Otvoreni Parlament | Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma

Zakon o upotrebi srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma

Sažetak

Zakonom se uređuje očuvanje ćiriličkog pisma, koje je prema Ustavu Srbije službeno pismo u Republici Srbiji. Zakon širi krug subjekata koji su u obavezi da kriste ćirilicu u svome radu, na sve koji posluju ili obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala. Obaveza upotrebe ćiriličkog pisma, prema Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama, već postoji za državne, pokrajinske i lokalne organe vlasti, javna preduzeća i javne službe, imaoce javnih ovlašćenja i dr. Zakon predviđa i mere stimulativne prirode, prvenstveno usmerene na privatni sektor, a naročito na sredstva javnog informisanja u privatnom vlasništvu. Subjekti u privatnom sektoru koji se odluče da koriste u svom radu i poslovanju ćiriličko pismo mogu dobiti posebne poreske i druge administrativne olakšice.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 40
Protiv: 41
40%
41%
0%

Ključne novine

KO IMA OBAVEZU UPOTREBE SRPSKOG JEZIKA I ĆIRILIČKOG PISMA

Pravna lica koja su u obavezi da primenjuju srpski jezik i ćiriličko pismo:

1. Državni organi, organi autonomne pokrajine, gradova, opština, javna preduzeća i javne službe

2. Obrazovne ustanove

3. Privredna društva sa javnim kapitalom, profesionalna i strukovna udruženja i javni medijski servisi:
- Privredna društva i drugi oblici organizovanja koji posluju odnosno obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala;
- Privredna društva i drugi oblici organizovanja u oblasti naučnoistraživačke delatnosti koji se ne osnivaju po propisima o javnim službama a koji posluju - odnosno obavljaju delatnost sa većinskim učešćem javnog kapitala;
- Profesionalna i strukovna udruženja koja predstavljaju svoju oblast na nacionalnom i međunarodnom nivou;
- Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije” i „Radio-televizija Vojvodine”.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 29
Protiv: 27
29%
27%
0%

OSNIVA SE SAVET ZA SRPSKI JEZIK

Vlada osniva Savet za srpski jezik, koji će pratiti i analizirati stanje u oblasti upotrebe srpskog jezika u javnom životu i sprovođenja mera radi zaštite i očuvanja ćiriličkog pisma i davati preporuke, predloge i stručna mišljenja radi unapređenja tog stanja. Većinu Saveta čine predstavnici jezičke struke koji se imenuju na predlog Odbora za standardizaciju srpskog jezika.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 26
Protiv: 31
26%
31%
0%

PORESKE I DRUGE OLAKŠICE ZA ONE KOJI KORISTE ĆIRILICU

Zakon propisuje mogućnost da se ustanove poreske i druge administrativne olakšice za privredne i druge subjekte koji u svom poslovanju odluče da koriste ćiriličko pismo, ali ne propisuje izričito o kakvim se olakšicama radi, budući da se ovakve poreske olakšice mogu uvoditi isključivo poreskim zakonima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 28
Protiv: 30
28%
30%
0%

NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠIOCE

Zakon propisuje novčane kazne za pravna lica koja su u obavezi da primenjuju srpski jezik i ćiriličko pismo, ukoliko ne poštuju ovu svoju obavezu, u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara. Za isti prekršaj će se kazniti i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 15.000 do 100.000 dinara.

Obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličkog pisma obuhvata i ispisivanje poslovnog imena odnosno naziva, sedišta, delatnosti, naziva roba i usluga, uputstava za upotrebu, informacija o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, računa (faktura) i potvrda.

Zakon će početi da se primenjuje šest meseci od usvajanja (odnosno od dana stupanja na snagu).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 29
Protiv: 32
29%
32%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.05.2022, 05:27