Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladimir Pavićević, Branko Ružić i Aleksandar Senić.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača svih članova Vlade, pozvala da sednici prisustvuje i Aleksandar Stojanović, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima prve tačke dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Olgica Batić, Zoran Živković, Milan Petrić, Vesna Martinović, Mirko Čikiriz, Miodrag Nikolić, Borislav Stefanović, Dragan Todorović, Vesna Marjanović, Goran Ćirić, prof. dr Dušan Milisavljević, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, dr Blagoje Bradić, Nataša Vučković, prof. dr Dragoljub Mićunović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, Milena Bićanin, prof. dr Vladimir Marinković, dr Milorad Mijatović, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević i Enis Imamović, kao i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
Primili ste mišljenje Vlade o amandmanima kao i izveštaje Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, saglasno članu 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, odbacio je amandman narodnog poslanika Miodraga Nikolića kojim je predložio dodavanje novog člana 4a. i amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić, a kojim su predložili dodavanje novog člana 41a.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Olgica Batić.
...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala poštovana predsednice.
Naime, u obrazloženju kojim se odbija amandman koji sam podnela na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu stoji da se amandman ne prihvata iz razloga zato što se pod terminom „poslodavac“, u navedenom stavu podrazumeva domaće i strano pravno i fizičko lice koje zapošljava, tako da ne stoje navodi iz obrazloženja koji su sastavni deo mog amandmana, a kako se to dalje kaže – sve zbog specifičnosti propisa koji se odnose na međunarodni saobraćaj, koji su predmet uređivanja posebnog propisa.
Ukoliko niste primetili, videli ste da sam zapravo ovim amandmanom ukazala da prepoznajem nameru i intenciju predlagača, a namera i intencija predlagača upravo iz ovog člana 1. predmetnog predloga o kome danas raspravljamo jeste uređenje radno-pravnih pitanja, odnosno da se obezbedi primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu upravo i u slučaju međunarodnog transporta. Tako da, ono što stoji u navedenom obrazloženju uopšte nema apsolutno nikakve veze sa onim što je bio cilj amandmana koji sam ja predala.
Na pravnoj snazi u našoj zemlji postoji zakon koji se zove Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja i tim zakonom su jasno navedene odredbe i tim zakonom su zapravo jasno definisani slučajevi u kojima će za međunarodne sporove biti nadležni upravo domaći sudovi, sudovi Republike Srbije, pa to je slučaj i upravo za radno-pravne sporove.
Zato je amandman podnet upravo u cilju preciziranja, što nije prepoznato od strane mene kao podnosioca amandmana, i to tako što će se označiti da u svakom slučaju kada je u pitanju oblast transporta, govorim pre svega o međunarodnom saobraćaju, tim zakonom biti upravo predviđena nadležnost naših sudova i pre svega kako bi se ovako podnetim amandmanom obezbedila primena našeg Zakona o radu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovana predsednice.
Želim da kažem na početku ove rasprave u pojedinostima da je samo jedan od 25 amandmana koje je predložila naša poslanička grupa prihvaćen i to jedan koji je čisto tehničkog karaktera, tako da mi nećemo na kraju ove rasprave podržati ovaj zakon.
Hteo bih samo da kažem nekoliko rečenica o činjenici da je konstatovano da naš amandman nije podnet u skladu sa Poslovnikom. Mi smo, naravno, bili svesni da je to pravilo i da ne mogu da se podnose amandmani na članove koji nisu predmet izmena i dopuna zakona, ali smo mislili da se nešto promenilo 10. juna ove godine. Tada je ova Skupština raspravljala i usvojila amandman gospodina Marjana Rističevića na Zakon o elektronskim komunikacijama.
On je tada dodao novi član, tada se zvao član 13a, kojim je intervenisao na član 27. postojećeg zakona, koji uopšte nije bio deo izmena i dopuna tog zakona. Mislili smo da kada je napravljen taj presedan da je promenjeno neko pravilo i da sada ta pravila mogu da koriste i drugi poslanici. Zbunjen sam sada kada vidim da je naš amandman odbijen iz tog razloga, a prethodno je amandman gospodina Rističevića ušao u proceduru i usvojen je u ovoj Skupštini.
Molim vas da otklonite ovu nejasnoću, da stavite naš amandman u proceduru, kao što je bio amandmana gospodina Rističevića, i da pokažete da u ovoj Skupštini ne postoje dvostruki aršini i da se prema svim poslanicima, bez obzira iz koje poslaničke grupe dolaze, odnosite isto.
Ako ne možete da nađete taj amandman, imam ga ovde kod sebe, imam i kako je izgledao zakon o izmenama i dopunama, gde ćete jasno videti da na član 27. nije bio dat amandman i da samim tim nije mogao …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Pričali ste o amandmanu Olgice Batić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ne, ja sam pričao kao predsednik poslaničke grupe u okviru onih 15 minuta koje imam, tako da nemožete da me prekidate.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinjavam se stvarno, ali ne možete da pričate o čemu god hoćete u okviru toga. Vi morate da pričate o proceduri. Znači, otvorili smo raspravu na član 1. amandmana.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ako ste hteli da mi oduzmete reč, morali ste na početku. Ja nijednom za ova dva minuta nisam govorio o amandmanu koleginice Batić, tako da ne možete posle dva minuta da mi oduzmete reč. 
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ali morate da govorite o amandmanu Olgice Batić. Evo,  sami ste priznali sada da niste govorili.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Da, zato što se nisam javio po amandmanu.