PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.10.2008.

9. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

9. dan rada

18.10.2008

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Narodni poslanik Milan J. Nikolić podneo je amandman kojim je predložio da se posle člana 82. doda novi član 82a.
Pošto su ovaj amandman prihvatili Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Milićević.
Pošto su ovaj amandman prihvatili Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, da li predstavnik predlagača Snežana Malović želi reč? (Ne.)
Zaključujem pretres Predloga zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA (pojedinosti)
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Veroljub Arsić, Igor Bečić, Milan Škrbić, Lidija Dimitrijević, Milorad Buha, Sreto Perić i Mirko Munjić.
Primili ste mišljenje Vlade i izveštaje Odbora za pravosuđe i upravu i Zakonodavnog odbora o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za pravosuđe i upravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, opet podsećanje, kao što je bio slučaj sa ovim prethodnim zakonom o kojem sam govorila, imamo amandman poslaničke grupe SRS podnet 25. septembra 2008. godine, a u ime poslaničke grupe amandmane je tada potpisao narodni poslanik SRS Veroljub Arsić.
Što se tiče nas srpskih radikala, neprihvatljivo je, a na osnovu Ustava Republike Srbije i nemoguće, da Veroljub Arsić, koji je isključen iz SRS, i dalje sedi ovde kao narodni poslanik. To je problem o kojem skupštinska većina ne želi ni da razgovara, niti želi da reši pitanje otetih amandmana SRS, odnosno pitanje koje je direktno vezano za izbornu volju i izbornu krađu.
Podsećam sve narodne poslanike i javnost u Srbiji da se izborna krađa smatra jednim od najtežih krivičnih dela, da su određene sankcije za kršenje izborne volje građana.
Ne može niko više od ovih isključenih članova SRS da kaže, nikada zapravo nisu ni mogli, a pogotovo ne sada, da je neko od njih pojedinačno zaslužan za rezultat, odnosno da neko od njih misli da ima pravo da raspolaže sa 15.000 glasova koje je osvojila Srpska radikalna stranka po svakom poslaničkom mandatu. Jer, očigledno je da oni koji sada ovde izigravaju i glume narodne poslanike, a to nisu, da njihove vođe (ne zna se samo sa sigurnošću koji će biti prvi, kako će to da podele, pošto kažu da imaju dva lidera), ta dva lidera, javno iznose stavove da oni neće imati politički program, da neće imati nikakvu ideologiju, da su oni granice velike Srbije sveli na granice Bajčetina - Beograd. Dakle, da su birači SRS od njih to tada čuli, sasvim izvesno ne bismo imali ni ovaj broj mandata, odnosno ovaj broj glasova, zato što birači SRS glasaju za SRS zbog ideologije SRS, ideologije srpskog nacionalizma, zbog prof. dr Vojislava Šešelja koji je predsednik SRS.
Sasvim sigurno je da neko ko se sada odriče svega toga, ko se preko noći promenio, ne može da baštini volju birača, odnosno glasove SRS. Uostalom, ni Ustav Republike Srbije to ne dozvoljava. Ne znam koliko čovek mora moralno da padne da bi pored svih ovih primedaba mogao i dalje da sedi u poslaničkoj klupi, da troši pare građana Srbije, a poslanik nije.
Naravno, to će ceniti birači u nekom narednom periodu, ali mi srpski radikali želimo da se izborimo za ono što je pravo SRS, a to su mandati koji su osvojeni na poslednjim parlamentarnim izborima.
Mi ćemo svaki put i svakodnevno da vas podsećamo da ste vi, gospodo iz vladajuće koalicije, saučesnici u ovom krivičnom delu, da su, zapravo, Boris Tadić i Tomislav Nikolić ovo uradili zajedno sa američkim ambasadorom, odnosno pod njegovim pokroviteljstvom, ambasadorom Manterom, sa kojim se Nikolić sastajao javno, kako se hvali, a time je samo potvrdio da se i ranije sastajao tajno. Nažalost, mi to nismo na vreme znali. Naš predsednik dr Vojislav Šešelj je na vreme upozoravao i znao je šta se dešava, ali nije imao kome da govori. Znate, po onoj narodnoj, "baba dala dinar da uđe u kolo, dala bi pet da izađe". Ušli su u šta su ušli, to je njihov problem.
