Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.12.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da zauzmete svoja mesta.
Pre nešto pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Hvala.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 162 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda.
Stavljam na glasanje Predlog zaključka povodom predstavljanja izveštaja evropske komisije o republici Srbiji za 2021. godinu, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 165, nije glasalo dvoje.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zaključka povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2021. godinu.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE.
Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 166, nije glasao jedan narodni poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.
Pre nego što zaključim sednicu samo ću vas podsetiti da sam sazvao Jedanaestu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 7. decembar, u 10.00 časova. Tačke dnevnog reda su: Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama; zatim Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru; Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, Pokrajina ili jedinica lokalne samouprave; Zakona o platama službenika i nameštenika u organima Pokrajine i jedinice lokalne samouprave; Zakona o patentima i Međunarodni Sporazum sa Mongolijom o trgovinskom i ekonomskoj saradnji i garancija Srbije po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“.
Tako da zavisno od toga da li ima amandmana ili nema amandmana planirate da utorak, sreda… Mislim, ja vas ne pozivam da podnosite amandmane, nego čisto da planirate. Znači, od vas zavisi da li ćemo raditi utorak, sredu i četvrtak ili samo utorak i sredu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Zahvaljujem.