imaju pravo predlaganja predsednika Skupštine Republike Srbije, a da sve ostale parlamentarne stranke, shodno svom procentualnom učešću, imaju pravo na ostala mesta u parlamentu, od potpredsednika Skupštine Republike Srbije, predsednika i zamenika predsednika odbora i na članstvo u odboru.
U tom smislu, mi smo se opredelili da glasamo za predlog Demokratske opozicije Srbije i mi ćemo glasati za kandidata, gospodina Dragana Maršićanina.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
 Izvolite, predstavite se, molim Vas, ja još ne znam sva imena.

Dragan Jočić

Ja se zahvaljujem predstavniku Socijalističke partije Srbije, što je, zapravo, rekao ono što Srbiji treba. Socijalistička partija Srbije, današnjim danom, se odrekla svoje prakse.
Odrekla se da Srbija ne vidi i odrekla se da Srbija ne čuje. Hvala vam što ste podržali taj predlog i zapravo što ste dali jedan novi kvalitet samom sebi. (Aplauz.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala Vam. Ima reč narodni poslanik dr Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je veoma lepo prisustvovati pravom vatrometu zahvaljivanja između SPS-a i DOS-a. Mi volimo sa strane taj vatromet, ali u njemu nećemo učestvovovati, jer će SRS u ovom sazivu Parlamenta delovati kao opoziciona politička partija, a zadatak je opozicije da glasa protiv vlasti. To, da li smo mi sagoreli ili ne, to će se videti u konačnom ishodu, a vi ste suviše mladi, pa ne znate da nema končanog ishoda već prvog dana.
(Glas iz sale: Mladolik sam.)
Malo treba vremena, sačekati da to prođe. Dame i gospodo, što se tiče ovog skupštinskog saziva, on ima pred sobom dve opcije. Prva je opcija da se Skupština i svi njeni organi i tela konstituišu po principu proporcionalnosti. To nalaže parlamentarna praksa civilizovanog sveta i to nalaže parlamentarna tradicija. Naravno, skupštinska većina može tu tradiciju da promeni i da izglasa drugačije. Ne bi to bio ni prvi istorijski slučaj tiranije većine. Mi ćemo se prilagoditi i jednoj i drugoj opciji, jer nas u principu mnogo ne tangira. Ali, dosadašnji pokušaji dogovora da se po proporcionalnom principu konstituiše Republička skupština, da se konstituišu njeni radni organi, nisu bili uspešni. To moram ovde da vam saopštim jer su predstavnici SRS učestvovali u dva navrata u pokušaju dogovora. Pošto ti dogovori nisu bili uspešni, pošto skupštinska većina nije bila spremna da poštuje princip proporcionalnosti, SRS će glasati protiv kandidata DOS-a za predsednika Narodne skupštine.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala. Da li ima još neko reč? Izvolite.