Trinaesto vanredno zasedanje, 14.07.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Trinaesto vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/309-15

2. dan rada

14.07.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 14:05 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine ministre.
Gospodine Marinkoviću, po kom osnovu se javljate? Izvolite, prijavite se, da čujem osnov.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, član 107, povreda dostojanstva Narodne skupštine.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Socijaldemokratska partija Srbije
Čisto, radi istine, vidim da neke kolege narodni poslanici imaju poseban jedan fokus, kada je ovde u sali ministar Stefanović i posebno imaju inspiraciju da govore ono što nije utemeljeno u realnosti i u nekim realnim činjenicama. To ću, kao socijaldemokrata, da argumentujem time kada su u pitanju radnička prava i kada je u pitanju ono što je izrečeno, a ono što Ministarstvo unutrašnjih poslova radi po tom pitanju.
Naime, jedno od retkih ministarstava u celoj Evropi koje ima, napomenuću, to ministar nije pomenuo, posebni kolektivni ugovor potpisan sa policijom. Toliko o radničkim pravima, toliko o socijalnom dijalogu koji je sada konačno zaživeo u policiji, toliko o uslovima rada policije, kada su u pitanju nove uniforme, koje nisu nabavljane od 2000. godine. Molim vas, uvaženi predsedavajući, da uozbiljimo ovu raspravu, da argumentovano diskutujemo, dakle, da diskutujemo na konto realnosti i realnih činjenica, a ne na konto raznoraznih bajki. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine Marinkoviću.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Već sam rekao da mi je žao što je jedna veoma kvalitetna rasprava u interesu građana Srbije jednom replikom pretvorena u ovo, ali morate razumeti, kada je neko u senci mora tako da razmišlja.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik.
Da li želite da se izjasni Skupština? Ne. Hvala.
Reč ima narodna poslanica Stefana Miladinović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsedavajući. Poštovani ministre, poštovani saradnici iz Ministarstva, kolege narodni poslanici, budući da danas raspravljamo o Predlogu zakona o policiji, svoju diskusiju ću započeti jednom tezom koje smo svi mi ovde svesni i vrlo često je zaboravljamo, a to je da dominantne društvene grupe, a i politički činioci uvek su težili da policiju stave pod svoju kontrolu jer policiji, kao i vojska jesu najpogodnije sredstvo za održavanje stabilnosti i poretka.

Ono što je karakteristično za sve države ovog regiona, a samim tim i za Republiku Srbiju jeste da ovi organi jesu simbol vlasti i autoriteta jedne države, ali često su bili i u službi onih koji poseduju moć, bilo da su direktno rukovodili ovim resorima ili pak posredno vršili pritisak.

Usvajanjem zakona 2005. godine, napravljen je korak u modernizaciji i profesionalizaciji srpske policije. Izmenama i dopunama zakona iz 2011. godine, ali i šestogodišnjim rukovođenjem Ivice Dačića ovim Ministarstvom izvršena je dalja strukturalizacija Ministarstva koja je opravdala svoje funkcionisanje u prethodnim godinama. Danas raspravljamo o Predlogu zakona koji u nekim svojim odredbama, mogu slobodno da kažem, razvlašćuje i ministra unutrašnjih poslova, čime pravimo još korak unapred, kada je u pitanju i profesionalizacija Ministarstva i depolitizacija policije.

Na početku bih se osvrnula na odredbe koje se tiču reorganizacije samog Ministarstva. Ona jeste u skladu sa politikom ove Vlade, kada je u pitanju racionalizacije celokupne državne uprave i svakako ona podrazumeva otpuštanja, već optimalnu iskorišćenost ljudskih resursa.

Tokom javne rasprave, vi ste ministre, najavili i podelu poslova unutar policije na policijske poslove sa i bez ovlašćenja i unutrašnje poslove više birokratske prirode, možemo reći. Stavovi o nepohodnom razdvajanju jesu provejavali godinama unazad, ne samo od strane stručne javnosti, već i pripadnika MUP, odnosno policijskih službenika. U tom smislu, želim da kažem da će SPS podržati ovaj predlog, budući da mišljenje policijskih službenika mora biti uvaženo, jer oni najbolje znaju i sa kakvim stepenom izloženosti rizicima se suočavaju tokom izvršavanja svojih zadataka, i naravno, prirodu posla.

