Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/256-16

2. dan rada

16.11.2016

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pitam da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi reč.
Reč ima narodni poslanik Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi srpski radikali već 25 godina se uporno zalažemo da se izvrši kodifikacija krivičnog zakonodavstva u Srbiji. Kraljevina Srbija je imala kodifikovano krivično pravo a naša državna vlast nije u stanju da se prihvati tog zadatka.
Zato se dešava da stalno dobijamo nove zakonske projekte koji sadrže nova krivična dela, nekad izmišljena krivična dela, a time se narušava pravna sigurnost građana. Da bi se garantovala pravna sigurnost građana Krivični zakon mora biti kodifikovan, što znači da su sve njegove norme međusobno usklađene. Mi imamo ovde pojavu nekih izraza koje ranije nismo imali u krivičnom pravu i koje ne poznaje ni krivično-pravna teorija. Neću govoriti o sva četiri zakona iako ćemo mi srpski radikali glasati protiv sva četiri, moje kolege će govoriti o tri zakona a ja ću govoriti o predloženoj izmeni člana 387. zakona u koji se ubacuje stav 5.
Taj amandman je vrlo nestručno urađen. Gospođa ministar bi treba da vodi računa kod sledećih promena, da angažuje stručne ljude da taj posao urade. Prvo ću izneti ovde ono što zanatski nije u redu, a posle ću se baviti suštinom.
Stoji – ko javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težinu određenog krivičnog dela. Šta znači to ko javno odobrava? Javno odobrava javni organ, znači državni organ. Ne možemo mi ono što smo navikli u običnom kolokvijalnom govoru da direktno pretočimo u zakon, pa kaže eno ga javno odobrava silovanje, javno odobrava ovo, javno odobrava ono. U pravu javni znači državni.
To smo mi učili koji smo pravo studirali, Arsiću ne moraš da vrtiš glavom.
Dakle, ovde je pitanje autoriteta ko može da odobrava. Odobrava onaj koji daje dozvolu. Ovde je trebalo nešto drugo da stoji. Ko podstiče ili podstrekava, to je kažnjivo po zakonu. Javno i direktno podsticanje na vršenje krivičnih dela.
Dalje, ovde se sankcioniše negiranje postojanja ili značajnog umanjenja najtežih krivičnih dela, međunarodnog karaktera. To znači da se zabranjuje kritika sudske vlasti. Sud kaže ovaj je izvršio genocid, kažnjava se tako i tako i sada ja ne smem da kažem sud nema pojma, sud je napravio grešku, nema tu genocida, ne postoji obeležje krivičnog dela genocida. Šta to znači?
Ja ću na svakom mestu da dokazujem bolje od bilo kog pravnika jer sam u Srbiji najkompetentniji za međunarodno krivično pravo da u Srebrenici nije bilo genocida ili na nekim drugim mestima.
Sad ovaj stalni Međunarodni krivični sud od jedne do druge afričke države ide i kažnjava i za genocid i za ovaj i za onaj zločin, a vi mislite da je to sud koji ima autoritet. Organizacija afričkog jedinstva traži da se ukine taj sud ili najavljuje povlačenje svojih država članica iz njega. Nedavno je to upozorenje javno i pismeno poslato.
Kako se može kazniti neko ko negira postojanje krivičnog dela? Ako je neko osuđen za ubistvo 20 ljudi - ja kažem nije on.
Evo sa suđenje Đinđiću - oni koji su osuđeni nisu, glavni među njima nisu. Drugi su. Neće država da traži ko su ti drugi.
(Čedomir Jovanović, s mesta: Pomozi.)
Pomažem, Čedo, pomažem. Evo, pomozi i ti, zajedno da pomognemo.
Ko je ubio Dušana Spasojevića?
(Poslanici dobacuju.)
Molim vas, ćutite.
Ko je ubio Mileta Lukovića Kuma? Oni su živi uhapšeni, saslušani pod batinama i streljani.
(Zoran Žovković, s mesta: Otkud znaš?)
Ja znam, istražio sam…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike da se lično ne obraćaju jedan drugome.
(Zoran Živković, s mesta: Kako te nije sramota?)
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Živkoviću, znači zataškavaš to.
(Zoran Živković, s mesta: Kako te nije sramota?)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Šešelj, vratite se na svoju diskusiju.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ućutkajte Živkovića, prvo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema potrebe ja njega…
(Zoran Živković, s mesta: Ja zataškavam? Ti ćeš da me ućutkaš? )
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ako ti dođem tamo, bićeš ućutkan.
Dalje, znači, negiranje postojanja mora biti dozvoljeno kao kritika sudske vlasti.
Mi imamo ovde kod nekih ljudi koji su antisrpski orijentisani čestu pojavu da kažu - ne može se negirati neka haška presuda jer sud je tako odredio ili - ne može se ovde kritikovati presuda, ne smemo se mešati u rad sudskih organa. Nije tačno.
