Dvadeset peto vanredno zasedanje , 21.02.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeset peto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/47-20

4. dan rada

21.02.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jevtović Vukojičić.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Ovim putem želim da se zahvalim ministru Vladanu Vukosavljeviću i njegovom timu na učešću u radu na sednici Narodne skupštine Republike Srbije u ime Narodne skupštine Republike Srbije i da izrazim nadu da ćemo za ovaj Predlog zakona da glasamo.
Ministre, hvala vam puno. Nadam se da se vidimo uskoro.
Mi nastavljamo dalje sa radom.
Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Đorđe Komlenski, Ružica Nikolić, Milija Miletić, Marijan Rističević, Nataša Sp. Jovanović, Nikola Savić, Vjerica Radeta, Zoran Despotović, Aleksandar Šešelj, Sreto Perić, Milorad Mirčić i Nemanja Šarović, kao i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje predlagača o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Predlagač i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Narodni poslanik Đorđe Komlenski želi reč.
Izvolite, kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Drugarice i drugovi, dame i gospodo, ja pre svega želim da se zahvalim predlagaču ovog zakona Katarini Rakić, jer je imala apsolutno dovoljno širine i shvatanja da ovaj amandman je nužan u ovom zakonu i da će ovim amandmanom biti omogućeno da prevaziđemo jednu situaciju koja je nastala 2014. godine, prvenstveno, a to je da su u poplavama maja meseca 2014. godine, kako u Obrenovcu, tako i u mnogim gradovima Srbije, uništene kompletne arhive i dokumentacije. Između ostalog, u tim arhivama i dokumentacijama nalaze se i tehnička dokumentacija na osnovu koje su izdavane građevinske, odnosno upotrebne dozvole.

Dosadašnja zakonska rešenja, kao i osnovno predloženo rešenje, nisu otvarale mogućnosti i prostor da se na jedan primeren, odgovarajući, ali i siguran način, omogući da naši građani koji su zbog dejstva više sile, praktično, došli u situaciju da ne mogu da izvrše upis i uknjižbu svojih objekata, to urade na jedan daleko jednostavniji i sigurniji način.

Ovim se prevazilazi jedna pravna praznina koja je postojala, a to je da, praktično, za one objekte za koje je izdata građevinska dozvola, nisu mogli da budu, tako da kažem, uknjiženi, upisani ni kroz postupak ozakonjenja, jer je prethodni uslov za to bio da organ koji je nadležan za izdavanje uverenja, na osnovu kojeg se vrši upis podataka o objektu ili delovima objekta, uporedi objekat sa tehničkom dokumentacijom, konstatuje da tu postoje odstupanja, pa da onda jednim okolnim putem, kroz objedinjenu proceduru na neki način dođe do ozakonjenja i da se omogući građanima da ostvare svoja prava.

Ovim se to u celosti prevazilazi. Naravno da će pratiti odgovarajuća dokumentacija, kao što je izveštaj o zatečenom stanju koji mora biti sačinjen u skladu sa standardima koji predviđa Zakon o ozakonjenju. To znači da ni ovi građani neće biti privilegovani u odnosu na one koji idu kroz postupak ozakonjenja, kao i nalaz i mišljenje veštaka, naravno, uz uslov da u evidencije je sačuvan bar podatak da je takva građevinska ili upotrebna dozvola nekada izdata.

Ovim bi zaista ujednačili praksu, izjednačili mogućnosti svih građana koji žele ovo da ostvare. Ja još jednom zahvaljujem predlagaču na razumevanju. Mislim da je ovo jedan ozbiljan korak koji će pomoći zasigurno građanima Obrenovca, a i mnogih drugih opština da one probleme koje nisu mogli da reše u prethodne četiri godine, sada uspešno i na zakonom zagarantovan način ostvare. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Komlenski.
Reč ima predlagač Katarina Rakić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Katarina Rakić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljuje, gospodine Marinkoviću.

Ja bih se, takođe, zahvalila i vama, gospodine Komlenski, što ste predložili jedan ovakav amandman. Svakako se slažem sa vama da će on doprineti boljem tekstu samog zakona, a i kasnije u praksi i primeni.

Moram da priznam da mi prilikom donošenja ovog Predloga zakona, odnosno ovih izmena i dopuna Predloga zakona nismo ovako nešto predvideli. Hvala vam što ste nam pomogli da pomognemo ljudima, a da to opet stavimo u okvir ovog Predloga za izmenu i dopunu zakona.

Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Rakić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovom intervencijom precizirali predmet ovog zakona i način upisa nepokretnosti, odnosno upis podataka o parceli, objektu, kao i posebnom delu objekta.

Loše je definisan član 5. osnovnog zakona, a naročito deo koji se odnosi na način upisa objekta ili posebnih delova objekata bez upotrebne i građevinske dozvole, odnosno ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi predstavlja mogući izvor korupcije i u ovakvim slučajevima ukoliko se podaci o objektu ili njegovom posebnom delu upisuje samo na osnovu elaborata geodetskih radova, upravo je to nešto što je sporno u ovom članu, što predstavlja potencijalni izvor ozbiljne korupcije i očigledno je da podmićivanjem, odnosno novcem ovakva situacija da može da se reši, odnosno da se izvrši upis nepokretnosti.