Predloženim rešenjima u članu 1. koja proširuju rad Ministarstva u stvaranju uslova za efikasniji rad policije, stvorićemo osnov za formiranje dva nova sektora. Sektora za ljudske resurse, čime, kao što ste i rekli, nekoliko puta danas, obezbediće se karijerno napredovanje, a prevashodno na osnovu rezultata i zasluga, naravno, uzimajući u obzir i staž policijskih službenika. Podržavamo i formiranje sektora za međunarodne i evropske poslove, jer će objediniti službe i biroe unutar Ministarstva. Svakako raditi na unapređenju celokupnog rada Ministarstva, a svakako i njegovim objedinjavanjem biće lakše praćenje pregovora za poglavlje 24.

Član 3. koji menja član 20. važećeg Zakona, ukazuje da je Ministarstvo postiglo, mogu reći, konsenzus oko iznalaženja najboljeg rešenja u smislu organizacije specijalizovanih službi koje u sistemu MUP može se reći, obavljaju najdelikatniji posao. Spajanje specijalnih jedinica u jednu, SAJ i PTJ, i osnivanje posebnih jedinica unutar same direkcije doprineće još efikasnijoj realizaciji zadataka u skladu sa nadležnostima i svakako uz vaš jasan interni protokol.

Kao što je ovlašćeni predstavnik SPS rekao, mi smo podneli amandman na ovaj član, jer smatramo da je važno da ministar unutrašnjih poslova bez obzira što više neće biti ovlašćen da daje odobrenje za angažovanje posebnih jedinica, mora biti formalno obavešten o razlozima njihovog angažovanja, bilo da govorimo o posebnoj jedinici, helikopterskoj jedinici, ili pak, budućoj jedinici za obezbeđenje ličnosti i objekata, jer ovim jednim delom se i štiti autoritet samog ministra.

Budući da je ovo samo deo izmene i dopune Zakona o policiji, koji trebalo bi da predstavlja osnov za dalje sistemske izmene, a koje će uslediti u narednom periodu, kako ste rekli do kraja godine, ja bih se osvrnula na, po meni, najvažnije odredbu izmenu u ovom zakonu, tiče se člana 72. važećeg zakona, tačnije dopunu ovog člana, poznatu u javnosti kao „Tijanin zakon“. Nažalost, velike tragedije ujedinjuju i menjaju nas i društvo i zakone. Želim da izrazim duboko poštovanje prema čoveku koji je, i pored stravičnog gubitka imao snage da motiviše celokupnu javnost u Srbiji. Gospodin Jurić je uz podršku građana i udruženja i stručne javnosti predočio izmenu koja će u mnogome olakšati rad policijskih službenika u slučajevima otmica, ali i time u budućnosti možda spasiti ljudski život.

Kao što sam rekla, bez obzira na ostale važne izmene Zakona o policiji, smatram da je dopuna ovog člana najvažnija. Na kraju, želim da vam čestitam i vama lično, i MUP na ispunjenju datog obećanja i roku u kom ćemo izvršiti izmenu i dopunu ovog člana. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Miladinović.
Reč ima narodni poslanik Milovan Drecun. Izvolite, gospodine Drecun.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Drecun