Sasvim sigurno da će jednoga dana doći i pod udar Krivičnog zakona i pod udar ove agencije o kojoj smo malopre raspravljali i koja je, uzgred budi rečeno, neustavna, ali to je nešto što će rešavati neki drugi organi. Mi želimo, pre svega, zbog naših birača, da skrećemo pažnju na činjenicu da su Srpskoj radikalnoj stranci oteti mandati i da je za to odgovoran diktatorski režim Borisa Tadića.
Kada je u pitanju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, mi smo predložili pojedinačno brisanje svih sedam članova ovog predloga zakona, iz prostog razloga što je ovaj zakon proistekao iz zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, koji sada ima određene nadležnosti kada je u pitanju finansiranje političkih stranaka. S obzirom na to da smo već dva dana objašnjavali da je ova agencija neustavna, da to nije državni organ, onda je logična posledica da i ovaj zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka ne može biti primenjen. Hvala lepo.
Sami ste potvrdili malopre, usvajanjem ova dva amandmana kolega narodnih poslanika iz poslaničke grupe SPS-JS, da vi zapravo niste spremni ni na borbu ni na obračun sa korupcijom i kriminalom i da je sve ovo što mi ovde radimo zapravo bacanje prašine u oči. Vi ste u samom predlogu zakona predvideli da on stupa na snagu 1. oktobra 2009. godine, a prihvatili ste amandman da primena zakona o agenciji za borbu protiv korupcije počne 1. januara 2010. godine; zatim, da je funkcioner koji obavlja više javnih funkcija na dan početka primene ovog zakona dužan da se u roku od 90 dana od dana početka primene ovog zakona izjasni koju će javnu funkciju vršiti i dalje.
Dakle, zakon donosimo navrat-nanos, radimo petkom do kasno, radimo subotom, donesete taj zakon, on stupa na snagu u roku od osam dana od dana donošenja, ali se primenjuje tek 1. januara 2010. godine. Onda oni koji potpadaju pod sankcije koje je ovaj prethodni zakon predvideo mogu od 1. januara 2010. godine još 90 dana da se baškare na dve, tri, pet, sedam, ne znam koliko funkcija i da se u međuvremenu opredeljuju koju će funkciju da izaberu. Ovo je zaista toliko neozbiljno i toliko neodgovorno da ostavlja bez reči svakoga ko se ozbiljno bavi ovim poslom!
Bilo bi dobro, gospođo Malović, evo, samo zbog ovog što sam sada navela, da prihvatite naše amandmane i da povučete iz procedure, u ime Vlade Republike Srbije, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, jer u ovom predlogu zakona stoji da će on stupiti na snagu 1. oktobra 2009. godine.
Pre toga kažete u članu 6: "Bliži sadržaj izveštaja iz člana 14. stav 2. i člana 16. stav 5. i evidencije iz člana 16. stav 4. zakona direktor agencije", govori se o ovoj agenciji za borbu protiv korupcije, "dužan je da uredi u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona."
E sad, kako će taj direktor da postupi u skladu sa ovim zakonom 30 dana od dana stupanja na snagu zakona, za koji kažete da stupa na snagu 1. oktobra, a on će biti direktor tek nakon 1. oktobra 2009. godine, 1. januara 2010. godine? Dakle, ili je trebalo da se sami sa sobom dogovorite i da ovde pred narodne poslanike izađete sa nekim ozbiljnim predlogom, ili nemojte da se igrate sa nama. Šta ste vi zapravo hteli ovim? Ovim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka u članu 1, na koji je ovaj amandman i podnet, kažete: U Zakonu o finansiranju političkih stranaka u članu 14. stav 1. reči "Republičkoj izbornoj komisiji" zamenjuju se rečima "Agenciji za borbu protiv korupcije". I, umesto ministra, nadležan je direktor agencije. Ovo se odnosi na izveštaje koje nakon svakih izbora RIK-u podnose političke partije koje učestvuju na izborima.