Ukoliko uzmemo u obzir da je ovo sve pod nadležnošću ministra Zorane Mihajlović, onda nema nikakve sumnje da se novcem može lako sve rešiti, i dozvola, da li građevinska, da li upotrebna, upis u katastar itd. Svedoci smo da je u resornom ministarstvu Zorane Mihajlović u poslednjih mesec dana uhapšeno više osoba, njenih najbližih saradnika zbog zloupotreba službenog položaja, ali i njenog odnosa prema njima.

Mi srpski radikali smo na vreme ukazivali ko je Zorana Mihajlović, rasvetljavali sve afere u koje je ona umešana, od „Behtela“, pa nadalje i ukazivali smo da otvoreno radi protiv Vlade Republike Srbije, protiv države Republike Srbije i zahtevali da se ona razreši.

Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Nikolić.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite, kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, ja bih se, kao prvo, zahvalio predlagaču zakona Katarini Rakić, koja je na ovaj način dala podršku svima nama u Srbiji da se ubrza i olakša upis u katastar nepokretnosti i svega onog što je trebalo i što treba.

Mogu da podsetim sve nas kako je to bilo do sada, da je 24 sata bio rok kada se dobije u pisanoj formi iz pošte, da se tamo obratimo, ali ovim se sada produžava rok na 15 dana i to je velika stvar za sve naše ljude. Svedoci smo da na celoj teritoriji Srbije katastar ima dosta velikih problema zbog nedovoljnog broja zaposlenih ljudi. Ljudi rade dosta opterećeno, tako da na ovaj način elektronskim putem može se sve odraditi što do sada nije moglo.

Uvažena koleginice Katarina, stvarno ste predložili zakon po meri za sve naše Srbe, za sve nas u Srbiji, da možemo da gradimo da to bude na najbolji način i normalno je dobro da ćemo na ovaj način malo olakšati posao za naše ljude koji rade u katastrima.

Još jednom, ja ću glasati za predlog zakona, iako ovaj moj amandman nije prihvaćen, to je sa razumevanjem, zato što je potreba i vi ste to sve obrazložili, da ne ponavljam. Inače, još jednom ponavljam da je zakon napisan kako treba. Hvala još jednom što ste ovaj zakon podneli.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, gospođo Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Smatrali smo, gospođo Rakić, da je ovde napravljen očigledno propust, ne kod vas, nego u osnovnom predlogu zakona. U ovom stavu 5. se ne pominju objekti koji nisu dobili upotrebnu dozvolu, a ima ih mnogo.

Geodetski elaborati i radovi moraju da se i po Zakonu o planiranju i izgradnji prilože i za takve objekte. To je osnov prilikom određivanja bilo koje parcele, bilo kog početka radova, jer da toga nema, nastale bi mnogobrojne štete i, na kraju krajeva, ne samo za objekat, koji bi zbog raznih okolnosti mogao, ne daj Bože, da se uruši, ako toga nema, već i zbog činjenice da time ugrožava i objekat koji se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini.

Ja sam se i konsultovala i sa inženjerima geodezije i oni su saglasni sa ovim stavom da i onaj objekat koji još uvek nije dobio upotrebnu dozvolu, a neki možda nikada to i ne dobiju ako ne ispune sve zakonom propisane uslove, taj geodetski elaborat mora da ima zato što na to utiču mnogobrojni faktori.

Ako ste, recimo, a svuda se dešava u urbanim sredinama, tako je i u mom rodnom Kragujevcu, da se stare, ili ne toliko ni stare kuće, ali pod raznim pritiscima tih mafijaša investitora, nisu svi naravno takvi, ali pojedini zaista jesu. Imate i slučajeve, nažalost, i sa tragičnim ishodom pojedinaca koji ne žele na takav način da predaju svoju imovinu, jer ako se neko složi, njih dvoje, a taj treći ne, pod pritiskom to mora da uradi, on jednostavno kaže – ja neću.

Vi sad imate situaciju da imate neku prizemnu porodičnu kuću koja je rađena nekih možda šezdesetih, sedamdesetih godina, a pored dve zgrade sa najvišim koeficijentom spratnosti. Šta može da ugrozi tu kuću, dok te zgrade ne dobiju svoju upotrebnu dozvolu? Ako nisu valjano ispitani svi oni faktori koji bi eventualno mogli da ugroze tu stambenu jedinicu.