Srpska napredna stranka
Hvala.
Poštovani gospodine ministre, gosti, predsedavajući, kolege poslanici, razumem ovaj predlog zakona. Bezbednosne okolnosti se ubrzano menjaju. Policija mora da se prilagođava. Ovo je jedan među korak, dok se ne donese novi zakon o policiji.
Međutim, moram da vam priznam da jedna odredba koja se odnosi na formiranje specijalne antiterorističke jedinice u meni izaziva ne samo dilemu, već određenu zabrinutost.
Prvo, kada se formira nova jedinica mora da se napravi jedna ozbiljna, ne samo bezbednosna, već šira geopolitička analiza o tome šta će biti bezbedonosni rizici, izazovi, ne samo za Srbiju, već i za region. Ne znam ko je radio tu analizu. U jednom delu vidim da je rađena i ona je u obrazloženju ovog zakona i kaže se – razlozi za donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji sadržani su proceni i bezbednosnih rizika u Republici Srbiji koji nastaju ili se menjaju sa promenom rizika na globalnom nivou.
To može najviše da se odnosi na porast radikalnog islama, a naročito sa njihovim nastankom ili promenom u regionu. Može da se odnosi na događaje u Makedoniji u Kumanovu kada postoji indicija da bi na teritoriji Republike Srbije moglo dođi do narušavanja javnog reda u većem obimu.
Vidite, nama opasnost od radikalnog islama, terorizma i džihada ne kuca na vrata, ona je već tu. Pripadnici tih formacija se ne bore na konvencionalna način. Oni seku glave protivnicima, oni koriste bombaše samoubice, oni koriste decu i zahtevaju specifične odgovore. Da bismo imali uspešno suprotstavljanje terorizmu moramo da imamo formacije koje su osposobljene da deluju u obe faze suprotstavljanja terorizmu, i u prevenciji i u represiji.
Vi ste gospodine ministre rekli, ako se ne varam, da su postojeće jedinice SAJ i PTJ imale iste zadatke. Mislim da je i kolega Vukić o tome govorio, međutim, mislim da bismo morali da napravimo razliku. Hajte malo samo da pojasnimo, da je to bitno za buduću jedinicu, pošto nisam baš dobro iz ovoga razumeo kako će izgledati antiteroristička jedinica, da razjasnimo terminološku razliku između protivterorizma i antiterorizma.
Protivterorizam podrazumeva skup dejstava koji za cilj imaju prevenciju, to je sprečavanje nastanka štetnih posledica terorističkih aktivnosti, a antiterorizam se odnosi na dejstva represivnog karaktera, to jest, ona koja za cilj imaju saniranje posledica započetog ili već izvršenog terorističkog akta. U tom smislu, SAJ i PTJ su zapravo činili celinu, mada su formacijski bili odvojeni i pokrivali su obe faze u suprotstavljanju terorizmu. Koliko sam ja shvatio, onaj koji je pisao predlog ovog zakona, želi da rasformira PTJ, da ostavi SAJ, sadašnju koja će dobiti isti naziv ali biti nova, da možda deo ljudi iz PTJ-a pridoda SAJ, a ostale iz PTJ da pošalje ili u penziju ili u neke druge jedinice.
Za razliku od većine kolega ovde, u ratnim dejstvima video šta znači dobro obučen, vrhunski specijalac, na Kosovu i Metohiji, 1998. godine i 1999. godine i na Dulju, i na Rugolskoj klisuri, i u Drenici, u na Košarama. Ali, znate šta je najvažnije za specijalca, da bude u timu. Specijalci pojedinačno ne znače ništa. Oni su tim. Oni su porodica. Ako razbijete jedan tim, nikada više nećete imati tako kvalitetnog specijalca kada ga prebacite u neki drugi tim.
Moja dilema upravo proizilazi iz ovih stvari. Dakle, SAJ jeste više pripremljen za urbani terorizam. Pa, da se prisetimo situacije koje smo imali na granici prema Makedoniji prilikom događaja u Kumanovu. Ko je bio tada pored žandarmerije? Protivterorističkih jedinica više ima preventivni karakter. Žandarmerija, koliko mi je poznato takođe treba da se smanji. Bezbednosni rizici nam se povećavaju, što se tiče terorizma, a sa druge strane mi se čini da broj pripadnika specijalnih jedinica koje treba da se suprotstave, smanjujemo.