Izvršna vlast ne sme da se meša u rad sudskih organa tako što će im davati naloge ili što će tražiti njihovu odgovornost za određene postupke. Ali, suština principa podele vlasti je da se tri grane vlasti neprekidno međusobno kritikuju. To je suština. Naravno svaka vlast mora biti dostupna kritici građana ili značajno umanjuje težinu nekog krivičnog dela, da li je genocid, da li je zločin protiv čovečnosti, itd.
Dalje, kroz samu analizu ovog teksta, ja govorim zašto je ovo nestručno, kaže se – genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina učinjenih protiv grupe lica ili člana grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, vere, porekla državne, nacionalne ili etničke pripadnosti.
Ovde je napravljena jedna papazjanija. Nemaju sva ova krivična dela podudarna obeležja. Genocid kao najteže krivično delo, kao zločin nad zločinima, mogao bi da ima elemente zločina protiv čovečnosti, ali postoji jedna njegova karakteristika koja ga odvaja od svih zločina protiv čovečnosti. Ta karakteristika je specifična namera, dolus specialis.
Ta specifična namera se traži samo kod krivičnog dela genocida. Čovek može da učestvuje u ubistvu milion ljudi. Ako mu se ne dokaže genocidna namera ne može biti osuđen za genocid, ali može za zločin protiv čovečnosti kao nešto blaže krivično delo i ako kazne uvek mogu biti iste.
Dakle, ovo nije trebalo ovako ovde da se stambura. Da bi se dokazalo krivično delo genocida pored tog dolus-a specialisa mora se dokazati da je neko uništio ili pokušao da uništi celu rasnu, nacionalnu, etničku ili versku grupu. I samo to kaže Konvencija o genocidu. Nemojte je širiti. Kakva je to sada koža? Kožu ne pominje Konvencija o genocidu. Ili državna ili tako neka još sličnija pripadnost. To tamo nema. Ne sme da stoji ni u našem zakonu. Ne smemo mi sada menjati definiciju genocida. Mora da stoji ono što je određeno.
Dakle, celu ili znatan deo grupe, a ne čoveka pojedinca. Kažete – protiv grupe lica ili člana grupe. Ne može ni svaka grupa. U Srebrenici nije moglo biti genocida iz tri osnovna razloga. Prvi je razlog što su tamo streljani samo ratni zarobljenici. Nijedna žena nije ubijena. Nijedno dete nije ubijeno. Možda svi zarobljenici nisu bili vojnici, ali su bili za rat sposobni.
Ja to ne opravdavam. Ja to osuđujem i kao ogroman zločin i kao ogromnu sramotu koja ne nanesena srpskom narodu. I prvi sam javno prozvao glavnog organizatora na terenu tog zločina pre odlaska u Hag. Dakle, apsolutno ne odobravam, ali ne može se nazvati genocidom.
Zatim, ne može čak da je sedam hiljada ubijeno, a nije, ubijeno je negde oko 1.200, da je sedam hiljada ubijeno to nije znatan broj u odnosu na zaštićenu grupu, a zaštićena grupa su Muslimani BiH kojih je po popisu stanovništva iz 1991. godine bilo dva miliona 181 hiljada otprilike.
(Nenad Milić, s mesta: Koga bi mogli da ubiju?)
Ne bi mogli nikoga da ubiju. Nije dozvoljeno ubijati. Ako već ubiju onda se procenjuje koliki je znatan deo grupe. I ovo nije znatan deo grupe i to kažu i u haškim presudama, ali kažu – ta grupa je imala simbolično značenje, imala ovo, imala ono. Ulaze u sferu politike i tako zataškavaju pogrešnu primenu Rezolucije o genocidu.
Pogotovo, ne može biti genocid jer nije dokazana specifična namera. Ta specifična namera oni kažu da se pojavila 13. jula. To kažu u haškim presudama i kod Krstića i Tolimira, Popovića itd.
To prihvata i Međunarodni sud pravde. Znači, 13. se pojavila kod nekoga namera i odmah su krenuli da vrše genocid. Da li je to u jednoj glavi, u dve glave, u pet glava itd. To je nemoguće sada razmrsiti, ali postoje svi dokazi da namera srpske vojske nije bila ni da uđe u Srebrenicu. Ona je iznenada naišla na nebranjenu Srebrenicu i to je dokazano i to potvrđuje i Međunarodni sud pravde.
Dalje, šta je karakteristično za zločin protiv čovečnosti? Tamo se ne traži specifična namera. Tamo obična namera treba da postoji. Međutim, traži se namera diskriminisanja. Kod zločina protiv čovečnosti je presudna diskriminacija. Ratni zločin kao najblaži među ovima predstavlja zločin kršenja tradicionalnog međunarodnog ratnog prava, ubijanje ratnih zarobljenika, maltretiranje ranjenica itd.