Građani to moraju da znaju, a pretpostavljam da vi znate, kao što postoji katastar nepokretnosti, tako u katastru mora da bude zabeleženo na svakoj parceli pored topografskih karata, svih snimaka koji postoje i elaborati za vodove, za eventualno podzemne vode, jer zaista je bilo takvih slučajeva da se odjednom, to je u naselju Bresnica bilo najizraženije u gradu Kragujevcu, zbog toga što nije bilo, nekada se i neplanski na kraju krajeva i gradilo. Ceo obod grada je naseljavan tako da su ljudi tek kasnije ulazili u taj proces legalizacije, a legalizacija ne da nije završena, nego je pitanje i pod kojim uslovima i kako će to ljudi da sprovedu. I onda odjednom podigne se sve to, napukne zid kuće, dođe do tog naprsnuća i kuća se urušava.

Nekada je i kolega Kovačević bio srpski radikal, pa smo zajedno obilazili takva naselja i takve kuće, ali verujte da to postoji. Evo, i on ima lično iskustva i što se tiče i te gradnje i tih stvari.

Tako da, mora da se obaveže svako onaj ko krene u izgradnju, da se zna da do momenta dok on ne ispuni sve zakonske uslove, celokupni elaborat, možda i ovde ima inženjera geodezije, on mora da poseduje i tu onda nema greške.

Znate šta, mi smo došli u situaciju da će, evo, ja sam više puta pominjala, da ne bude stalno reklama, i kroz selo odakle je moj otac, to je selo Katrga, koje se naslanja uz Mrčajevce, odmah uz varošicu Mrčajevce, pošto su Mrčajevci, i sami znate, varošica na onom putu koji je sada Ibarska magistrala, a mi smo dole uz samu reku, da se otpočne sa izgradnjom ovog Moravskog koridora.

Kada su u pitanju saobraćajnice, put, tuneli, mostovi, takođe mora da postoji geodetski elaborat, a tu ne da je to pitanje rizično, nego mi smo upravo to pominjali, da će to i da poveća na kraju i onih 800 miliona koje je Zorana 300 miliona evra više platila „Behtelu“, budite sigurni zbog činjenice da je baš u tom i u susednom selu Obrva reka Morava, zbog ove šljunak mafije, a i raznih drugih okolnosti, pre svega prirodnog faktora, promenila svoj tok. Erozija rečnog korita je takva da i put kad se pravi, dok ne dobije upotrebnu dozvolu, on mora da ima elaborat.

U tom smislu je bio ovaj naš predlog zakona, jer mi ne vidimo kako drugačije jednom, zapravo za neki period od ko zna koliko narednih godina da se ova oblast uredi.

Završiću sa nečim što možda vi ne znate. Vi se niste puno, vi lično, busali da branite ovog direktora katastra Draškovića, ali je dobro poznata činjenica da je čovek milionskim iznosima, a kažu da to čak seže do milion evra, platio snimanje pojedinih parcela i oblasti na području Republike Srbije, a to ne da nije upotrebljivo, nego su to snimci, kako stručnjaci kažu, koji nisu mogli da se iskoriste u svrhu za šta su naručeni.

To treba da se proveri i naročito zbog činjenice da je on postavljen na to mesto na način koji je bio više nego pritisak određenih, da ih ne pominjem ovde jer su marginalni, političkih faktora. Ne može takav čovek da vodi katastar Srbije.

Zar nije u najmanju ruku sumnjivo da prođe određeni period a on smeni načelnika u toj opštini? Evo, ja se čudom čudim, mislim da je poslednji takav slučaj bio u Čajetini, pre toga je bio u Kragujevcu, došao je neki iz Jagodine, pa je posle promenjen tu, pa je u Kragujevcu smenjen bivši direktor katastra. Potpuno nesređena situacija.

Vi ste rekli, koleginice Rakić, da će mnogo lakše da bude svim građanima i fizičkim i pravnim licima to što će 15 dana da stoji njihovo rešenje u pošti, jer neće morati da idu tamo. Pa, jel vi mislite da su oni bili toliko opterećeni time što objašnjavaju gde je rešenje? Oni vas lažu ako vam to kažu. Ne, nego zbog činjenice da nisu radili svoj posao.

Kasnije ću imati još prilike po drugom amandmanu, ali samo da vam kažem da u pojedinim gradovima, a ko zna koliko je takvih gradova, evo konkretno znam za grad Kragujevac, imovina koja je rešenjem o eksproprijaciji od nekih pojedinaca uzeta kada su rađene određene saobraćajnice u gradu, davnih šezdesetih, sedamdesetih godina, vi se tada niste verovatno ni rodili, ili već kasnih sedamdesetih, ako jeste, nisu upisane te jedinice, te parcele, kao imovina, već se i dalje vode na te ljude koji više, nažalost, nisu živi, a njihovi potomci pojma nemaju da se određene parcele vode na njih.

Dakle verujete da je to tako i da ljudi danas koji ulaze u određene svoje poslove moraju sami da dođu i da rade posao katastra. To normalno nije. To je za smenu, pa on, posle svega ovoga što smo izneli o njemu, da je normalan i da ima morala podneo bi ostavku, ali neće jer to su ti Draškovići. Ne vređam sve koji se tako prezivaju, nego taj klan te porodice.