Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.04.2024.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/34-24

1. dan rada

22.04.2024

Beograd

Sednicu je otvorila: Ana Brnabić

Sednica je trajala od 11:10 do 22:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Dobar dan svima.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.
Pozivam vas da saslušamo himnu Republiku Srbije.
(Intoniranje himne.)
Hvala vam.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Prisutno je 216 narodnih poslanika.
Prisutna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje prisutno u ovom trenutku 220 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu o članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Siniša Ljepojević i Dragan Stanojević.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavamo vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona.
Sledeći su predlozi za razmatranje akata po hitnom postupku:
Pod jedan - Poslanička grupa ALEKSANDAR VUČIĆ – Srbija ne sme da stane predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o
izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. marta 2024. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Konstatujem da je za glasalo 146 narodnih poslanika i da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pod dva - Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Konstatujem da je za glasao 141 narodni poslanik i da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pod tri – Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o potvrđivanju Okvirnog protokola o finansijskoj i tehničkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. aprila 2024. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Glasalo je 64 narodnih poslanika.
Pod četiri – 184 narodna poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije predložila su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, koji su podneli Narodnoj skupštini 20. aprila 2024. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog sa 167 glasova za.
Predlog za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa pojedinog predloga zakona.
Stavljam na glasanje.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Glasalo je za 163 narodna poslanika.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Molim narodne poslanike da glasaju.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.
Glasalo je 153 narodna poslanika za.
Prelazimo dalje.
Primili ste Predlog zakona koji su podneli narodni poslanici.
Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o lokalnim izborima.
Da li predstavnik predlagača narodni poslanik Milenko Jovanov želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je zakon koji su podržale poslaničke grupe vladajuće koalicije i neke poslaničke grupe opozicije, sve ukupno, dakle, tu ima i više od broja poslanika koji su dali potpis, jer neki od naših poslanika nisu bili u zemlji, pa nisu mogli da daju potpis, što znači da ne pričamo više ni o dvotrećinskoj, nego bliže o tročetvrtinskoj većini koja je stala iza ovog predloga.

Predlogom se predviđaju sledeće izmene Zakona o lokalnim izborima: da se odluka o raspisivanju lokalnih izbora donosi najranije 150 dana, a najkasnije 45 dana pre isteka mandata odbornika, do sada je bilo 120 dana, da od dana raspisivanja lokalnih izbora do dana glasanja ne može da prođe manje od 30, a ni više od 60 dana, do sada je bilo 45, dodaje se novi član kojim se reguliše koordinirano sprovođenje izbora za odbornike Skupštine grada i odbornike skupštine gradskih opština, iz prostog razloga što je to često unosilo konfuziju i nerazumevanje kako i da li postoje onda u gradovima koji imaju gradske opštine, dakle, Beograd, Niš, Požarevac, dakle, da li na biračkom mestu imamo dva biračka odbora za izbore koji su gradski i opštinski ili jedan birački odbor

itd, sada se to reguliše zakonom i treći član reguliše pitanje stupanja na snagu ovog zakona, gde kaže da će stupiti na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“ Republike Srbije.

Sve ovo i sve ove izmene su posledica razgovora koji su vođeni u prethodnim nedeljama između predstavnika poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srbije zajedno sa ljudima iz nevladinog sektora. Zahtev je bio da izbori budu održani u isto vreme. Čitaćemo kasnije i stenograme ko je šta tražio. Traženo je da to bude 2. juna.

Ovo nije naš predlog. Formalno jeste naš predlog, faktički ovo je predlog koji je predložen od strane opozicionih stranaka. Pročitaću vam kasnije i čućete i ko i kako i na koji način.

Imali smo određene rezerve prema ovom predlogu. Međutim, imajući u vidu situaciju u kojoj se zemlja nalazi, zaista, pritiske koji su nezabeleženi kada je naša zemlja u pitanju i što se tiče Kosova i Metohije, što se tiče Republike Srpske i što se tiče rezolucije koja se priprema o Srebrenici, dakle, pritisak na naš narod je takav da želimo da pokušamo da barem te unutrašnje tenzije spustimo. U tom kontekstu smo prihvatili ne jedan ili dva, nego sva tri predloga koja su dolazila od strane opozicionih stranaka.

