Deveto vanredno zasedanje, 10.09.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu, samo obaveštavam vašu poslaničku grupu da nemate više vremena po osnovu poslaničke grupe.
Gospodine Bradiću, vas sam pustio nekih desetak sekundi više.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
Primili ste amandmane koji su na predlog na Predlog zakona podneli narodni poslanici Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić, ali vi nemate vremena gospođo Čomić.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Vesna Martinović i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Amandman je odbijen sa obrazloženjem da u odredbi člana 1. stav 1. predloga zakona ne postoji tehnička greška koja bi trebalo da bude ispravljena.
U osnovnom tekstu predloga zakona o dopunama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama kaže se – u Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama, pa se navode brojevi Službenog glasnika gde je objavljen, u članu 5. stav 1. tačka 1, posle reči „radnom odnosu na kraju tačke“, dodaju se reči „koje poslodavac u smislu člana 1. ovog zakona“. To, mislim, da je i meni i vama jasno.
Dakle, ili je tačka i zapeta ili je tačka. Ne može na kraju tačke. Svaki član zakona može da imam jedan stav, može da ima i više stavova. Svaki stav nekog člana može da ima nekoliko tačaka.
Tačke u članu se obeležavaju sa 1, 2, 3. i 4. Vi sada kažete - na kraju tačke. To ne može. Ili imate na kraju rečenice u tački 1. ili imate posle tačke i zapete dodaju se reči. Dakle, postoji tehnička greška.
Molim vas da ovo još jednom pogledate i da razmislite pošto se ne radi uopšte o suštinskim izmenama, ali se zaista radi o tehničkoj grešci, a radi se o članu izmena i dopuna zakona.
Znam kako će izgledati izmenjen i dopunjen zakon u prečišćenom tekstu, ali ne može ovako da stoji u predlogu izmene i dopune. Hvala.