Ima čitav niz pojedinačnih krivičnih dela koja su u to svrstana. Stalni međunarodni sud uradio je registar međunarodnih krivičnih dela u koja ulaze krivična dela genocida, uključujući pomaganje u genocidu itd, zatim, krivična dela ratnih zločina, krivična dela zločina protiv čovečnosti i ima još jedno krivično delo, krivično delo vođenja agresivnog rata, agresije. To je prvi put da je izvršena kodifikacija međunarodnog ratnog prava.
Vaši stručnjaci ovo nisu ni pogledali. Pa, bar iz ove nove kodifikacije međunarodnog humanitarnog prava mogli su da precizno prenesu određene formulacije, pa čak da vide imali kod nas još nekih praznina, pa da se to popuni kad se konsultuje jedan akt koji je izazvao svetsku pažnju. Boljeg od njega nije bilo.
Sada, govori se, ovo je sada jedna ograda, jer je i ta vaša grupa pravnika valjda bila donekle svesna, pa se pravi ograda, pa je ovo krivično delo kažnjivo samo ako se izvrši na način koji može dovesti do nasilja ili izazivanja mržnje prema takvoj grupi lica ili članu te grupe, ukoliko su ta krivična dela osuđena pravosnažnom presudom suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda.
Ovo prvo, dovođenje do nasilja, mi bismo onda imali na svakoj fudbalskoj utakmici izvršenje tog krivičnog dela. Kad pogledate, to nije krivično delo, jer oni koji ga čine nemaju ni specifičnu, niti onu redovnu nameru za činjenje krivičnog dela. Jednostavno, grupa ljudi ne razmišljajući koliko je to opasno, koliko je to zlo, itd, skandira – nož, žica, Srebrenica. Ili, s druge strane muslimani njima odgovaraju itd. Kada pevaju - mene muči samo jedna želja, da zakoljem vojvodu Šešelja, meni ne smeta, a mnogi bi se od vas užasnuli da ste vi u pitanju, i zbog toga ste trebali biti pažljiviji u formulisanju ovog člana.
Dalje, kaže se – ukoliko su ta krivična dela utvrđena pravosnažnom presudom suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda. Sada su to vama vrhunski autoriteti, a nisu. Prvo, presude koje su naši sudovi donosili nisu pouzdane. Evo, sa presudom za navodne izvršioce zločina na Ovčari ne znaju šta da rade. Grupa ljudi osuđena. Postoje neki među njima koji su izvršioci, ali postoje i oni koji nemaju nikakve veze, a organizatori nisu identifikovani zato što su organizatori još pod zaštitom i državnih organa Srbije i stranog faktora. Među njima je glavni general Aleksandar Vasiljević, organizovao zločin na Ovčari. Iz penzije digao tri pukovnika, navukao im uniforme i poslao ih da to obave. I, svi ćute. Dokazi postoje. Kao za Rodoljuba Milovića što postoje dokazi da je lično ubio Dušana Spasojevića.
(Čedomir Jovanović, s mesta: Dobro, hajde.)
Nemoj, Čedo, nemoj da braniš Rodoljuba, onda dovodiš sebe u neku neprijatnu situaciju.
Dajte, ili sam ja počinio krivično delo što optužujem Rodoljuba Milovića i ovoga Spasoja Vulevića ili su oni uradili što ja tvrdim da su uradili, ne može biti istina negde na sredini.
Šta su uradili na ovom suđenju? Sve su režirali. Ja sam u Hagu sve to razbucao i objavio knjigu dokumenata pod naslovom „Politički ortakluk kurve Del Ponte i kurve del Koštunice“. U to vreme je to urađeno. Sada su ljude pustili iz zatvora, ali ne znaju šta da rade, kako da nastave suđenje. Nastavite tako što ćete uhapsiti Vasiljevića dok je još živ.
Dakle, pravosnažna sudska presuda nije apsolutni autoritet. Ona je autoritet za postupanje državnih organa, što znači da obezbede njeno izvršenje, da čuvaju osuđenike u zatvoru, da plene imovinu, ako je dosuđena zaplena imovine itd. Ali, što se tiče javnosti, ne sme biti zabranjena sfera, i to je pod sudom javnosti.
Što se tiče Međunarodnog krivičnog suda, znam ovde ono što je najflagrantnije, kršenje međunarodnog prava, oduzeli su tri minuta pa mi uračunajte to, molim vas, upadali su mi u reč. Što se tiče ad hok Tribunala, nema više u svetu ozbiljnog pravnika koji neće kritički pristupiti njihovim presudama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju, gospodine Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Jeste li vi svedok da su mi sada oduzeli dva, tri minuta ovde?
Privešću kraju.