Drugo vanredno zasedanje, 28.01.2013.

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, čisto radi gledalaca, Predlogom zakona o podsticaju za tov jagnjadi utvrđen je u minimalnom iznosu od 1.000 dinara. Ovde sam to izračunao malo više i pretvorio u protivvrednost od 10 eura, po srednjem kursu. Već sam razloge navodio. Isto je dilema oko toga da li je namenjeno izvozu i predato klanici. Dakle, ta jagnjad ostvaruju pravo na podsticaje, a dilema je kod otkupljivača da li će biti u prilici da izdaju odgovarajuće potvrde. Dakle, najverovatnije da će uslov za ostvarivanje ovog prava biti potvrda klanice da je to preuzeto, odnosno da su seljaci to predali, a ja bih više voleo da je upotrebljen izraz "prodali".
Dakle, da bi gledaoci znali, premije za tov jagnjadi su u minimalnom iznosu od 1.000 dinara, a ja sam tražio 10 eura. Dobili smo 1.000 dinara. To je neki početak. Valjda ćemo vremenom to uvećati. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Ivan Karić.
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Demokratska stranka
Zahvaljujem se, uvažena predsedavajuća. Mi smo ovde u članu 26. stav 1. posle reči "jagnjadi" dodali reči: "i jarića". Naša želja je bila da ovim uvedemo i ovu kategoriju zbog toga što, evo, ovde smo čuli da smo prihvatili živinu, a inače jarići se gaje u najzabačenijim krajevima i u krajevima sa posebno teškim uslovima. Mi smo ovde dobili obrazloženje da nema dovoljno novca u budžetu. Pretpostavljamo da ovo ne bi bilo veliko opterećenje za budžet, s obzirom da njihov broj nije tako veliki. Nadam se da nećemo doći u situaciju da ih krijemo po kupatilima, kao pre 60 godina, da bi porasli u jarca i u kozu i nadamo se da neće naići vuk pre vremena. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, podržaću ovaj amandman, s obzirom da ovo nije nikakav trošak za budžet. Dakle, broj jarića koji je predat klanicama ili je izvožen do sada je bio veoma minimalan, ali može, s obzirom na moguću saradnju sa istočnim zemljama, sa zemljama Bliskog Istoka, da bude u budućnosti vrlo značajan. Znači, ove godine kada smo već utvrdili budžet, ta sredstva će biti zanemarljiva, ali uvođenjem subvencija od 1.000 dinara po grlu, to može da bude značajno, s obzirom na moguću saradnju sa Istokom, gde ova vrsta robe, odnosno ova vrsta stoke, ima i te kakvu prođu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jožef Šandor i Ana Novković.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Jožef Šandor. Izvolite.

Jožef Šandor

Gospođo predsedavajuća, poštovane kolege iz Ministarstva, rekao bih par reči povodom ovog amandmana koji smo dali. To je povezano sa malopređašnjim amandmanom na čl. 25, 26. i 27. Opet je reč o klanici, odnosno načinu predaje stoke klanicama.
Razumeo sam ministra i ne želim da polemišem, jedino želim da mu se obratim i vama još jednom skrenem pažnju, koliko je to važno pitanje. Naime, ja radim stvarno dvadeset godina u zadrugarstvu, veliki broj proizvođača preko zadruga predaje svoje tovljenike, da li su to krave, da li su to svinje. Veliki broj zadruga i dan danas ima sistem uslužnog tova, četiri, pet, šest hiljada prasadi je vani kod seljaka preko zadrugarstva. Tako da ako ne regulišemo pravilnikom na pravi način, onda će ti seljaci imati problem. Preko zadruga oni ostvaruju i moguće je pratiti čija je to roba. Razumem bojazan od nekih otkupljivača koji možda rade na crno, ali i za to postoji rešenje, imamo inspekcijske organe i mogućnost da to proverimo.
Povodom ovoga rekao bih još nešto za ograničenje od broja minimuma deset komada da li svinja, da li tovljenih jaganjaca. Mislim, da i ovde pravimo grešku. Bez obzira da li pričamo o slobodnom otkupu stoke, svinja ili na primer o uslužnom tovu, desi se da čovek prijavi deset komada, međutim na dan kada se preda, kada mora da preda, dva komada ne ispunjavaju uslove i on ima vezano sa 20 komada svinja, predaje samo osam, jer ostali nisu u toj kilaži koja odgovara. Praktično onaj koji je u sistemu neće moći da ostvari jer je predao samo osam, a on ima vezan ugovor za 20 komada.
Ne želim sada to ovde da rešim, nego želim da vam skrenem pažnju da prilikom razrade ovog pravilnika stvarno nas pozovete, ne samo asocijacije i udruženja poljoprivrednika, stočara, nego i asocijacije zadrugara da bismo zajedničkim snagama otklonili ovaj problem. Jer, ako ovako ostane, bez obzira na dobru nameru zakona koju ja pozdravljam, plašim se da ćemo delom proizvođača i to većim delom proizvođača napraviti štetu. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Travar Miljević i Nenad Kitanović.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, radi se o podsticajima za tov svinja koji su utvrđeni u minimalnom iznosu od 1.000 dinara. Ovde sam predvideo 10 eura po srednjem kursu po grlu iz razloga koje sam već više puta navodio. To su neka minimalna sredstva. Zadovoljan sam ovim jer je ovo po prvi put, koliko ja znam, da se vrše podsticaji u tovu svinja. Na svinjama se može svinjski zaraditi i svinjski propasti. U poslednjih deset godina više puta su uzgajivači svinja propadali nego što su zarađivali i tu je uvoz bio najveći.
Jedini moj stav po pitanju stava 3. ovog člana, podsticaj iz stava 1. ovog člana ostvaruje se jedanput za period trajanja tova i to posle završetka tova za najmanje pet grla u tovu čija je prosečna telesna masa iznad 90 kilograma po grlu. Savetujem proizvođače da se prilikom predavanja svinja, da se udružuju i da onaj koji ima dva grla se udruži sa onim koji ima tri, tako da zajednički ostvare ovaj podsticaj. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jožef Šandor i Ana Novković
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Rečima ima narodna poslanika Ana Novković.