PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 29.01.2002.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

5. dan rada

29.01.2002

Sednicu je otvorila: Nataša Mićić

Sednica je trajala od 11:00 do 17:25

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? (Ne.)

Stavljam na glasanje amandman.

Za 51, protiv 80, uzdržanih 16, nije glasalo 27, od 174 narodna poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 23. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.

Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dragan Marković i narodni poslanik Zoran Radovanović.

Predstavnik predlagača, Vlada i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Reč ima Zoran Radovanović.

Zoran Radovanović

Poštovana predsednice Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu člana 142. i 143. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije podneo sam amandman na član 24. Predloga zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti autonomne pokrajine i tražio sam da se ovaj član briše.
Među pojedinim pitanjima navedenim u 24 imenovane oblasti i u ostalim oblastima koje bi se poverile autonomnoj pokrajini, a koje se u stvarnosti mogu mnogo povoljnije obavljati na regionalnom, znači na centralnom nivou, provlači se jedno centralno pitanje koje nikako ne može biti u nadležnosti autonomne pokrajine, a to je pitanje vršenja upravnog i opšteg nadzora nad primenom odgovarajućih republičkih zakona.
Ne može autonomna pokrajina, čiji to nisu zakoni, vršiti nadzor nad zakonitošću primene ovih zakona. Kroz član 24. Predloga zakona vidi se sva perfidnost i licemerje ovog predloga. Kao što onaj koji je izvestio nas ovde o tom predlogu - Nenad Čanak, kaže - toliko je loš da ne možete da ga prihvatite, ali bilo bi još bolje da ga ne izglasate, kako bih ja mogao nekim drugim sredstvima da rešavam svoj problem. Obrazloženje koje je dato uz ovaj predlog vrlo naivno kaže: "Radi boljeg i efikasnijeg ostvarivanja zakonom utvrđenih prava i funkcionisanja sistema socijalne zaštite, ovim zakonom se predlaže približavanje ostvarivanja prava iz ove oblasti korisniku prava ..." itd.
Ovo obrazloženje i podmetanje građanima Vojvodine, gde oni treba da pomisle kako smo mi, ako glasamo protiv ovog zakona, ujedno protiv autonomije Vojvodine, a mi ćemo sigurno glasati protiv ovog zakona. Još jednom ponavljam da socijalisti nikada nisu bili i nikada neće biti protiv autonomije Vojvodine ili Kosova i Metohije kao pokrajine, ali isključivo u interesu ove zemlje, zemlje Srbije.
Član 9. Ustava SRJ, a vi svi imate ustave, ali ih slabo čitate, stav 1. kaže: "SRJ je zasnovana na vladavini prava"; a stav 2: "Zakoni moraju biti saglasni sa Ustavom."
Član 65. Ustava SRJ kaže: "Svako je dužan da se pridržava Ustava, zakona, drugih propisa, kao i opštih akata"; a stav 2: "Svako je dužan da časno i odgovorno obavlja svoju funkciju". Ovo posebno apostrofiram.
Pitam vas da li je časno i odgovorno kada jedan čovek, obrazlagač ovog predloga zakona, lomi tablu RTS - a uz neke reči - "đubre" itd, koji je vama pričao ovde kako je ovaj predlog zakona, taj isti omnibus, mnogo dobar.
Idemo redom, član 24. tačka 1) kaže: "Bliže uređuje, u skladu sa materijalnim mogućnostima, druga prava u oblasti socijalne zaštite, veći obim prava od prava utvrđenih zakonom i povoljnije uslove za njihovo ostvarivanje ..." itd. Oba ustava, SRJ i Republike Srbije, garantuju jednakost građanima na celoj teritoriji naše zemlje, a ovde nam predlagač kroz veći obim prava i povoljnije uslove nudi apsolutnu nejednakost građanima, što je za mene apsolutno neprihvatljivo.
Član 24. tačka 2) kaže: "pokrajina osniva ..."; tačka 3) kaže: "imenuje upravne i nadzorne odbore ...", predstavlja nešto gde se opet zadire u direktnu nadležnost Republike.
Tačka 4) člana 24. ovog predloga kaže: "daje saglasnost na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika ...". Ponavljam da je pripravniku, a ne pravniku jasno da niži organ ne može dati saglasnost višem organu. Tačka 5) takođe. Tačke 7), 8) i 9) ovog člana su opet protivustavne. Mislim da je Vlada podnela amandman na ovaj član i kao takav je usvojen, jer ne može niži organ davati neke saglasnosti višem organu.
Šta u stvari znači član 24, kao i čitav predlog zakona? Probaću da objasnim prosto. Na primer, moja mesna zajednica traži autonomiju. Ja imam sve prerogative za to: imam maramu, imam osnovnu i srednju školu, znači rešili smo problem obrazovanja. Imamo rečicu i transformator, možemo da kupimo struju i, ono što je bitno, imamo nekoliko ari za poljoprivredu; imamo mene kao ličnog lekara; priznaće nas Evropska zajednica i svet i bićemo jedna velika i moćna država, a ja ću biti prvi čovek u toj našoj državi.
(Predsednik: Inače, upozoravam vas da ste prekoračili vreme.)
Zašto ovo govorim? U Ustavu Republike Srbije, u članu 26. se kaže: "Zabranjeno je vršiti na čoveku, bez njegove dozvole, medicinske ili druge naučne oglede", a, po meni, niti onaj koji je ovo predlagao ima pravo, niti sme da vrši eksperimente na građanima Vojvodine, ni nad svima nama u ovoj Srbiji. Ono što hoću da kažem i time završavam - građani Vojvodine, ako vas Čanak vodi kao što peva i kao što vozi motor, svi smo zajedno nagraisali. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? Izvolite, narodni poslanik Stevan Ž. Gudurić, ovlašćeni predstavnik SPS-a za ovu tačku dnevnog reda.

