Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 07.04.2021.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 170 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Đorđa Todorovića, na naziv Predloga zakona, sa ispravkom, i na član 3, kao i amandmani Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kojim se ispred člana 1. dodaje novi član i na članove 1. 2. i 5.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u načelu.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 171, za – 171.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Podsećam vas da je Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio da član 1. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
Prema članu 197. stav 2. Ustava Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
Stavljam na glasanje predlog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 1. Predloga zakona.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 1. Predloga zakona.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI
Pre prelaska na glasanje, podsećam vas da je narodni poslanik Nikola Radosavljević, pisanim putem, povukao amandman koji je podneo na član 44. Predloga zakona, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti drugi amandmani Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o muzejskoj delatnosti, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o muzejskoj delatnosti.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BIH O ODRŽAVANjU I REKONSTRUKCIJI PUTNIH MEĐUDRŽAVNIH MOSTOVA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BIH
Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara BiH o održavanju i rekonstrukciji putnih međudržavnih mostova između Republike Srbije i BiH, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka.
Stavljam na glasanje Predlog Odluke o proglašenju stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Šesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE PREDSEDNIKA PREKRŠAJNOG SUDA U NEGOTINU, OSNOVNOG SUDA U KRUŠEVCU I OSNOVNOG SUDA U NOVOM PAZARU
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 12. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o prestanku funkcije predsednika sudova.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Negotinu, Osnovnog suda u Kruševcu i Osnovnog suda u Novom Pazaru, u celini.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 172, za – 172.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, želim samo pre kraja da vas podsetim da sam za sutra zakazao Šestu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine sa početkom u 10.00 časova sa jednom tačkom dnevnog reda – Predlog odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Glasanje će biti nakon rasprave sutra, kasno popodne.
Saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.