Da li je tačna konstatacija, video sam ovde negde u obrazloženju da će se sa kadrovskim smanjenjem povećati efikasnost. Izvinite, ali za to nema utemeljenja u nekoj praksi u svetu. Da vas podsetim, svi timovi u Americi, su sastavljeni isključivo od veterana iz vojske, bivših pripadnika Foka, marinaca i ostalih. Šta je najvrednije u jednoj specijalnoj jedinici? Da li naoružanje, da li vrhunska obučenost? Ne, borbeno iskustvo. Specijalac ne može da se stvori ni za godinu, ni za dve, a specijalaca sa borbenim iskustvom nije samo najupotrebljiviji u borbi nego prenosi i znanje. Da li se sećate akcije na Ninaji, kada je hapšena ona grupa vehabiskih ekstremista. Tada je PTJ, ako se ne varam odradio tu akciju.
Teroristi su bacili bombu u sred grupe PTJ, samo zahvaljujući iskustvu i vrhunskoj obučenosti i tom kolektivnom radu. Nijedan pripadnik nije ni ranjena bomba eksplodirala između njih. Mislim da moramo voditi računa prilikom formiranje nove Specijalne antiterorističke jedinice, da rešenja koja se primene budu takva da se ne odreknemo ljudi vrhunskih specijalaca iz protivterorističke jedinice.
Ja mislim da bismo mi morali da uradimo sledeću stvar. Dakle, da formiramo da primenimo rešenje koje imamo u Vojsci Srbije, formirali smo specijalnu brigadu, ali su celine ostale sada na nivou bataljona 63. legendarna padobranska brigada u Nišu, pa 72. te su celine ostale, ali su formalno objedinjene stavljene su pod jednu komandu. Moj predlog je gospodine ministre da razmislite, ja ne znam ko su ljudi koji vas u Ministarstvu savetuju kako da se formira ta Specijalna antiteroristička jedinica, ne znam njihov kapacitet koliko poznaju oblast, pretpostavljam da su vrhunski profesionalci.
Ali, da se još jednom razmisli, ja mislim da bismo mi morali da postignemo sledeće rešenje kada se formira ta nova Specijalna antiteroristička jedinica. Prvo, da ne razbijamo postojeće jedinice, da formacijski objedinimo SAJ i protivterorističku jedinicu, da im stvorimo samostalnu obaveštajnu komponentu. To je ono što nedostaje našim specijalnim jedinicama, bez samostalne obaveštajne komponente, prikupljanje informacija o protivnicima, nema efikasne borbe protiv terorizma. Drugo, da brojčano ojačamo Specijalno antiterorističke jedinice, upravo zbog toga što će nam glavni i bezbedonosni izazov i rizik, dugoročno gledano, biti terorizam, po najpre zasnovanoj ideologiji radikalnog Islama i Džihada i da se unutar te nove Specijalne antiterorističke jedinice, formira jedna posebna grupa i molim vas da o tome malo razmislite detaljnije, da bi se realizovao program dodatnog osposobljavanja, pripadnika specijalne jedinice, kroz koji bi oni nadogradili već stečena znanja i veštine i usko se specijalizovali za suprostavljanje islamističkom terorizmu, s obzirom da islamistički teroristi koriste, kako sam rekao, nekonvencionalnu metodu u svom delovanju, zato moramo da imamo jedan novi nivo obuke, jednu posebnu obuku, sa posebnom grupom ljudi, u protivnom, ako je cilj samo da se protivteroristička jedinica razbije i da se izgube vrhunski profesionalci i da se nečija pojedina prošlost veže za jedinicu, onda mislim da nismo na dobrom putu. Mislim da bezbednost građana i države, u narednom periodu zahteva jačanje naših antiterorističkih kapaciteta i da bismo trebali mnogo temeljitije da govorimo o formiranju te nove Specijalne antiterorističke jedinice, nego što imamo ovde u obrazloženju.
