Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Sandra Božić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Zahvaljujem svima.
  Sada sledi onaj malo teži deo. Moramo iščitati do kraja sve ono što je preostalo, kao posao da se završi u okviru amandmana.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Stefan Jovanović, Vladimir Gajić, Marina Lipovac Tanasković.
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Lipovac Tanasković, Radmila Vasić, Puškić, Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Jakovljević i Kostić.
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vasić, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić.
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vasić, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić.
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
  Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman je, sa ispravkom, podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Marina Lipovac Tanasković.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vasić, Puškić, Milenković Kerković, Obradović, Jakovljević, Kostić.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  6. tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Rističević, Cakić i Vlada Republike Srbije.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Cakić.
  Na član 2. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je ovaj amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POSEBNIM POSTUPCIMA RADI REALIZACIJE MEĐUNARODNE SPECIJALIZOVANE IZLOŽBE EKSPO BEOGRAD 2027
  Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Jerković, Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, Rističević, Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević, Gavrilović, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Miketić, Cakić, kao i Vlada Republike Srbije.
  Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
  Pošta je Narodna skupština obavila načelni pretres, shodno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Na član 1. amandmane su istovetnom tekstu podneli narodni poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, zajedno poslanici Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, zajedno narodni poslanici Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević i zajedno narodni poslanici Miketić i Cakić.
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podnela je ista grupa narodnih poslanika.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Na član 2. amandman je sa ispravkom podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, zajedno poslanici Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, zajedno narodni poslanici Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević i zajedno narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević i zajedno narodni poslanici Miketić i Cakić.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Jerković, Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, zajedno poslanici Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, zajedno narodni poslanici Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Miketić i Cakić.
  Na član 4. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Na član 5. amandmane su podneli u istovetnom tekstu poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević, zajedno narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Miketić i Cakić.
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
  Na član 6. u istovetnom tekstu prethodna grupa poslanika.
  Na član 7. takođe ista grupa poslanika.
  Na član 8. ista grupa poslanika.
  Na član 9. ista grupa poslanika.
  Na član 10. u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđević, Vasić, Puškić, Obradović, Milenković Kerković, Jakovljević, Kostić, zajedno narodni poslanici Jovanović, Gajić, Lipovac Tanasković, Kovačević, Parlić, Tomašević, Miketić i Cakić.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić.
  Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Pravac, Narodna i Moramo.
  Na član 12. ista grupa poslanika.
  Na član 13. podnosioci ista grupa poslanika.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić.
  Na član 14. takođe Moramo, Zajedno i Pravac.
  Na član 14. amandman je podnela Vlada Republike Srbije.
  Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio je amandman.
  Odbor za ustavno pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
  Na član 15. ista prethodna grupa.
  Na član 16. takođe.
  Na član 17. takođe.
  Na član 18. ista grupa.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona, u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.