Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
Kao što sam rekao, ovaj amandman je prihvaćen.
Na član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče i predsedavajući današnjoj sednici, gospodine Bečiću, uvaženi ministre Antiću i poštovane gošće i gosti iz Ministarstva, deluje mi da će svi narodni poslanici, gospodine Bečiću, napredne stranke da diskutuju, sada svi pričaju. Ali evo ja ću da obrazložim svoj amandman.
Dakle, primetili smo da i u članu 186. gospodine Bečiću, na jednom mestu nedostaje jedna zapeta. I onda smo podneli amandman da se na to odgovarajuće mesto stavi, kao što je red, zapeta.
Evo gde je to mesto. Ovako ide tekst, pa malo i građani da čuju šta piše u predlozima zakona, da se informišu. Sigurno prate sednicu Narodne skupštine. Kaže – kada rudarski ili geološki inspektor izriče mandatnu kaznu iz članova 182, 183, 184. i 185. ovog zakona, na tom mestu, gospodine Bečiću, nedostaje jedna zapeta. Mi smo predložili da se na to mesto umetne jedna zapeta, gospodin Antić je prihvatio da se tu stavi zapeta i da sledi tekst - na licu mesta izdaje nalog, i tako dalje, i tako dalje.
Pitanje je bilo još tokom prethodnog amandmana zašto je to važno? Pa zbog onog najvećeg načela na kojem počiva Ustav naše Republike, na kojem treba da počiva savremena demokratija i kod nas, u našoj Republici, a to je veliko načelo vladavine prava. Jedan znak interpunkcije, uverili smo se više puta, gospodine Bečiću, može da nas preusmeri ka nekim drugim načelima koja se ne tiču demokratije a mi smo smatrali neophodnim da ovde intervenišemo, kako bismo, čuvajući parlamentarizam, čuvali i to veliko načelo vladavine prava iz člana 3. Ustava Republike Srbije. Hvala vam poštovana gospodo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se usuditi da komentarišem ovaj amandman, bez obzira što mi je kolega koji je akademski čestit i koji je za svetilište demokratije proglasio ovu Skupštinu, više puta osporavao, da ja imam pravo da kao i svi drugi narodni poslanici komentarišem zakone, odnosno komentarišem amandmane, koje oni nemilice podnose.
Evo ja ću glasati, ne znam po koji put već, za ovu akademski čestitu zapetu. Ja ću da glasam za amandman kada dođe Dan za glasanje, odnosno kada vi odredite da bude vreme za glasanje, možda će to biti i danas, i pretpostavljam da će i poslanici koji su predložili ovu akademski čestitu zapetu takođe prisustvovati tom glasanju.
Ja sam svedok da smo i više amandmana prihvatili i za više amandmana glasali, a ja posebno, nego što su oni sami glasali za svoje amandmane. Dakle, verujem da će oni ostati da glasaju za svoje amandmane, za ove koji nisu prihvaćeni, a evo ja uzimam obavezu da bez obzira bili oni ili ne bili tu, glasam za tu akademski čestitu zapetu. Tim pre što dolazi od osobe koja je u više navrata osporavala moje pravo da komentarišem zakone i amandmane, nadam se da mi neće osporiti pravo i da glasam za ovako čestite amandmane.
Što se žamora u sali tiče, ja se nadam da moj kolega koji je docent i koji je akademski čestit, a verujem i zagovornik svetilišta demokratije itd. demokratskih načela itd. nema ništa protiv toga da demokratija nije sastavljena samo od toga da pričaš šta hoćeš već i da slušaš koga hoćeš i da ne slušaš onog koga nećeš. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 186. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, prof. dr Branko Đurović, Milena Bićanin, dr Ivan Bauer, prof. dr Vladimir Marinković, prof. dr Vesna Besarović, prof. dr Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošnjak i Ljiljana Nestorović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Na član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne Skupštine i predsedavajući današnjoj sednici, gospodine Bečiću, uvaženi ministre Antiću, poštovane gošće i gosti iz ministarstva, ovo je poslednji amandman koji smo na Predlog zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima podneli mi, narodni poslanici Nove stranke. Ja mislim gospodine Bečiću da je red da na primereni način zaokružimo ovu raspravu u pojedinostima povodom ovog predloga zakona.