Nadam se da ste sve ovo shvatili kao moju veoma dobru nameru, koja proizilazi iz iskustva koje imam. Bio sam u mnogim mestima gde su vođenje veoma teške borbe protiv terorista i moram da priznam da sam veoma zabrinut za period, zajedno sa kolegom Stojanovićem, koji je pred nama i zato nam treba jačanje naših kapaciteta, a bojim se da sa nekim rešenjima možemo da postignemo suprotan efekat.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Pošto ste izneli nekoliko ozbiljnih primedbi i razmišljanja da mi faktički smanjujemo borbenu gotovost policije i kapacitete za reagovanje, i faktički ste izneli kritiku i ovo je bila jedna od najozbiljnijih kritika dosadašnja ove izmene i dopune zakona, ali ću vam reći da smatram da niste u pravu. Reći ću vam zbog čega to smatram.
Nažalost, ja nisam znao dok nisam došao, niti možete da imate sva saznanja o stanju naše borbene tehnike, opreme i svega onoga kako to izgleda u MUP-u i možete da imate koliko god hoćete opremljenih ljudi, ako oni nemaju oklopne transportere, borbena vozila, termovizijske uređaje, znate, da ih pustite da po noći idu kao u 18. veku po šumi, srednje obučen strelaca sa 500 metara može svakog od njih da skine, bez problema.
Dakle, nije broj, tu, ljudi. kada ste govorili o uspesima, vi ste govorili o uspesima žandarmerije, pošto je PTJ formiran 2007. godine i bio je formiran kao tadašnja težnja unutar MUP-a da se uspostavi politički balans između nekih jedinica.
Ovde sede ljudi iz Ministarstva koji su bili svedoci toga tada. Dakle, uz svo dužno poštovanje prema ljudima iz PTJ, ni za sekund ne umanjujem njihov doprinos i ja sam to rekao danas više puta, i za otadžbinu i za sve što su radili za Srbiju, za sve zadatke u borbi protiv terorizma, i isto tako neću da smanjim ni ono što su radili momci iz SAJ. To su isti momci, meni potpuno jednaki, kao ministru unutrašnjih poslova.
Da li neko ima lične preference prema jednima ili drugima, ja ne smem da ih imam. Oni su pripadnici MUP, oni su vaše specijalne jedinice i naše i to su specijalne jedinice policije Republike Srbije.
U ovom trenutku, neće se formirati SAJ, tako kako oni, pošto prepoznajem, u vašim rečima reči prijatelji iz PTJ, neće se to formirati na takav način da SAJ postoji kao jedinica koja je sada takva, pa sada nekoliko pridodamo iz PTJ, i to je nova jedinica.
Ja sam rekao, formirali smo radnu grupu i reći ću vam ko me je savetovao. Savetovao me je general Živković, koji je moj savetnik, bivši komandant specijalne brigade, učesnik u našim ratovima, komandant kopnene vojske, vanredno dobar profesionalac, bolji od mene i od vas. Dakle, sa mnogo više vojničkog iskustva je to radio i o tome pričamo. Bili smo svedoci, on je komandovao, on je radio, konkretnim informacijama, specijalnom brigadom, jer niko od nas do sada nije komandovao specijalnom brigadom, on jeste.
Komandant je naših specijalnih jedinica i govorimo o konkretnim, ja sam njima prepustio da predvide kako da naše jedinice budu efikasnije. Naša najsnažnija jedinica, jer ja znam da u zemlji postoji fascinacija sa specijalnim jedinicama. Najsnažnija jedinica je policija žandarmerije, bez premca, sedam ili osam puta brojnija nego SAJ ili PTJ, bez premca koju policija ima i oni nose 99% tereta u kopnenoj zoni bezbednosti, oni su ti koji su u rotacijama u kopnenoj zoni bezbednosti, oni su ti koji obezbeđuju pojas. Mi sada imamo, jedna deo PTJ, ne mogu da kažem koliko ali jedan deo koji je raspoređen isto tamo, ali oni služe kao jedinica za podršku i nikad borbena jedinica ne može da se bavi preventivom.