Stevan Ž. Gudurić

 Dame i gospodo narodni poslanici, na član 24. podnet je amandman koji kaže da se član briše. Kada malo pažljivije pročitamo pojedine tačke, onda vidimo da jednostavno predlagač nije mogao da se otme utisku i da piše kako je to pisao ili je možda prepisivao iz 1974. godine, zato što se i tada na neke stvari u Srbiji dobijala saglasnost u Vojvodini i na Kosovu i Metohiji. Teško da možemo smatrati normalnim da niži organ daje saglasnost; znači pokrajinski organ će davati saglasnosti republičkom organu. To smo videli u tom ustavu iz 1974. godine. Videli smo i u praksi, da je samo bilo u Ustavu.
Pošto je ovde bilo nekih aluzija, nisam hteo, a i dovoljno se izlazi i bez replika, niko nije sporio nikada da je Skupština Vojvodine legalna, samo, teško da ima legitimaciju, da je legitimna, zato što je sastav poslanika u Skupštini Vojvodine slika oktobarskih događanja. Ta slika nije odraz ni politike, ni političke snage u Vojvodini, ni nacionalnog ni verskog rasporeda, ni bilo čega drugoga, pa se zato priča ovako kako se priča, da se proverimo.
Kada ste toliko samouvereni, da mi socijalisti možemo proći gore nego što smo prošli - probajte nas; a samo mislim da ta sudbina o kojoj ste govorili, da može da se prođe gore od toga da se nema ni jedan put, to čeka prvenstveno vas.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Stavljam na glasanje amandman.
Za 49, protiv 83, uzdržano 16, nije glasalo 25, ukupno 173 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
Predsatvnik predlagača je prihvatio ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Stamenković.
Predstavnik predlagača, Vlada i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Da.)
Izvolite.

