Sedmo vanredno zasedanje, 28.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici prof. dr Žarko Obradović i Miletić Mihajlović.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pozvao da današnjoj sednici prisustvuju dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, Miloš Popović, šef kabineta potpredsednika Vlade i ministar državne uprave lokalne samouprave sa saradnicima iz kabineta.
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, po Poslovniku.
Izvolite, gospodine Đurišiću.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Predsedavajući, smatram da ste svojim postupkom povredili član 87. Poslovnika koji govori o danima i radnom vremenu Skupštine. Naime, po pravilu, Skupština radi utorkom, sredom, četvrtkom od 10,00 do 18,00, stav 3. kaže radi posle 18,00 časova ako predsednik Narodne skupštine obavesti najkasnije do 16,00 časova tog dana, poslanike o razlozima za produženje rada.
Vi ste nastavak sednice, koju smo započeli u petak u 17,00 časova i završili negde posle ponoći, rano u subotu ujutru, zakazali za 17,00 časova u nedelju. Potpuno protivno članu 87. Poslovnika.
Razmišljao sam i pokušavao da shvatim koji je razlog, s obzirom da ste prošli put, kada smo celu noć raspravljali o amandmanima na Zakon o javnim preduzećima, rekli da je to bila odluka vas i vašeg kolega Arsića, da ste vi doneli tu odluku da se radi noću.
Ovaj Poslovnik, mislim, da vam ne daje toliko široka prava. Jedini razlog zbog kojeg je, shvatio sam da mi krećemo u ovo vreme sa ovom raspravom je što vi volite da gledate Oskara i čekate ovde sa nama …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, po ovom članu po kojem ste se javili, vi morate mene da upoznate sa vašim razlozima, zašto smatrate da sam ja prekršio Poslovnik, a ne o vašim razmišljanjima itd.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja vas upoznajem sa razlozima, vi volite Oskara, ja vama dajem Oskara za najveću bahatost. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Đurišiću.
Veoma bih cenio da ste vi bili na kraju rasprave prisutni pre dva dana i da ste onda, kada sam objavio da će nastavak sednice biti u nedelju u 17,00 časova, onda dali razloge zašto ne treba taj nastavak sednice da bude u nedelju u 17,00 časova, ali pošto vi tada niste bili prisutni u Narodnoj skupštini, žao mi je, ostali narodni poslanici su prihvatili odluku predsedavajućeg. Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dejan Nikolić.
Skupština će se izjasniti u danu za glasanje.
Izvolite, gospodine Nikoliću.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, član 107, možda večeras bude iznenađenje, da pored Leonarda di Kaprija, i vi dobijete Oskara, ali zaista po Poslovniku, mislim da smo, ili ste dužni da, makar čujemo obrazloženje zašto počinjemo u pet časova posle podne u nedelju.
To se više ne tiče narušavanja dostojanstva narodnih poslanika. Mislim da se radi čak i o gaženju dostojanstva narodnih poslanika, građana, javnosti u radu, jer mi ne znamo da li će posle šest časova biti direktnog prenosa.
Između ostalog, pored toga što komuniciramo sa vama, sa predstavnicima ministarstva, ovako važnim sistemskim zakonima, mi se obraćamo i javnosti, građanima, obrazlažemo i ministarki da prihvati amandmane, zašto treba da prihvati amandmane i građanima zašto je ovaj zakon loš, a naši amandmani dobri.
Dakle, obesmišljavate, mislim, javnost u radu, gazite po dostojanstvu narodnih poslanika, jer ovo nije pristojno vreme za rad. Možemo da radimo, radićemo, nije nam prvi put, ali nam makar dajte obrazloženje zašto radimo od pet posle podne, kada su se stekli svi tehnički uslovi da radimo od 10,00 ujutru. Nema veze što je nedelja, radićemo, ali smo mogli da počenemo i u 10,00 jutros.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Nikoliću.
Delom, obrazloženje je isto kao što sam dao gospodinu Đurišiću, prvo kada govoriti o Oskaru, mislim da građani Srbije cene ako je neko prisutan sve vreme za trajanje Narodne skupštine, a neko povremeno svrati i onda optužuje narodne poslanike koji čitavo vreme sede u sali, zašto su oni u sali.
Smatramo da su ovi zakoni veoma važni za građane Srbije i mi ćemo raspravljati svakog dana, ako je potrebno, u interesu građana, tako da nemam drugo obrazloženje, osim da mi je takođe žao što niste bili prisutni na kraju rasprave i da onda u trenutku kada sam ja rekao da je nastavak u nedelju u 10,00 dali svoje argumente zašto smatrate da ne trebamo da nastavimo u nedelju u 17,00 časova. Zahvaljujem se.
Da li želite da se Skupština izjasni? (Ne) Hvala.
Prelazimo na Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelan pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glave 1. naziv člana i član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Vladimir Pavićević i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, Balša Božović i mr Aleksandra Jerkov.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Miroslav Marinković i mr. dr Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
Izvolite, gospodine Đurišiću.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući.
Poštovana ministarko, ovaj amandman je jedan od ključnih amandmana na Predlog zakona o platama zaposlenih, o sistemu plata, mada ta reč sistem, kao što sam govorio u načelnoj raspravi, uopšte ne oslikava suštinu ovog zakona.
Naš amandman je predvideo ono što vi niste, a to je da se ovaj zakon pozabavi platama u javnim preduzećima, platama u Narodnoj banci i platama zaposlenih u javnim medijskim servisima.