Pošto se rad političkih partija finansira iz budžeta Republike Srbije, odnosno sredstvima građana Republike Srbije, onda trošenje tih sredstava može da kontroliše samo nadležni organ, Ustavom predviđen, a već smo konstatovali da je ova agencija kojoj biste vi prepustili ovaj posao neustavna i nije državni organ. Ona će se formirati na način o kojem smo juče govorili. Biće tu neki direktor, neko, naravno, iz vladajuće koalicije. Vi zapravo želite da kontrolu nad finansiranjem stranaka i izveštaje o finansiranju stranaka, izveštaje o finansiranju u toku sprovedenih izbora, da sve to stavite pod šapu jednog čoveka, odnosno jedne političke partije - Demokratske stranke.
Zašto ovo tvrdimo? Republička izborna komisija je, kao i Odbor za finansije, napravljena na paritetnom odnosu u odnosu na broj mandata u Narodnoj skupštini i onda tu svakako može da postoji i treba da postoji određena kontrola i može da se očekuje da to mogu biti nepristrani organi. Vi nama sad ovde pričate o nekome ko će biti vanstranačka ličnost i za koga vi tvrdite da će biti nepristrasan, a naravno da nema šanse da ćete za direktora te agencije izabrati nekog ko nije po volji DS.
Onda, kada Tomislav Nikolić izađe i kaže da je njemu lično Mišković platio neko rentakar vozilo i da je njemu lično Mišković platio neku televizijsku emisiju, onda će to sa tim nekim vašim budućim direktorom, s obzirom na to da sve ovo radi sa Demokratskom strankom i Borisom Tadićem, ostati nezabeleženo. Kažem - lično, zato što je finansiranje SRS uvek bilo i biće isključivo u skladu sa zakonom. Nijedan nadležni organ po statutu SRS nije upoznat sa tim činjenicama koje je Nikolić iznosio, kao što nismo imali ni odluku Centralne otadžbinske uprave na osnovu koje je eventualno mogao da se podigne kredit koji je Nikolić potpisao bez valjanog ovlašćenja i zbog kojeg smo, naravno, podneli krivičnu prijavu jer je na taj način oštetio, odnosno opljačkao kasu SRS, a sve sa ciljem da stranku oslabi.
Krajnji cilj je, zapravo, da pomogne Haškom tribunalu da tamo ubiju predsednika naše stranke dr Vojislava Šešelja.
Ponavljam, Srpska radikalna stranka je jača nego ikada, ponosna na svog predsednika i na njegovu junačku borbu u Haškom tribunalu, kao što smo uvek bili. Očekujemo ga, očekuje ga Srbija, očekuje ga njegova porodica, na žalost Tomislava Nikolića i njegovih pulena. Verujemo u Boga i da će doći živ i zdrav.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

U skladu sa članovima 225. i 226, u trenutku kada dve političke stranke, DS i SPS, potpisuju ugovor, sporazum, deklaraciju o pomirenju, sasvim je svejedno, to je počelo pre tridesetak minuta, mi, evo i u skladu sa ovim novim zakonom koji će početi da važi od 2010. godine, ne znamo kojim će novcima te dve stranke platiti viski i kolače kojima zalivaju i zatrpavaju taj sporazum o pomirenju.
Voleo bih da postavim pitanja pre svega, i nadam se da ću dobiti odgovor, u skladu sa Poslovnikom, u roku od osam dana, prvom potpredsedniku Vlade Republike Srbije i predsedniku SPS-a gospodinu Ivici Dačiću.
S obzirom na to kakve je SPS imao stavove dok smo raspravljali u ovom parlamentu o više rezolucija o Kosovu i Metohiji, kakve je stavove imao o Euleksu, kakve je stavove SPS imao, pa i sam gospodin Ivica Dačić, za vreme kampanje (na osnovu koje se valjda dobijaju glasovi) o Euleksu i o planu Martija Ahtisarija, želeo bih da ga pitam, i očekujem odgovor u pisanom obliku, da li je SPS promenio politiku, pošto vidimo da učestvuje u povećavanju cena gasa, telefonskih usluga, moguće i PDV-a, što je udar na standard građana, a pričalo se o socijalno odgovornoj Vladi. Da li još uvek stoji na istim stanovištima kada je u pitanju plan Martija Ahtisarija i Aneks 10, na osnovu kojeg se stacionira Euleks na Kosovu, da li to podržava, s obzirom na to da je ranije govorio da ne podržava?