Dragoljub Stamenković

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SRS podnela je amandman na član 24. Predloga zakona, koji sada ovde obrazlažem. U tom amandmanu tražimo da se u članu 24. stav 1. u tačkama 4) i 5) reč "saglasnost" zameni rečju "mišljenje", a da se stav ovog člana Predloga zakona briše.
Smatramo da se amandmanom postiže jedinstvo nadležnosti u uređivanju ove oblasti u celoj Republici. Član 24. tačka 4) kaže: Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast socijalne zaštite: daje saglasnost na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koji donosi Republika, u delu koji se odnosi na mrežu ustanova na teritoriji autonomne pokrajine".
Potpuno je jasno, ako pokrajina daje saglasnost, to znači da Republika ne može uticati na tu mrežu ustanova dok pokrajina tako ne odluči. Zašto onda nije poštenije da piše da pokrajina odlučuje o mreži ustanova, jer se na kraju krajeva, sve svodi na jedno isto. Tako je i u tački 5) ovog člana.
Mi mislimo da zaista treba da postoji određena autonomija zbog posebnosti Vojvodine, a da je ta autonomija, ta samostalnost dovoljna u onoj meri gde se za svako rešenje koje se odnosi na teritoriju AP Vojvodine traži mišljenje te autonomne pokajine o kojoj se raspravlja, i na osnovu toga se daje konačan predlog koji će biti dobar za sve građane AP Vojvodine. Ovo je previše samostalnosti. Dolazimo ponovo u istu situaciju kada je Srbija bila omeđena dvema tada samoupravnim autonomnim pokrajinama i da ni jedna odluka nije mogla biti donesena bez saglasnosti pokrajina. Često su pokrajine glasale protiv interesa cele Republike. Tako da je, u principu, onda ostali deo Srbije bila neka autonomija u okviru dve samostalne oblasti: Kosova i Metohije i Vojvodine.
Podsetio bih vas ponovo, ispred SRS, gospođo predsedavauća, da amandman broj V, koji je Vlada podnela na član 16. Predloga zakona, nije mogao biti sastavni deo Predloga zakona i nije mogao biti prihvaćen od strane predlagača, s obzirom da je Narodna skupština odbila taj amandman. Pozivam narodne poslanike da glasaju za amandman koji je podnela poslanička grupa SRS.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Hvala. Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? Izvolite. Narodni poslanik Tomislav Nikolić, zamenik predsednika poslaničke grupe SRS.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovo je jedan u nizu amandmana koji smo podneli, a koji na isti način regulišu veoma sličnu materiju. Vidim da je Vlada Republike Srbije čitala naše amandmane i delimično jedan od naših amandmana prihvatila i uvrstila u svoj predlog koji je najpre predlagač odbio, a onda se za sat  vremena predomislio, izvršio sve potrebne konsultacije sa svim organima lovišta u Vojvodini i odlučio da prihvati. Radi se o tačkama 4) i 5) stava 1. člana 24. Da vas podsetim, predlagač je tražio da autonomna pokrajina daje saglasnost na predlog odluke o mreži ustanova socijalne zaštite za smeštaj korisnika koji donosi Republika u delu koji se odnosi na ustanove na teritoriji autonomne pokrajine, kao i to da daje saglasnost na imenovanje direktora centara za socijalni rad na teritoriji autonomne pokrajine.
Vlada je intervenisala u tački 4) i traži da to ne bude saglasnost već mišljenje, zato što se tobož samo tačkom 4) ugrožava jedinstveni prostor Republike. Vlada zapaža da pojedini objekti za smeštaj ugroženih lica nisu na teritoriji isključivo uže Srbije ili isključivo Vojvodine, odnosno, Vlada kaže - ako u Vojvodini nema objekata za smeštaj hendikepiranih lica, postoji, recimo, u Petrovcu na Mlavi; nemojte da gradite u Vojvodini, dajte da mi napravimo jedan amandman pa da to bude samo mišljenje, a ne vaša saglasnost, pošto na teritoriji Vojvodine postoji objekat za smeštaj slepih lica, da ne pravimo mi to u Srbiji. Rekao bi čovek, sve razumno i sve korisno.
Tako je trebalo pročešljati ceo zakon. Ovo su ministarstva ovlaš pregledala, i evo, ministar za socijalnu zaštitu je pronašao nešto što treba zameriti, a da su hteli ministri, mogli su da kažu - da se baci ovaj papir zato što ne liči ni na šta.
Tačka 5) glasi "Autonomna pokrajina daje saglasnost na imenovanje direktora centara za socijalni rad na teritoriji autonomne pokrajine". Kakva je to sada saglasnost? Onaj koji ima pravo da imenuje direktora, njemu ne treba nikakva saglasnost. To imenovanje posle podleže zakonskoj kontroli, ali ako ovlastite nekoga da imenuje direktora, kakva mu saglasnost treba? Onda neka onaj koji daje saglasnost imenuje direktora.
Kakvi su to stepeni i koliko će to administracije biti u autonomnoj pokrajini, jer će jedni da imenuju, drugi će da daju saglasnost, treći će da pregledaju saglasnost, četvrti će u drugostepenom postupku da rešavaju i više građanin sa teritorije Vojvodine, koji traže zaštitu po određenim pitanjima, uopšte neće imati prava da krene dalje od Novog Sada. Tamo će biti i prvi i drugi stepen. Zašto niste i sudove tako rasporedili? Hoćete, rasporedićete.