Javni sektor, u očima građana, pogrešno nekad čine sve ono što ste vi nabrojali u članu 1. jer se mešaju pojmovi državnih činovnika, nastavnika, lekara i svih ostalih koji su nabrojani i koji će po slovu ovog zakona, ukoliko ovako bude usvojen, u budućnosti imati smanjene plate, ali građani doživljavaju javna preduzeća kao deo tog sistema i najčešće kada se govori o nepravdama u razlikama u platama za iste poslove koji se obavljaju, prave se poređenja između plata u javnim preduzećima, ili u Narodnoj banci sa platama činovnika ili platama u školama.
Bez obzira što čitajući vaše obrazloženje, u stvari, prva rečenica kojom ste obrazložili neprihvatanje amandmana upravo objašnjava svu besmislenost ovog zakona, jer ste vi rekli da se ne prihvati iz razloga što je novi sistem plata zaposlenih u javnom sektoru zasnovan na delatnosti i prirodi poslova koje pruža administracija i javna služba, koji je do sada bio uređivan posebnim pravilima.
Znači, posebna pravila su postojala i do sada. To što vi niste bili u stanju da uvedete red dve godine i što sada sedamsto dana, pošto ste obećali da ćete neki posao završiti u sto dana, dolazite i pričate da ćete nešto uraditi, jednostavno nije istina, jer kada se čita ovaj zakon i kako budemo prelazili na dalje članove, mi ćemo videti gomilu podzakonskih akata i novih zakona i ponovo ćemo imati jednu šumu propisa koja neće uvesti red u ovu oblast.
A, oblast koja najviše zahteva red, a to su plate u javnim preduzećima, u Narodnoj banci ili u medijskom servisu, ovaj zakon ne tangira i očigledno neće tangirati ni jedan zakon koji ova nesposobna Vlada može da predloži.
Jedina dobra vest za građane Srbije je što su ovo poslednji dani ove nesposobne Vlade, što ćemo vrlo brzo imati izbore i vi i vaše kolege iz Vlade nećete više biti u prilici da predlažete ovako loše zakone. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite gospodine Kovačeviću.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru verovatno je i poslednji sistemski zakon koji usvaja ovaj parlament. Sama reč sistemski govori da on mora da ostane i ovaj amandman ne treba da bude prihvaćen.
Razlog ovakvog predloga amandmana i verovatno sledećeg predloga amandmana jeste u dubokom neshvatanju uloge države i javnog sektora. Mi se danas nalazimo u situaciji da se mešaju suštinski dve stvari. Te dve stvari potiču iz prava na uređenje funkcionisanja države i prava vlasništva. Imate opštu državu koja praktično uređuje i javna preduzeća koja su tu da funkcionišu.
Moje veliko iznenađenje svakako jeste, kada narodni poslanici iz opozicionog dela govore o funkcionisanju javnih preduzeća koristeći sistem funkcionisanja od pre četiri-pet godina. Ja sam ubeđen kada bi se raspitali, kada bi pitali direktore, pre svega, danas najviše pominjanih javnih preduzeća, koja kontroliše i koji su vlasništvo Republike, pre svega, EPS, „Srbijagas“, „Železnice“, da bi shvatili da je u tim preduzećima danas počeo proces transformacije odavno.
U EPS-u, u „Srbijagasu“, u „Železnicama“, prosto dolazi do potpuno drugačijeg mehanizma funkcionisanja u odnosu na ono što mi znamo. Zadnjih dana, zadnjih meseci nivo promena je toliki, da u zadnjih 40 godina te promene nisu bile tolike.
Ja znam da malo ljudi može da shvati i da razume, da EPS, „Srbijagas“, „Železnice“ prelaze sa jednog stacionarnog, teritorijalnog oblika organizovanja u funkcionalni, da se danas u EPS-u, u „Srbijagasu“, u „Železnici“, desetine i stotine, hiljade radnih mesta promenjeno, da su promenjene plate i koeficijenti i to govori o promenama koje su suštinske i sistemske.
Mi danas regulišemo funkcionisanje u javnom sektoru. U javnim preduzećima te promene se već dešavaju. Naravno, da suština razumevanja funkcionisanja države je potpuno drugačija.
Ja danas sa velikim čuđenjem mogu da se pitam, šta je to sa idejama nekih političkih stranaka iz početka devedesetih i dvehiljaditih godina? Nismo danas i nismo tada mogli da čujemo iste principe. Tada su se neke političke stranke zalagale za liberalnu ekonomiju, slobodno tržište, sklanjanje javnog sektora i uređenje, govorili smo o javnim preduzećima koja će biti potpuno drugačija nad poverenim poslovima.
Danas uporno branimo sistem funkcionisanja i u javnim preduzećima i u državnoj upravi, koji ne može da funkcioniše, a ne može da funkcioniše zato što košta 241 milijardu, rashodi za zaposlene, plus opšta država. To je 25,41% budžeta.
Ja mogu da shvatim da u političkim raspravama imamo različite političke stavove, ali mehanizam funkcionisanja u javnoj upravi je identičan u javnim preduzećima i ako ne znaju, plate u javnim preduzećima su smanjene, tamo je ogromna reforma, biće višak zaposlenih, to se danas dešava, možete da pozovete direktora EPS Obradovića, direktora „Železnica“, direktora „Srbijagasa“, sve će vam ovo reći.
Možete da pozovete svakog zaposlenog u tim preduzećima, svakog zaposlenog od nivoa direktora, do nivoa činovnika, reći će nam – ogromne su promene u javnim preduzećima.