Drugo vanredno zasedanje , 27.02.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/323-23

3. dan rada

27.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom razmatranja Godišnjeg izveštaja Komisije za hartije od vrednosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za kontrolu državne pomoći za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o sprovedenom monitoringu Kancelarije za javne nabavke za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2021. godine
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za energetiku Republike Srbije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu
 • Odluka o izboru direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Razvoj rečne transportne infrastrukture u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Železnički koridor X u Srbiji okvirni sporazum - globalna kapija između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Železnički koridor X u Srbiji - deonica od Beograda do Niša) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokac
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gabon u oblasti nauke, tehnologije, obrazovanja i kulture
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Esvatini o kulturno-prosvetnoj saradnji
 • Zakon o izmenama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2021. godinu i Izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz Revidiranog Akcionog plana za poglavlje 23 - Potpoglavlje Borba protiv korupcije
 • Zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Zaštitnika građana za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za 2021. godinu
 • Zaključak povodom razmatranja Redovnog godišnjeg izveštaja Agencije za sprečavanje korupcije za 2021. godinu
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo, narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice.
  Konstatujem da je primenom elektronskog sistema evidentirano prisustvo 95 narodnih poslanika, odnosno više od 100 narodnih poslenika, što je više od 84, koliko je neophodno da nastavimo sa radom.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladan Zagrađanin i Ksenija Marković.
  Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju potpredsednici i ministri u Vladi Srbije sa svojim saradnicima.
  Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Jerković.
  Reč ima podnosilac.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Poštovane kolege, poštovani predsedavajući, kakva svinja takva mast, kakav narod takva vlast. Meni se čini da se ova srpska ozbiljno užegla.

  Gospodine Šolc, gospodine Makron, nadam se da su vaši savetnici pre fakulteta završili srednju školu i da su vam objasnili da…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Jerkoviću…
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  …predsednik Srbije ima pravo da potpiše bilo šta…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Jerkoviću, ne znam da li me čujete?
  Vaš amandman je na član 1. O tome treba da govorite.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Molim vas da mi ne oduzimate vreme.

  Dakle, gospodin Šolc i Makron, morate da znate da predsednik Srbije ima pravo da potpiše bilo šta u Briselu koliko to ima pravo da potpiše i predsednik kućnog saveta, ako želi da proda vaš stan podstanaru koji živi u njemu.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Gospodine Jerkoviću, možda me niste razumeli. Pročitao sam vaš amandman na član 1. Da li me čujete? Da li me čujete gospodine Jerkoviću?
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Odlično vas čujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Vaš amandman je na član 1, o tom amandmanu sada govorite.
  ...
  Bunjevci građani Srbije

  Aleksandar Jerković

  Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
  Prva obmana, gospodo, vi nikada niste imali većinu. Vi ste u najboljem slučaju imali četvrtinu nečega zajedno sa svim manjinama i sa prevarama koje ste radili na izborima. Kako?

  Najpre, polovina građana ne izlazi na izbore. Od ove druge polovine vi ste možda dobili polovinu. I ako izuzmemo one građane koje ste ucenili time što ste im zaposlili decu i unuke, pa ne glasaju za vašu politiku, nego glasaju za to malo plate svojoj deci i unucima, daj Bože da vaša politika ima 5% podrške, a ljudi koji su vam izašli na ulicu pre neki dan su upravo oni ljudi… (Isključen mikrofon.)