Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima Dragan Savkić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Za dosledno sprovođenje svih reformi potrebna je implementacija Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti vodova bude potpuna, kao i da se tehnički prilagode sistemi pravosudnog informacionog sistema, katastra i portala e-uprave, čime bi se uvela mogućnost zakazivanja kod javnog beležnika, popunjavale poreske prijave preko portala e-uprave.

Takođe, broj procedura bi dodatno bio smanjen ukoliko bi se ukinula praksa da javni beležnici traže izvod iz APP registra pravnim licima, umesto da sami vrše uvid u javni registar pravnih lica.

Predložene izmene i dopune rešenja imaju veliki potencijal za upis prava svojine i učine još lakšim, jednostavnijim, sigurnijim i jeftinijim za građane i privredne subjekte, čime se povoljno deluje na opšte privredno okruženje, investiciona ulaganja i stimuliše se pojava novih privrednih subjekata.

Prenošenje određenih javnih ovlašćenja sa Službe za katastar nepokretnosti na druge imaoce javnih ovlašćenja i profesionalne korisnike stimuliše pojavu novih privrednih subjekata u tom delu privrednog sektora, kao i povećano zapošljavanje.

S druge strane, Službi za katastar nepokretnosti se oslobađaju resursi za bavljenje poslovima koji su po svojoj prirodi u njenoj isključivoj nadležnosti. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Savkiću.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 24. februar 2020. godine, sa početkom u 9.30 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Dvadeset petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 11. sazivu. Hvala.