Deveto vanredno zasedanje , 20.07.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-18

3. dan rada

20.07.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:30 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, članom 2. predloženog zakona definišu se odredbe koje čine pomak u smislu davaoca tkiva i organa. S obzirom da se matične ćelije mogu razvijati u bilo koje drugo tkivo mogućnost njihove primene je široka od farmaceutske do kozmetičke industrije. To bi ujedno dovelo i do razvoja mnogih industrijskih grana, što daje mogućnost zapošljavanja, a samim tim utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije.

Amandmanom koji sam podnela na član 2. ovog zakona dodatno se definiše primena zakona u smislu poboljšanja zdravstvene zaštite našeg stanovništva. Formiranje banke matičnih ćelija dovelo bi do toga da bi se mnogo veći broj ljudi odlučio na čuvanje matičnih ćelija što bi zasigurno imalo pozitivnog efekta u lečenju retkih i teških bolesti i u smislu finansijskih troškova i očuvanja zdravlja građana Srbije.

Donošenje ovog zakona je od velikog značaja za celokupno društvo, za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva, ujedno popravlja kvalitet pružene zdravstvene zaštite, daje mogućnost skraćivanja roka otkrivanja bolesti do početka lečenja, takođe daje mogućnost zamene skupih lekova, citostatika i poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite.

Primenom matičnih ćelija lečenje traje kraće, umanjuje probleme koje nastaju prilikom lečenja i smanjuje finansijske troškove koje iziskuje lečenje teških i retkih oboljenja, kao što su karcinom, bolesti krvi, šećerne bolesti, bolesti hromozoma i drugo.

Na osnovu iskustava iz razvijenih zemalja u primeni matičnih ćelija može se zaključiti da bi njihova primena bila od višestrukog značaja za unapređenje celokupnog zdravstvenog sektora i srodnih dana.

U danu za glasanje treba podržati ovaj zakon, jer će se to pozitivno odraziti na zdravstveno stanje stanovništva, što i jeste naš cilj. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginici Lakatoš.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Savkiću.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima koji glasi – odredbama ovog zakona podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na napredak medicinskih ustanova. Veoma je značajno istaći da Predlog zakona definiše registar davalaca matičnih ćelija, što olakšava pronalazak davalaca koji nisu srodnici u cilju obezbeđivanja ćelija za presađivanje.

Registar se vodi u skladu sa najvišim standardima iz ove oblasti. Predlog zakona je uredio i sve aktivnosti u vezi sa vođenjem poslovnog registra što je značajna novina u odnosu na postojeći zakonodavni okvir.

Sa druge strane, kontinuiranost stručnog nadzora obezbeđen je formiranjem inspekcijskog nadzora koji će delovati u okviru Uprave za biomedicinu, nadzor će se vršiti od strane najboljih stručnjaka u ovoj oblasti. Predlog zakona je prepoznao specifičnost ove oblasti medicine zbog uvođenja novih metoda i dolaska do novih pronalazaka.

Takođe, su definisane zdravstvene ustanove koje mogu podneti zahtev za obavljanje poslova u smislu ovog zakona. Dosadašnji zakon je propustio da definiše koja ustanova može da bude banka tkiva. Propisano je da svaka ustanova za darivanje organa mora da učestvuje u republičkom programu za presađivanje organa.

Imajući sve pomenuto u vidu, jasno je da se Predlogom zakona o ćelijama i tkivima značajno se unapređuje ova veoma bitna oblast medicine, te se doprinosi i sveukupnom razvoju Republike Srbije. Smatram da to mora biti izričito naglašeno u članu 2. Predloga zakona, a upravo se to postiže amandmanom koji predlažem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Da li neko želi reč?
Reč ima Milimir Vujadinović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Jasno je da se cela Evropa suočava sa migracijama, kako onim čiji tokovi vode ka Evropi, tako i sa onim migracijama čiji su tokovi unutar same Evrope. Da bi tokovi migracije iz Srbije bili što manji, to jest da bi naši ljudi bili zadovoljniji i ostali u Srbiji, neophodno je pored svega ostalog i razvijati ovaj medicinski sistem koji imamo i to jeste intencija ovog mog amandmana.

Razvijate vi to, gospodine ministre na dobar način, zajedno sa Vladom i predsednikom, naročito uzevši u obzir sve ono što je prethodilo našem društvu u poslednjim decenijama, naročito ona decenija i po vladavine DOS-a sadašnjeg Saveza Srbije kako ga zovu, samozvanog.

