Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja , 29.11.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Desetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Pozivam vas da minutom ćutanja odamo poštu preminulom narodnom poslaniku Milutinu Mrkonjiću.
Neka mu je slava.
Dame i gospodo, na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 119 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Zahvaljujem.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 149 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.
Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik dr Vesna Ivković.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika i, izuzetno, za ponedeljak, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge odluka iz predloženog dnevnog reda.
U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave.
Predsednik Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. novembra 2021. godine, sa ispravkom od 29. novembra 2021. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 156, za – 153, nije glasalo – troje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koju je podneo Narodnoj skupštini 26. novembra 2021. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 158, za – 156, nije glasalo – dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Ivica Dačić, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o oba predloga odluka.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 158, za – 157, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 158, za – 157, nije glasao – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini u celini.
D n e v n i r e d:
1. Predlog odluke o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, i
2. Predlog odluke o izmenama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju.
Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 92. stav 2. i članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o dopunama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, sa ispravkom, koji je podneo predsednik Narodne skupštine i Predlogu odluke o izmenama Odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Pošto smo gospodin Martinović i ja predlagači, prvo dobijaju reč predlagači, ja ću samo da napomenem da je ovaj predlog koji sam podneo praktično deo dogovora u međustranačkom dijalogu, kako bi se omogućilo da van ovog redovnog i standardnog sastava Republičke izborne komisije u slučaju predstojećih izbora, a samim tim i uključujući i referendum koji nas čeka o ustavnim promenama, ukoliko budemo usvojili predlog ustavnih amandmana, da se predloži šest članova i šest zamenika iz redova opozicionih stranaka koje nisu u parlamentu, bilo da su bojkotovale izbore, bilo da nisu prešle cenzus od 3%.
Znači shodno tome taj predlog, a u zakonu je napisano da, ja formalno podnosim taj predlog, taj predlog je deo njihovih, u stvari rezultat njihovih predloga i to važi samo za ad hok ovu situaciju, znači za predstojeće izbore, a to uključuje i vreme i obaveze koje će RIK imati i vezano za referendum. U tom smislu smo danas i zakazali ovu sednicu.
Poslanik Martinović je predložio izmene koje se tiču ovog redovnog sastava RIK. Ne znam da li on ima potrebu da objašnjava? Ako nema, idemo sada na diskusiju.
Prvom da vam kažem da nećemo imati pauzu pošto smo krenuli zbog potrebe da se poslovničke obaveze, 24 sata mora da prođe od podnošenja zahteva za sazivanje sednice, odnosno za stavljanje neke tačke i sazivanje sednice, počeli smo kasnije tako da nećemo imati ovu pauzu od 14,00 do 15,00 sati i radićemo do 18,00 sati, a u 18,00 sati bi bilo glasanje.
Takođe, želim da vas obavestim da ukoliko Odbor za ustavna pitanja, Jelena je sada izašla, pa ne znam da li se završila, rekla mi je da jeste, ukoliko dobijem taj Predlog ustavnih amandmana, zakazaću za sutra, shodno tome, znači otprilike, eventualno u 13,00 sati sednicu Narodne skupštinu vezano za Predlog ustavnih amandmana.
Sada idemo na raspravu, odnosno predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, Samir Tandir. Izvolite.