Ja sam saglasan, naravno pre svega sa gospodinom Živkovićem sa kojim sa radio na pripremi ovih amandmana, a u jednom delu i sa gospodinom Antićem kada ovde zajednički tvrdimo da je Skupština naša centralna politička institucija…
(Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zato što gospodine Pavićeviću, vi ste se uživeli u ulogu ministra i sada misliste da imate završnu reč i sada govorite o današnjem danu, o raspravi o amandmanima, a nikako da govorite o amandmanu koji ste podneli na član 187.
Nažalost to po Poslovniku ne može.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je ovaj amandman prihvaćen.
Na član 191. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i mr dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Član 191. spada u prelazne i završne odredbe i njime je propisano.
Propisi za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od dve godine, od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Mi smo amandmanom predvideli da se taj rok od dve godine skrati na šest meseci. Smatramo sa stanovišta primene zakona i značaja rudarstva i geoloških istraživanja za ekonomski razvoj Srbije da je neprihvatljiv rok od dve godine, jer će onemogućiti primenu zakona i stvaranje uslova za dalji razvoj rudarstva i geoloških istraživanja. Zato smo predložili da se taj rok skrati.
Smatramo da se prilikom izrade ovog zakona tim koji je radio, dovoljno ušli u materiju, da vam je dovoljan rok od šest meseci da pripremite podzakonska akta. Osim toga, moram da ukažem na ponašanje Vlade prema Skupštini, na nepoštovanje akata Skupštine, jer je 2013. godine ova Skupština izglasala Rezoluciju o zakonodavnoj politici Narodne Skupštine, kojom je propisano da se uz predloge zakona dostavljaju i predlozi svih podzakonskih akata koji prate taj zakon.
Znam da je to teško sprovodljivo u praksi, ali zato predlažemo bar da se skrati rok ako već Vlada ne poštuje rezoluciju koju je izglasala ova Skupština, a ni vladajuća većina u ovoj Skupštini neće da se suprotstavlja Vladi, nego daje podršku takvom ponašanju.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospođo.
Nažalost, gospodine Rističeviću, vaš apel nije urodio plodom. Gospodin Pavićević je otišao iz sale bez glasanja.
Na član 195. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.
Reč ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite.

Aleksandar Antić

Ja bih ovaj poslednji amandman na tekst Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima iskoristio pre svega da se zahvalim svim narodnim poslanicima na zaista jednoj dobroj raspravi koju smo imali proteklih dana i oko Strategije razvoja energetike i oko Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Mislim da je reč o dva izuzetno značajna zakonska projekta, odnosno strategije i zakonu koji treba da u velikoj meri utiču na život i budućnost ove države.
Nije moje da ocenjujem, ali ako mi dozvolite to skromno pravo, ja bih iskoristio da su narodni poslanici zaista uložili jedan ogroman napor i veliku energiju da na dobar način analiziraju ovaj zakon, da su amandmani koji su bili podneti bili zaista u funkciji činjenja ovog zakona još boljim.
Želim da se zahvalim svim poslaničkim grupama na doprinosu. Naravno, želim da se zahvalim resornom skupštinskom odboru i gospođi Tomić na velikoj podršci i razumevanju prilikom razmatranja i ovog zakona i čitavog ovog okvira i svih amandmana.
I naravno na samom kraju da pozovem Narodnu skupštinu, da pozovem sve poslanike da podrže ovaj zakon, jer duboko verujem da pogotovo Zakon o rudarstvu zaslužuje jednu podršku svih poslaničkih grupa. Zahvaljujem.