Ima tu dosta konkretnih stvari, a ja najbolje mogu govoriti o Subotice odakle dolazim, pa ću reći da je tamo nabavljeno opreme mnogo za poslednjih godinu dana, nabrojaću samo, ambulanta za očne bolesti, ambulanta za gastroentrologiju, rendgen koji je inače zadnji put nabavljen 1967. godine, respirator za intenzivnu negu. Samo po sebi to ne bi mnogo značilo nikome sem ako vam kažem da je ove opreme u poslednjoj godini nabaljeno više nego za celu prošlu deceniju. Mislim da je to dovoljan podatak. Ovo je zasluga svakako menadžmenta na čelu sa gospodinom, doktorom Slobodanom Puškarom, ali i nemoguće da oni sami to urade bez podrške celog sistema, od predsednika, vas kao ministra, pokrajinskog sekretarijata i na kraju gradonačelnika Bojana Labana. To je jedan evidentan napredak u tehničkom smislu i u smislu opremanja medicinske ustanove.

Međutim, ovlašćen sam da vam prenesem molbu od strane menadžmenta da nam pomognete da ovaj evidentan napredak u opremanju ustanove prati napredak u smislu dovoljnog broja kadrova, odnosno kadrovskih rešenja. To je, znate i sami, problem sa kojim se suočava ceo region i Srbija. Ostatak Srbije se takođe sa ovim problemom suočava, ali verujte mi, mi na severu Srbije mnogo više, jer je situacija takva da ljudi imaj više pasoša, te vas molim da nam u nekom narednom periodu pomognete u rešavanju tog problema, a i na tu temu ćemo malo kasnije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Vujadinoviću.
Reč ima ministar, dr Zlatibor Lončar. Izvolite, ministre.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Već je u završnoj fazi kadrovski novi plan, tako da ćete sigurno dobiti sve ono što je neophodno, znam i za Vrbas i za Suboticu i za sve. Bukvalno pravimo ono što je neophodno i to dobijate u najskorije vreme, naravno mislim na kadrove.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, dr Lončar.
Reč ima dr Dušan Milisavljević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Poslanička grupa Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, juče sam se više puta javljao, danas prvi put i želim da kažem da smo svi mi položili zakletvu u ovom visokom domu, ali da pored ove zakletve koju sam položio, ja sam položio i Hipokratovu zakletvu. Svesno vrlo jasno sam juče zastupao važnost ovog donošenja ovog zakona, spreman da dobijem i kritike i udare određenih ljudi. Shvatam da je ovaj zakon vrlo lako moguće protumačiti i na drugi način, s obzirom da građani Srbije puno toga još ne znaju koliko je ovaj važan.

Zato molim upravo i Ministarstvo da u narednim mesecima prikaže praktično stručnjake da pričaju o važnosti ovog zakona, da prikaže ljude koji čekaju organ kroz kakav pakao prolaze, da prikaže u nacionalnim medijima ljude koji su dobili organe, da i ljudi, građani Srbije shvate koliko je ovo važna materija koju mi danas radimo.

Kao lekar bih sigurno ukazao na bilo kakvu nepravilnost ukoliko bi se ona javila. Ja kao lekar govorim da smo sa pređašnjim, prethodnim zakonskim rešenjem imali nemogućnost da našim građanima pružimo adekvatnu zaštitu i da su mnogi naši građani umrli upravo zbog toga što nisu imali adekvatan organ da naši lekari to urade, tu operaciju urade.

Još jednom, pošto sam spominjao Tviter, a na Tviteru imate jako dobru kampanju koja je rađena pod haštagom „produži život“. Produži život vrlo jasno govori o ovoj temi. Imate isto jako dobar „haštag“ – najvažniji poziv. Najvažniji poziv koji čekaju naši pacijenti, 2.000 njih koji čeka taj najvažniji poziv da im se kaže da mogu da dođu u bolnicu, da se našao donor i da mogu da produže život. Ja sam o ovoj temi pričao prošle godine.

Pošto se spominje Tviter, 3. decembra 2017. godine na Tviteru sam napisao da se zalažem za ovakvo zakonsko rešenje. Ja od svojih stavova ne odstupam i ne interesuje me niti vlast, niti opozicije, interesuju me građani Srbije i mogućnost da pomognemo bolesnim građanima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam, doktore Milisavljeviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
Izvolite.