Da li se slaže sa predsednikom Tadićem, sa kojim sad potpisuje sporazum, koji kaže da je Euleks prihvatljiv na Kosovu i Metohiji?
Da li se slaže sa ministrom Bogdanovićem koji je juče izgovorio da je potrebno veće prisustvo Evropske unije na Kosovu i Metohiji? Ako je potrebno, svi mi znamo, govorili smo u kom obliku, ali sigurno ne ono što je posao Euleksa - da instalira institucije države Kosovo, što mu je posao po Aneksu 10 plana Martija Ahtisarija, i da pravi nesposobnoj šiptarskoj vlasti na Kosovu državu, jer, naravno, kriminalci ne mogu da je naprave.
Znači, ponavljam još jednom, tražim da mi gospodin Ivica Dačić odgovori da li iza toga stoji i SPS, ili će se pridružiti grupi od 108 poslanika koji su podneli zahtev Narodnoj skupštini i Predlog deklaracije o Kosovu i Metohiji u kojoj jasno i eksplicitno piše da je Euleks neprihvatljiv za Republiku Srbiju. Zahvaljujem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Za evropsku Srbiju
Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se radi pojašnjenja u vezi sa amandmanom o kojem je govorila koleginica Vjerica Radeta. Mislim da je tu došlo do jedne nejasnoće u terminima kada zakon stupa na snagu i kada počinje jedan deo zakona da se primenjuje.
Ovaj zakon o agenciji stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja. Dakle, zakon će stupiti na snagu mnogo pre 1. oktobra 2009. godine. Zato smo i dali jedan period od godinu dana da bi mogao da se pripremi posao i da agencija počne da radi u 2010. godini u potpunosti osposobljena.
Dakle, mi ćemo u periodu od godinu dana izabrati direktora, kako je u prelaznim i završnim odredbama ovog zakona napisano. Članom 80. je propisana procedura izbora članova odbora, ko vodi prvi odbor a odbor je dužan da u roku od 60 dana od dana konstituisanja izabere direktora i zamenika direktora. Taj odbor se konstituiše u odnosu na rokove od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Druge tehničke detalje, kao što je sadržaj određenih izveštaja i obrazaca, direktor agencije je u obavezi da utvrdi, i to od 1. oktobra u roku od 30 dana. On to može da uradi. Dakle, zakon o agenciji pre toga stupa na snagu, direktor će biti izabran, cela agencija će biti formirana. Mislimo da nije nikakav problem da direktor agencije utvrdi obrazac izveštaja za političke stranke, kako one podnose svoj izveštaj i da utvrdi sadržaj izveštaja koji će se dalje razmatrati.
To vam sve govorim iz razloga što ćete ako pročitate član 16. st. 4. i 5. i stav 2. člana 14. videti da se radi o tehničkim stvarima, dakle o obrascima koje utvrđuje direktor agencije, a od 1. januara u punoj meri stupa na snagu agencija i baviće se onim delom koji se odnosi na sukob interesa.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica Vjerica Radeta, na osnovu člana 101. pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Kolega Konstantinoviću, nisam pravno nepismena, znam da niste ni vi. Razumem vašu potrebu da pokušate da odbranite neodbranjivo. Slušali ste dva dana poslanike opozicije, čuli ste mnogo toga lošeg, ne lošeg nego onog što je činjenica, na račun ovog zakona o formiranju agencije za borbu protiv korupcije.
Čuli ste, više puta smo vam ponovili da se radi o organu, ako uopšte može da se nazove organom, koji je neustavan, nije predviđen Ustavom Republike Srbije. Niste imali nijednu ozbiljnu primedbu na sve ono što smo iznosili o stanju korupcije u samom vrhu države, o raznim korupcionaškim aferama.
