Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu su prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Aleksandar Senić i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Snežana Malović.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Zahvaljujem.
Iako smo imali razumevanja što smo izneli u diskusiji, povodom načela zakona, zbog brzih izmena Zakona o državnim službenicima, smatrali smo da je potrebno da se hitno reaguje u pogledu nekih nužnih izmena i imali smo razumevanja za to. Povodom izmena i dopuna Zakon o državnoj upravi, nemamo razumevanja zašto se sada to čini i zašto se ovako bitan zakon menja u pogledu par članova, i to članova koji radikalno menjaju dosadašnji sistem.
Kao što smo u načelnoj raspravi rekli, potrebno je krenuti od nekih činjenica da bi se uopšte mogao shvatiti smisao zakona, ali i ovog Predloga zakona. U Srbiji, shodno Uredbi o upravnim okruzima, postoji 29 okruga. U tih 29 okruga, prema podacima koje sam našla, koji su dostupni javnosti, nalazi se 285 zaposlenih i ukupna suma novca koja se izdvaja iz budžeta za funkcionisanje upravnih okruga iznosi četiri miliona evra.
Zadatak načelnika okruga je da preko ministarstva oblikuje politiku Vlade na terenu i da kroz okružne savete, u koje ulaze i predsednici opština, rešava probleme vezane za privredu, infrastrukturu, da postupa u vanrednim situacijama, kao i da komunicira sa privrednim društvima.
Prema postojećem Zakonu o državnoj upravi, u delu koji se odnosi na načelnike upravnih okruga, u članu 40. stav 2, se kaže da načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktive i instrukcije koje su iznete, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanja disciplinskog postupka protiv njih, sarađuje sa područnim jedinicama organa državne uprave koje nisu obrazovane za područje okruge, sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom.
Prema Uredbi o upravnim okruzima, u članu 3. se kaže da je organu državne uprave dopušteno da u upravnom okrugu rešava o upravnim stvarima u prvom stepenu, da rešava o žalbi, kada su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrši nadzor nad radom imaoca javnih ovlašćenja i da vrši inspekcijski nadzor.
Kao što vidimo, ovo su vrlo ozbiljne nadležnosti…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Malović, samo da vas obavestim, isteklo vam je vreme. Dva minuta.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Imam vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Snežana Malović

Kao što sam rekla, radi se o ozbiljnim ovlašćenjima koje načelnici upravnog okruga imaju.
Shodno tome, bilo je i predviđeno u sada još uvek postojećem Zakonu o državnoj upravi, da načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina na predlog nadležnog ministra za poslove uprave prema zakonu koji uređuje položaj državnih službenika, što znači da se kriterijumi za izbor načelnika upravnog okruga su istovetni sa kriterijumima za izbor državnih službenika.
Prema predlogu zakona o kome danas raspravljamo ovaj stav člana 40. se menja i kaže da načelnik upravnog okruga je funkcioner koga na četiri godine postavlja i razrešava Vlada na predlog nadležnog ministra za poslove uprave. Iz ovog člana ne vidimo, niti je to propisano koji kriterijumi su za njegov izbor. Iz razloga za donošenje zakona, dakle iz obrazloženja samog predloga zakona stoji da je položaj načelnika upravnog okruga potrebno da se uredi u skladu sa značajem njihovih dužnosti i funkcija u sistemu državne uprave.
Dalje se kaže da predložene izmene su pandan funkciji generalnog sekretara Vlade koji na centralnom nivou vlasti obavlja istovrsne poslove koje načelnik upravnog okruga izvršava na nivou upravnog okruga. Zatim se dalje kaže u objašnjenjima pojedinih rešenja da se predloženim rešenjem prevazilaze problemi u dosadašnjoj praksi. Pri tome se ne navodi na koje se probleme misli.
U raspravi u načelu smo ukazali na mogućnost da se načelnici i sadašnji načelnici upravnih okruga na osnovu ovog predloženog zakona će biti smenjeni i tu smo izrazili bojazan. Ta bojazan se i ostvarila, jer prema amandmani koji ste maločas pročitali, koji je Vlada usvojila, a koji će biti sastavni deo zakona stoji odredba da načelnici upravnog okruga će biti postavljani u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Shodno tome, kao pravnik tumačim da će svih 29 načelnika okruga ili pojedini načelnici okruga shodno stavu Vlade biti izmenjeni. Da se to ne bi desilo, predložili smo amandman koji je predviđao da do sadašnji načelnici okruga će ostajati na svojoj dužnosti dok im taj mandat ne istekne, međutim amandman je odbijen, što je vrlo jasno, s obzirom da je usvojen drugi amandman koji je suprotan ovome.
Kao što sam rekla, naša bojazan da će do toga doći je ostvarena. Smatram da se izmenama i dopunama Zakona o državnoj službi trebalo pristupiti temeljnije shodno izraženom stavu i cilju Vlade da je potrebno da se reformiše državna uprava.
Slažem se da je bilo potrebno sagledati i eventualno izmeniti ovlašćenja načelnika upravnih okruga, ili dodati određena ovlašćenja shodno stavu Vlade, ali da nije bilo potrebno da se to radi na ovakav način. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospođo Malović.
Gospodine Veselinoviću nemate više vreme poslaničke grupe
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona o pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Određujem pauzu i sa radom nastavljamo u 15,00 časova, o 7. tački dnevnog reda.
Zahvaljujem narodnim poslanicima.
(Posle pauze)