PRVO VANREDNO ZASEDANJE, 07.02.2002.

11. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVO VANREDNO ZASEDANJE

11. dan rada

07.02.2002

Sednicu je otvorila: Nataša Mićić

Sednica je trajala od 11:15 do 18:05

OBRAĆANJA

Zoran Radovanović

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, na član 13. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi podneo sam amandman iz sledećih raloga. U dva stava, koliko ima ovaj član, postoji dijametralno suprotna razlika, a ukratko ću to objasniti. Pre svega u drugom stavu, u kome se govori da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati, ponavljam, mogu osnivati svoja udruženja, i to sve čine u skladu sa zakonom. Za razliku od toga, u prvom stavu člana 13. se kaže - jedinice lokalne samouprave sarađuju; bez mogu i nikakvog pozivanja na Ustav i zakon nema.
Naime, nije li ovo pogodno tle za vašeg Kasu, da se u dogovorima njegove opštine mogu udružiti protivno Ustavu i zakonu ove zemlje ili je nešto drugo. Niste li nekome nešto obećali, pa to morate da sprovodite, ali o tom-potom.
Ja ću odmah po usvajanju ovog člana u skladu sa drugim stavom, koji govori da jedinice lokalne samouprave mogu osnivati svoja udruženja, tražiti formiranje dva udruženja. Prvo udruženje biće udruženje za zaštitu oštećenih građana Niša koji su prihvatili poziv za neplaćanje računa za struju, a svi vi dobro znate, kao građani Srbije, ko je njima uputio taj poziv, tako da ćemo ovim udruženjem čuvati građane Niša od vaših predizbornih obećanja.
O ovome su juče pričali poslanici Srpske radikalne stranke i poslanici socijalisti, tako da je tema dovoljno poznata našoj javnosti. S druge strane, mislim da je gospodin Jovanović juče pomenuo Mileta Ilića, dugogodišnjeg predsednika SPS-a. Kurtoazija vama, drage moje kolege poslanici, nalaže da kada govorite o Miletu Iliću i socijalistima govorite sa poštovanjem.
(Predsednik: Gospodine Radovanoviću, molim vas da se vratite na temu dnevnog reda.
Ovde govorimo o drugom stavu čl. 13. Predloga zakona, da mogu da se formiraju udruženja i time ću pokazati šta hoću da kažem. To je da znate, izvinite gospodine sekretaru Saveza komunista iz ranijeg perioda, vrlo prosto. To udruženje, ovo drugo, treba da čuva istinu pre svega, jer do 1996. godine socijalisti su bili na vlasti u Nišu, a od 1996. godine do danas bili ste vi, nadam se ne još dugo. Građani Srbije odlično znaju: za šest godina vaše vladavine niste uspeli da okrečite ono što smo mi napravili. Niste stigli ništa da napravite. To svi u Nišu znaju i ponovo vam kažem, kada pričate o socijalistima, govorite sa poštovanjem.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu?
Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj, u svojstvu predsednika poslaničke grupe.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član zakonskog projekta nije dobar, ali mislim da ni amandman nije najsrećnije formulisan. Ovde se mora ozbiljnije razmotriti pitanje udruživanja jedinica lokalne samouprave. Šta su to oblici njihovog udruživanja? To mora jasno zakonom da se precizira. Je li to grad? Zakon već predviđa grad. Je li to grad Beograd? Zakon već predviđa grad Beograd i izdvaja ga u odnosu na ostale gradove. Šta je to još u šta se mogu udružiti jedinice lokalne samouprave? Mora zakonom da se predvidi. Subregion, možete vi sada da licitirate šta vam padne na pamet, ali toga u zakonu nema. U zakonu mora da bude, jer je besmislena ovakva odredba.
Da li to znači, ako se tri opštine sastanu, dogovore, ako su to susedne opštine, da formiraju grad? Možda će jednog dana Jagodina, Ćuprija i Paraćin da se dogovore da formiraju grad. Je li to mislio tvorac ovog zakonskog projekta? Ako je to mislio, ideja nije loša, ali mora se zakonom precizirati; a ako je tvorac ovog zakonskog projekta mislio na ono što već planira Jožef Kasa da uradi, da formira zajednicu opština Panonija i da tako izdvoji sedam-osam severnovojvođanskih opština pod svoju kontrolu, onda to treba sprečiti na ovaj način. Odredba je besmislena, jer nije precizirana i kao takva u principu ništa ne znači.
