Prvo vanredno zasedanje, 26.01.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto se više niko ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni sednici da prisustvuju narodni poslanici Dejan Radenković, Žarko Obradović, Đorđe Čabarkapa i Borisav Kovačević.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima Predloga zakona o oglašavanju.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici prisustvuju potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacije dr Rasim Ljajić, kao i njegovi saradnici iz Ministarstva.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Podsećam vas da je narodni poslanik Miran Petrić pisanim putem povukao amandmane na članove 5, 24. i 46. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marijanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovana predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, mi smo podneli 23 amandmana, a od toga je veliki broj amandmana usvojen, mislim čak 17, rekao bih, dva ključna amandmana, odnosno jedan zajednički amandman koji se tiče političkog i državnog oglašavanja, suštinski amandman koji dosta menja ovaj zakon na bolje i niz amandmana koji se tiču zaštite dece i maloletnika od neprikladnog oglašavanja. To su amandmani koji ste prihvatili i sada verujem da na dnevnom redu imamo mnogo bolji zakon.
Što se tiče člana 1, on definiše predmet oglašavanja. Mi smo dodali da pored posebnih pravila oglašavanja, direktnog oglašavanja, sponzorstva, prava zaštite i nadzora, predmet oglašavanja bude i sadržina oglasne poruke, tačnije, poruka koja se šalje se prosto definiše u predmetu zakona, ovaj naziv, iz dva razloga. Jedan je zato što de fakto zakon se bavi sadržinom oglasne poruke u nekoliko članova. Druga stvar je što on, rekao bih, ne utiče na slobodu oglašavanja, ne ukida nikome pravo na oglašavanje, ali kada definišete ovako član, onda možete uticati na to da zabranite diskriminaciju, da zabranite neprikladno oglašavanje.
Ovaj amandman je, rekao bih, i usvojen tako što ste usvojili amandman vladajuće većine. Međutim, on je u istom tekstu. Eto, ne znam, mnoge amandmane ste usvojili koji su u istovetnom tekstu u nekom duhu parlamentarizma i jačanja tog parlamentarnog diskursa, mogli ste i ovaj amandman opozicije da prihvatite. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Rasim Ljajić

Vi ste potpuno sve u pravu. Mi smo prihvatili ovaj amandman. Zaista nismo gledali koje je poslaničke grupe. On je suštinski isti kao amandman koji smo prihvatili, a to je predlog ne vladajuće većine, već Ekonomskog kokusa, gde su predstavnici više političkih stranaka. Prema tome, apsolutno sve što ste naveli u vašem obrazloženju je sadržano u amandmanu koji je podnet, a koji smo mi prihvatili. On je u istovetnom tekstu, osim izmene reda u rečenici, ništa drugo nema.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić – SDS, ZZS, ZS.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović, i zajedno Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani ministre, ovo je jedan od ključnih amandmana koje ste prihvatili. Naime, sada se stiče i uslov da se zapravo ovaj zakon zove Predlog zakona o oglašavanju, jer je pre ovog amandmana on uređivao samo komercijalno oglašavanje, nije obuhvatao ili samo sa dva člana koja su šturo objašnjavala ovu materiju i šturo definisala ovu materiju. Zapravo, sada sa ovim amandmanom zakon vrlo jasno definiše i političko oglašavanje i državno oglašavanje, a saglasićete se, to jeste bilo suspektno na korupciju, to jeste bilo suspektno na mogući politički uticaj na medije i zato je bilo važno da ovaj amandman usvojite. Usvojili ste ga i mislim da se stiče uslov da mi podržimo ovaj zakon upravo zbog ovog amandmana, ali i zbog niza drugih amandmana koje ste usvojili. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Amandman kojim se posle člana 5. dodaje novi član 5a, zajedno su podneli narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Dejan Radenković, Zoltan Pek, Katarina Rakić, Milosav Milojević, Zoran Babić, Aleksandar Senić, Vladimir Marinković, Aleksandra Tomić, Milan Petrić, Žarko Mićin, Nenad Nikolić, Slobodan Homen i Ivan Jovanović, i zajedno Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Goran Ćirić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Aida Ćorović, Jovana Jovanović, Jovan Marković i Dragan Šutanovac.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić - Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem.
Gospođo predsedavajuća, uvaženi ministre, poštovani gosti, koleginice i kolege, član 7. govori o zabrani oglašavanja određenih lica, roba usluga i aktivnosti. U stavu 1. vi ste predložili član da glasi: „Zabranjeno je oglašavanje koje vrše lica koja nemaju svojstvo trgovca u skladu sa propisima i koji uređuju trgovinu“. Mi smo dodali ovom stavu 1. i reči: „osim u slučajevima kada je ovim zakonom dozvoljeno“.
Mi smo ovo usaglašavanje uradili sa predlogom našeg amandmana na član 3. koji ste vi odbili, ali se nadam da je ova dopuna rečenice smislena i da pojašnjava tumačenje i funkciju ovog zakona, te molim da ga prihvatite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Rasim Ljajić.

Rasim Ljajić

Ovaj amandman ima sličan zahtev koji je već prihvaćen u amandmanu 5, pa mislim da smo postigli ono što ste vi zahtevali ovim amandmanom.