Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Dobar dan svima.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 116 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 186 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog borja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Vladimir Pajić i Slobodan Petrović.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i, izuzetno za petak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda sednice.
U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona.
Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 24. aprila ove godine (tačka 2. predloženog dnevnog reda).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 35 od ukupno 195 narodnih poslanika u ovom trenutku.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. maja ove godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 160, protiv – niko, uzdržan - jedan, nije glasalo – 34 od ukupno 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. maja ove godine (tačka 4. predloženog dnevnog reda).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 149, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 46 od ukupno 195 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela Narodnoj skupštini 8. maja ove godine (tačka 5. predloženog dnevnog reda).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 148, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 47 od ukupno 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o organizaciji i radu službe Narodne skupštine, koji je podneo Narodne skupštine 9. maja ove godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje: za – 16, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, nije glasalo 178 od ukupno 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Trideset i sedam narodnih poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji su podneli Narodnoj skupštini 9. maja ove godine (tačka 1. predloženog dnevnog reda).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 166, protiv – četiri, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 od ukupno 196 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 9. maja 2024. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 32, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno 196 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Ana Brnabić, na osnovu čl. 92. stav 2, 157. stav 1. i 192, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku koji je podnelo 37 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbije, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji je podnela predsednik Narodne skupštine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike u međunarodnim parlamentarnim institucijama koji je podnela predsednik Narodne skupštine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo – 161, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 37 od ukupno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština jeste prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Ana Brnabić, na osnovu člana 92. stav 2, a u skladu sa članom 157. stav 7. Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se pretres u pojedinostima o predlogu zakona iz tačke 1. predloženog dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tog predloga zakona.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za je glasalo – 165, protiv – niko, uzdržanih - nema, nije glasalo 33 od ukupno 198 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlogu za spajanje rasprave i o predlogu za vođenje pretresa u pojedinostima odmah po završetku načelnog pretresa predloga zakona, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje Predlog dnevnog reda u celini.
Molim narodne poslanike da se izjasne.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za je glasalo – 164, protiv – niko, uzdržanih - nema, nije glasalo 35 od ukupno 199 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Druge sednice Prvog redovnog zasedanja u 2024. godini, u celini.
D n e v n i r e d:
1. Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku;
2. Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije;
3. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije;
4. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje;
5. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Sada prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.
Pre toga konstatujem da se primili ostavku narodnog poslanika Sandre Božić na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke.
Saglasno članu 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana, narodnom poslaniku Sandri Božić, danom podnošenja ostavke.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Pošto smo na Prvoj posebnoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije u Četrnaestom sazivu konstatovali potvrđivanje mandata narodnom poslaniku prof. dr Aleksandri Pavlović Marković, sada ćemo pristupiti polaganju zakletve izabranog narodnog poslanika.
(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI."
Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da potpišete tekst zakletve.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 5. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, prema članu 97. Poslovnika, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmernom broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članovima 157. stav 1. i 192. stav 3, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine, Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, Predlogu odluke o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Da li predlagač i predstavnici predlagača žele reč? (Da.)
Reč ima gospodin Zoran Lutovac. Izvolite.