Što se tiče međunarodnog povezivanja govoriću posle ovoga kada bude reč o amandmanu Milorada Mirčića. Ovde bih se dakle, samo zadržao na prvom stavu. U tom prvom stavu treba jasno precizirati po kom pitanju se udružuje. Nije toliko važno koliko je važna institucija koja nastaje udruživanjem. Šta one to formiraju ako se udruže? Da li je to nešto institucionalno ili je to njihovo druženje u pitanju? Ako se one druže kroz udruživanje, nije to neki naročit problem.
Ako one imaju mogućnost da stvore novu instituciju, onda se mora jasno, zakonom, predvideti koja je institucija moguća. Nije moguće ništa drugo osim formiranja grada. Ako postoji mogućnost da se formira grad udruživanjem nekoliko opština, nije ni to naročito problematično. Zašto to nije precizirano? Zašto neko o tom pitanju nije razmišljao - to je pravi problem.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Hvala.
Da li se još neko javlja za reč o ovom amandmanu? (Niko.)
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 61, protiv 77, uzdržana tri, nije glasalo 23, ukupno 164 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Vlada, Odbor za pravosuđe i upravu i Zakonodavni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Nije prisutan.)
Izvolite, reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj, predsednik poslaničke grupe.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo, imam primedbu i na sam amandman narodnog poslanika Milorada Mirčića u pogledu formulacije, ali je on tu suštinu pogodio.
Jedno je kada unutar političkog sistema jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost udruživanja. Svojim udruživanjem one konstituišu određenu instituciju. Koja je to institucija - nije definisano. Što se tiče saradnje na međunarodnom planu - tu je o reč o tzv. asocijacijama, a socijacija podunavskih gradova na primer ili asocijacije najrazličitijeg karaktera. To može biti asocijacija glavnih gradova itd.
Ali, to je trebalo da se precizira. Jer, te asocijacije ne predstavljaju instituciju. Tu ne nastaje nova institucija i tu niko nikome ne može da nametne određene obaveze. Sve obaveze koje proističu iz ovog oblika sradnje mogu samo dobrovoljno da nastanu. Čak je bilo osnova da se sa dva različita člana to pitanje reguliše, a ne u okviru istog člana, jer se ne tretira identična problematika.
Preciziranje je, u svakom slučaju, neophodno, ali na taj način što će se odrediti i koje su to obaveze koje se mogu preuzimati iz međunarodne saradnje. Ako jedinice lokalne samouprave mogu formirati udruženja međunarodnog karaktera, sarađivati i udruživati se u već postojeće međunarodne organizacije, koje okupljaju jedinice lokalne samouprave, onda to treba na određen način regulisati i to ne na isti način kao regulisanje unutrašnje saradnje, stvaranje nekih institucija nad opštinama, kao što su gradovi i slično.
Jer, svaka opština koja se udružuje u grad odriče se mnogo svojih nadležnosti. Te nadležnosti su prenesene na grad.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Hvala.
Reč ima gospodin Vladan Batić, ministar pravde i lokalne samouprave, izvolite.

Vladan Batić

Radi racionalnog poboljšanja ovog predloga, Vlada prihvata ovaj amandman.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ali, pošto odbori nisu prihvatili, staviću na glasanje. Vlada je prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 133, protiv tri, uzdržanih pet, nije glasalo 22, ukupno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li podnosilac amandmana želi reč? (Nije prisutan.)
Da li neko drugi želi reč? Izvolite, reč ima ministar Batić.

Vladan Batić

Vlada takođe prihvata ovaj amandman.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Zahvaljujem ministru.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 108, protiv 36, uzdržanih nema, nije glasalo 22, ukupno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Golub Rajić i narodni poslanik Branislav Blažić.
Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li podnosilac amandmana želi reč? Izvolite, reč ima narodni poslanik Golub Rajić.