Naravno, ne prozivam vas i nemam nameru da dalje sa vama polemišem, ali pošto ste vi malopre sve ovo rekli samo radi javnosti, da bi građani Srbije bili uvereni da ste vi u pravu kada to kažete, a da mi pričamo radi priče, želim da kažem, pre svega radi javnosti i radi zapisnika, da uopšte niste u pravu. Zaista verujem da ste vi toga svesni, jer znam da ste dobar pravnik.
Dakle, član 83. lepo kaže da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". To niko ne dovodi u pitanje. Ali, primenjivaće se, predvideli ste, od 1. oktobra 2009. godine, pa ste usvajanjem amandmana to prolongirali za još više od godinu dana. To što će u međuvremenu tehnički da se dešava, tehnički da se radi, zašto je potrebno više od godinu i po dana da se formira ta neustavna agencija, da se izabere taj direktor itd., ali dok se sve to ne završi, čak ako to završite i pre, ne možete zakon da primenjujete pre roka koji će biti sastavni deo zakona i koji će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Vi to znate i svi mi to znamo, ali nemojte da na taj način koristite vreme; mislite, danas je subota, završava se ručak, pa su ljudi ispred televizora, prate rad parlamenta, pa ćete vi da kažete kako vi radite nešto u skladu sa zakonom. Ne, ovo o čemu mi već tri dana pričamo je neustavno, nezakonito, a tek je besmisleno da danas donosimo nešto navrat-nanos, a primenjivaćemo ga 2010. godine.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije - Jedinstvena Srbija
Dame i gospodo narodni poslanici, članovi 100, 103. i 226. i mnogo tih članova. Želim samo kratko, javnosti radi, da obavestim sledeće: najviše zloupotrebljavani članovi Poslovnika su član 225. i član 226, članovi koji govore o pravu poslanika da bude obavešten, koje nije sporno, ali je to pravo, to nije traženje prekida sednice zarad reagovanja povodom povrede Poslovnika. U ovoj našoj demokratskoj praksi imali smo prilike da se to odneguje do kraja, da bi svaki poslanik iskoristio svoje pravo da se obrati javnosti sa nekom aktuelnom temom, nekim aktuelnim pitanjima, i podržavam to.
Želim da kažem da poslanici SPS-a strpljivo sede i čekaju da se iskažu kada je u pitanju tačka koja je na dnevnom redu i ne reaguju mnogo. Želim ovoga puta da reagujem na jednu tešku zloupotrebu koju je, u stvari, do kraja iskoristio gospodin Šormaz.
Gospodin Šormaz se pozvao na član 226. Poslovnika koji govori da poslanik ima pravo da bude obavešten, što nije sporno, i da traži obaveštenja od predsednika Skupštine, odbora, ministara, funkcionera itd. Na to ima pravo da dobije odgovor.
Želim da kažem da poslanik Šormaz nema pravo da traži od predsednika jedne stranke informaciju o tome kakva je politika stranke i Socijalistička partija Srbije neće odgovarati na ta pitanja. SPS će ovde i pred građanima odgovarati o svojoj politici. E, to je zloupotreba, totalna zloupotreba.
Kada je u pitanju SPS, jeste, upravo se potpisuje sporazum o pomirenju, zato što Socijalistička partija Srbije ceni prošlost, ali neće da joj samo prošlost bude budućnost i neće da se u Srbiji samo bijemo, cepamo, delimo. Hoćemo da se okupljamo i da nešto uradimo u budućnosti. Za to odgovaramo i odgovaraćemo građanima Srbije.
Kada je u pitanju politika o Kosovu, Socijalistička partija Srbije nije promenila svoj stav. Zalagala se, zalaže se i uvek će se zalagati za to da je to pitanje od najznačajnijeg nacionalnog interesa i da je najbitnije da se o njemu ostvari nacionalni konsenzus. Kosovo nije trgovačko pitanje. Kosovo je pitanje par ekselans, najvažnije za Srbiju, i SPS će učiniti sve da se nađe zajednički jezik i da se ostvari nacionalni konsenzus po tom pitanju.
Što se tiče pitanja za gospodina Dačića, ministra, potpredsednika, neka gospodin Dačić, kao i svi drugi, odgovori na ta pitanja, ali SPS neće odgovarati. Hvala vam.