Trinaesto vanredno zasedanje , 15.09.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 190 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O UPOTREBI SRPSKOG JEZIKA U JAVNOM ŽIVOTU I ZAŠTITI I OČUVANjU ĆIRILIČKOG PISMA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će o ovom Predlogu zakona odlučivati samo u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: ukupno – 191, za – 191.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma.
Zahvaljujem.
Siguran sam da su narodni poslanici i da je Narodna skupština Republike Srbije na najbolji način doprinela obeležavanju Dana nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Pošto smo iscrpeli dnevni red, želim samo da vas na kraju obavestim da sam zakazao Četrnaesto vanredno zasedanje za utorak, 21. septembar, sa tri tačke dnevnog reda: Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i Predlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasleđa Svetog manastira Hilandar.
Kao što sam rekao, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu. Zahvaljujem.