U tom kontekstu, pozivam sve koji su ovaj predlog potpisali, da za ovaj predlog glasaju. Naravno, kako to kod nas obično biva, neki su se u međuvremenu predomislili, ali imaćemo prilike da čujemo i te argumente, pa ćemo na njih odgovarati i o svemu polemisati.

U svakom slučaju, ovo je trebalo da bude kompromis koji će na neki način zatvoriti to pitanje kada će biti izbori. Zahtevano je da budu, još jednom kažem, u istom danu. Zahtevano je da budu 2. juna. Ovim izmenama i dopunama omogućićemo glasanje 2. juna u gradu Beogradu i svim onim lokalnim samoupravama koje u decembru nisu imale izbore. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hvala.
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Jovanović.
Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

Ekološki ustanak
Zdravo živo svima.

Gospođo Brnabić, imam jedno pitanje za vas, pre nego što krenemo sa ovim što je na dnevnom redu. Na početku proteklog saziva građanska inicijativa „Kreni promeni“ podnela je ovde zahtev da se u ovoj Skupštini raspravlja o trajnoj zabrani litijuma i bora, iskopavanju litijuma i bora.

Vaš prethodnik, gospodin Orlić, čim je stupio na tu funkciju, istog momenta je prekršio Ustav. Ovde je neko pokrao 38.000 građana tako što su njihovi glasovi, ja vas pitam, završili gde? Dakle, gde su potpisi 38.000 građana? Pošto ste vi, gospođo Brnabić, ovde preuzeli ulogu domaćina u ovoj kući, kako vi volite da kažete svetog doma u kome se kradu potpisi, ja vas sad pitam pred svima vama, pred građanima, gde su potpisi 38.000 građana?

Pošto ste vi rekli da je priča o litijumu zabranjena, tj. završena, da je to zatvorena priča i ponovo ste slagali. Dakle, ko krade ovde u ovoj Skupštini? Ko se ovde bavi lopovlukom? Govorim sad za ovu Skupštinu.

Sad ću da pređem o drugim stvarima. Imam još jedno pitanje za vas. Ovde su se vodili pregovori o uslovima za naredne izbore koji slede. Jedan dan ste Ustav tretirali kao Jevanđelje, kleli se u njega, a drugi dan kao otirač, pa jedan dan ne možemo da kršimo Ustav, pa drugi dan možemo da kršimo Ustav, imam drugo jedno pitanje za vas, gospođo Brnabić, ko je pozvao ambasadora Hila na sastanak sa opozicijom da bude prisutan i da sluša ono što se tiče samo naše zemlje, ono što je naša unutrašnja stvar, a to su izbori? Dakle, to je drugo pitanje za vas. Očekujem odgovor od vas, dakle, otkud ambasador Hil na razgovorima o izborima?

Sad ću da vam kažem otkud ambasador Hil? Nije on tu zato što je mnogo zainteresovan za izborne uslove i za demokratiju ovde u ovoj zemlji, nego zato da može da obezbedi da njegove firme, kao što je „Behtel“, na primer, kao što je ovaj Kušner, dobijaju poslove bez tendera, da ovde mogu, recimo, da grade na lokaciji vojnog kompleksa Generalštab, a tako što ste vi odlučili, po vašem starom dobrom običaju, da poklonite zemlju da bi se na mestu stradanja, simbola NATO agresije gradili nekakvi hoteli sa pet zvezdica sa džakuzijem i kockarnicama. Odakle vama pravo, dokle mislite da prodajete, tj. da poklanjate nešto što nije vaše?

Generalštab ne pripada ni Aleksandru Vučiću, ni Goranu Vesiću, ni vama gospođo Brnabić. To isto važi i za Sajmište koje ste, takođe, planirali da sravnite sa zemljom…
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovani narodni poslaniče…
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

Ekološki ustanak
Molim, poštovana, pod znacima navoda, predsednice Skupštine, hajde vi mene da pustite da ja pričam…
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Samo da vam kažem da vas molim da se držite dnevnog reda. Ne morate čak ni da se držite dnevnog reda, možete samo, evo u nekom opsegu koji ima veze sa dnevnim redom, pošto Generalštab nema svakako. Molba.
Ako se ne držite, to je svakako vaše pokazivanje nepoštovanja prema građanima Republike Srbije.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

Ekološki ustanak
Pustite me da govorim.
...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Hoćete da nastavite bez dnevnog reda? Hajdete.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

Ekološki ustanak
Na dnevnom redu su izbori. Jel su na dnevnom redu izbori?