Što se tiče nekih rešenja ovde koji ste pominjali vezano za obaveštajne komponente, tu se slažem i tu ćemo raditi, ne samo za ove jedinice, nego po sistemu koji vojska ima i pokušaćemo da napravimo jedan ozbiljniji kontraobaveštajni element unutar policije da znamo da su naše jedinice zaštićene, ali ne na način koji je to bilo do sada, da kažem, da svaka jedinica ima svoju jedinicu za zaštitu koja odgovara komandantu jedinice. To je besmisleno. U vojsci je to VBA i da taj bezbednjak, da ga tako kolekvijalno da nazovemo, iz jedinice odgovara komandantu, odnosno direktoru VBA, on sarađuje sa komandantom jedinice, ali direktor VBA dobija informaciju o stanju u jedinici i može da proceni kvalitet rada komandanta.
Takve metode i takve stvar ćemo primeniti, kažem, uzeo sam sposobnog čoveka iz vojske, uzeo sam najsposobnije ljude iz policije i zajedno radimo na tome. Mi imamo i odeljenje za terorizam unutar Uprave kriminalističke policije. Ti ljudi nisu dovoljno eksponirani i ne pominju se često u javnosti, ali oni su mozak operacije borbe protiv terorizma.
Borbene jedinice u redu, one deluju kada se nešto možda preventivno postavi ili se deluje kao odgovor na akt terorizma, ali oni ljudi koji vide šta će se dogoditi, koji procenjuju rizik, koji uočavaju određene ličnosti koje mogu izazvati terorističke pretnje, su ovi ljudi.
One prave procene bezbednosti, pre svega, vezanih za terorizam i oni su ti koji reaguju i daju viziju, viđenje, a mi dajemo nalog policijskim jedinicama, specijalnih ili posebnih namera, da reaguju u borbi protiv terorizma.
Još hoću da kažem da smo zahvaljujući, to moram da kažem, da zahvalim Vladi Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i ovo ne govori kao bilo kakvo dodvoravanje, nego zato što su imali viziju da bez obzira na teška ekonomska vremena odvoje dovoljno novca da mi započnemo proces modernizacije, jer jedan deo tehnike ste mogli da vidite u Danu policije, uz pomoć i da se zahvalim SDPR kao kompaniji koja je pomogla i prepoznala naše potrebe i mi smo zahvaljujući tim naporima uspeli da modernizujemo jedan deo tehnike i jedan deo tehnike u modernizaciji, da oklopna vozila imaju kupole koje imaju spregnute kamere i protiv pešadijske mitraljeze i topove do 20 milimetara, bez toga da strelac izlazi van vozila, u kupolu ili bilo koji sličan sistem koji to prati iz unutrašnjosti vozila i time povećavamo bezbednost naših pripadnika policije.
Još uvek nemamo u dovoljnom broju, ali radimo na tome.
Dakle, modernizacija tehnike, to će poboljšati pre svega borbene mogućnosti policije, pošto možete imati ljudi koliko god hoćete, ako vam tehnika nije na dobrom nivou, vi ne možete danas da se uspešno suprotstavite protivniku.
Naravno da smatram da je borbeno iskustvo i da su iskustva ljudi izuzetno dragoceno, ali ne mogu biti specijalci sa 50 godina, prosto nigde u svetu ne mogu, pa ne mogu biti ni u Srbiji. Da vas ne lažem, jedan deo ljudi iz specijalnih jedinica se bavi poslovima obezbeđenja raznih štićenih ličnosti ili objekata. U kojoj zemlji specijalne jedinice obezbeđuje objekat? Ni u jednoj. Ne postoji.
Dakle, ja hoću da ti ljudi, kada završe karijeru u specijalnim jedinicama pređu u jedinicu za obezbeđenje, kako ste vi rekli, svo timove ili kod nas het timove, svejedno, pa će ljudi sa iskustvom mnogo većem nego što ima obična policija, jer ljudi koji su proveli u redovima jedinica policije svoj radni vek, moći da se bave poslovima obezbeđenja, nadzora, takvih vrsta poslova koji su povećanog nivoa rizika, ali nisu za specijalne jedinice. Specijalne jedinice se time ne bave.
Dakle, hoću da vas uverim da sve što radi MUP, radimo da policija bude efikasnija. Moj cilj kao ministra je kad više to ne budem, da iza mene ostane Ministarstvo koje je bolje, koje je sposobnije, efikasnije i koje ima dovoljno sredstava da se suprotstavi svakom izazovu kom policija treba da se suprotstavi u Republici Srbiji.