Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici kako bismo mogli da nastavimo sa glasanjem potrebno je da utvrdimo kvorum.
Molim vas da ubacite svoje kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 131 narodni poslanik i da postoje uslovi za odlučivanje, a imamo nekoliko nevidljivih poslanika.
Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine na osnovu člana 159. stav 2. Poslovnika predložio je da se iz predloženog dnevnog reda sednice povuče 9. tačka dnevnog reda – Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji je taj Odbor podneo Narodnoj skupštini 4. februara 2016. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasao jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Igor Bečić na osnovu člana 92. stav 2. čl. 157. stav 2. i 192, 193. i 195. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi zajednički, načelni jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave; Predlogu autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1. člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 83/2014; 46/2015. i 112/2015 koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju; Predlogu odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini koji je podneo nadležni odbor; Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Zoran Babić; Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine; Lista kandidata za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji je podneo Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine; Predlogu odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.
Da li narodni poslanik Igor Bečić želi reč? (Ne)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo dva narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave;
2. Predlog autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1. člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 83/2014; 46/2015. i 112/2015;
3. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju;
4. Predlog odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu;
5. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu;
6. Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini koji je podneo nadležni odbor;
7. Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenjima, imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije;
8. Lista kandidata za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije;
9. Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge;
10. Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da donesemo akta iz dnevnog reda ove sednice.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuju: dr Kori Udovički, potpredsednik Vlade i ministar državne uprave i lokalne samouprave, dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, on će doći ako je to potrebno, Natalija Pavlović Šiniković i Saša Mogić, pomoćnici ministra državne uprave i lokalne samouprave i ostali njihovi saradnici kao i Vesna Janjić, samostalni savetnik u Visokom savetu sudstva.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 2, članu 192. stav 2. i čl. 193 i 195. Poslovnika Narodne skupštine otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o zaposlenim u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave; Predlogu autentičnog tumačenja odredbi člana 52. stav 1. člana 29. stav 1, člana 30. stav 2. i člana 50. stav 2. tačka 1) Zakona o privatizaciji „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 83/2014; 46/2015. i 112/2015, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva; Predlogu odluke o razrešenju funkcije predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Kruševcu; Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Jagodini; Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju, imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije; Listi kandidata za izbor članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije; Predlog odluke o izboru predsednika, zamenika predsednika i članova Upravnog odbora Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge i Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Narodne skupštine.
Da li predstavnici predlagača ministar Kori Udovički želi reč? Izvolite.