(Na dobacivanja, verovatno, Z. Mićović.)
Lako je tebi iz Arilja, lako je tebi, brda svuda okolo, dok stignu do tebe, mi ćemo svi da izginemo po šumama, a ti ćeš lako. Ti ćeš da ideš da štrojiš i da dobacuješ, a mi ćemo da idemo da radimo i da ginemo. Nikada nisi izašao ovde ljudski nešto da kažeš. Ne moraš meni da govoriš, govori narodu Srbije. Bilo bi dobro da izađeš da vide koga su izabrali.
O čemu se ovde radi? Dobro je, volim da vi koristite sve svoje organe, pa i organ govora, pa makar i dobacujući iz klupe. Nekada mi se učini da nemate neke organe, neke vam vidim, ali oni koji treba da ...
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko prijavljuje za reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Stavljam na glasanje amandman.
Za 37, protiv 78, uzdržano 16, nije glasalo 37, od 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podnela narodna poslanica Nataša Jovanović.
Predstavnik predlagača, Vlada i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li želite reč? (Da.)
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji sam, ispred poslaničke grupe SRS, podnela na član 25. je u skladu sa koncepcijom i, pre svega, sa ustavnim odredbama, a za čije poštovanje se neprekidno od početka rasprave zalaže poslanička grupa SRS.
Naime, ovde se traži da se u čl. 25. izbriše stav 2. Stav 1. kaže: "Autonomna pokrajina, preko svojih organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravna zaštita, porodice i starateljstva, vrši poslove drugostepenog organa u odnosu na rešenja organa starateljstva sa teritorije autonomne pokrajine". Dakle, ovo je samo nastavak one priče od početka gde mi kažemo da poslovi iz ovog prvog stava, kao i mnogi poslovi koje ste naveli u članovima ovog neustavnog zakona, ne mogu da budu na ovakav način utvrđeni kroz davanje nadležnosti autonomnoj pokrajini.
Ovde se autonomna pokrajina pojavljuje kao drugostepeni organ, a u mnogim članovima ovog zakona se kod primene pozitivnih zakonskih propisa, dakle važećih zakona, pojavljuje i kao prvostepeni i kao drugostepeni organ. Stvoriće se jedna potpuna erozija u našem pravnom poretku, stvoriće se jedan haos da više niko neće znati, a vi iz dosovske većine ni sami ne želite to da znate, niti se interesujete kako će sve to u pravnom smislu da funkcioniše i šta će to AP Vojvodina, pokrajinska Skupština i Izvršno veće, da prihvate kao zakone Republičke skupštine, odnosno Republike Srbije, a šta će da rade na svoju ruku.
Međutim, iz svega ovoga je sasvim očigledno da se ne postupa u skladu sa ovlašćenjima koje po statutu ima AP Vojvodina, a to je njen najviši pravni akt, jedino je moguće, što vam neprekidno ponavljamo, da se u skladu sa statutom utvrđuju nadležnosti autonomne pokrajine; ovde se radi o jednoj opštoj otimačini nadležnosti, a zna se u šta nas to uvodi. To nas uvodi u cilj koji ispred sebe imaju svi povampireni Brozovi komunisti, separatisti, izdajnici srpskog naroda u severnoj srpskoj pokrajini, koji žure da što je moguće pre izađu sa svojim ustavnim rešenjima i sa proglašenjem ustava, kako oni kažu - republike Vojvodine.
Sve ovo je zapravo, sve ove odredbe ovakvog nakaradnog secesionističkog zakona, koji ste vi nazvali - omnibus zakon, uvod u to. Sama činjenica da se ovim zakonom daje vršenje upravnog nadzora, o čemu je bilo reči, na višim školama, na fakultetima, pri polaganju stručnog državnog ispita itd. predstavlja nepoštovanje odredbi Ustava, članova 71, 108, 109. i 110, a govori u prilog onoga što najviše brine ne samo Srbe u Vojvodini, već Srbe na teritoriji čitave Srbije i SRJ: šta će se desiti sa severnim delom Srbije posle usvajanja ovakvog zakona?
I, gle kakva ironija, ovaj član 25. je podveden pod poglavlje koje se zove Pravna zaštita porodice i starateljstva. Ko od vas može danas, ko ozbiljan i normalan, a pripada poslaničkoj grupi DOS, da nam objasni kako će to Nenad Čanak i njegova klika u Vojvodini da zaštite porodice u Srbiji i da se staraju nad primenom zakona koji treba da važe na teritoriji cele Republike Srbije, a ne da oni otimaju sve ono što im je potrebno da bi imali državu u državi i da bi što pre izdvojili Vojvodinu iz sastava Srbije. Ko je taj koji može da nam objasni dokle nas sve ovo vodi i šta će se sve desiti posle usvajanja ovakvog zakona?
Juče je sa ove govornice više puta upućen apel od strane poslaničke grupe SRS da se uzmete u pamet, ako je uopšte imate, da razmislite o svojim postupcima, da ne pritiskate rutinski na taster protiv jedinih pravih amandmana koje podnose i poslanici iz SRS i iz drugih opozicionih stranaka, ali vas to očigledno ne zanima.
Kako koji dan prođe, vi ste sve umorniji od ovakve rasprave, ne zbog toga što u njoj konstruktivno učestvujete, već zato što želite da vam što pre prođe vreme, a za Vojvodinu, za Srbiju, za srpski narod, baš vas briga.