Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 10.05.2024.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Brnabić

ALEKSANDAR VUČIĆ - Srbija ne sme da stane | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim sve narodne poslanike da ubace svoje identifikacione, a ne platne kartice, u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Izvolite.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 156 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, stavljam ga na glasanje, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam da je za Predlog zakona u načelu glasalo 153 narodnih poslanika, protiv – četvoro, nije bilo uzdržanih, nije glasalo petoro od ukupno 162 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman su podneli narodni poslanici, pročitala sam već dva puta koji, tako da stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničku jedinici.
(Radomir Lazović: Pročitajte koji.)
Nikakav problem.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Deligenski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović.
Stavljam na glasanje.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Hvala.
Zaključujem glasanje: za amandman je glasalo 32 narodnih poslanika.
Ali, ono što je zanimljivo je da nisu glasali oni koji su predložili taj amandman, nego neki drugi. Ovi koji su predložili amandman, oni nisu glasali za taj amandman, ali su se našli neki drugi da glasaju za taj amandman. Tako ide, i ovi koji bojkotuju izbore, oni izlaze na izbore, a oni koji ne bojkotuju, oni im zahvaljuju što su u koaliciji sa njima.
Nije glasalo 130 narodnih poslanika, od ukupno 162 narodnih poslanika.
(Radomir Lazović: Nemam pravo.)
Imam pravo da kažem da pravite cirkus, imam pravo, imam i obavezu da kažem da pravite cirkus od ovog Doma, cirkus.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić.
Stavljam na glasanje i ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za ovaj amandman niko nije glasao.
Ko zna zbog čega i šta determiniše za šta glasaju, a za šta ne.
Protiv je jedan, uzdržan – niko, nije glasalo nas 160 od ukupno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zdravko Ponoš, Stefan Janjić, Tijana Perić Deligenski, Dragan Delić, Slobodan Cvejić, Tatjana Marković Topalović, Slobodan Ilić, Slobodan Petrović i Verica Milanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Izvolite.
Zaključujem glasanje i saopštavam da je za ovaj amandman je glasao jedan poslanik, nijedan od onih koji su predložili amandman, neki drugi narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao niko, od ukupno 161 narodnog poslanika.
Sad baš nećemo ništa, važno je da građani vide neozbiljnost, neodgovornost, nepoštovanje.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Idemo dalje.
Ovo kao lutrija, sad ćemo da vidimo opet da li će neko da glasa, neko neće, izvinite, tombola.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Dragan Đilas, Goran Petrović, Peđa Mitrović, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Irena Živković, Jelena Spirić, Željko Veselinović, Sonja Pernat, Dušan Nikezić, Dalibor Jekić, Branko Miljuš, Mila Popović, Tatjana Pašić i Đorđe Đorđić.
Stavljam na glasanje i ovaj amandman.
Zaključujem glasanje i saopštavam: da za ovaj amandman niko nije glasao, i protiv niko nije bio, bilo je dvoje uzdržanih i nije glasalo 159 poslanika od ukupno 161 narodnog poslanika.
Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 2.
Podsećam vas da je predloženo da odredba člana 2. Predloga zakona ima povratno dejstvo.
Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika, kada predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo, Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.
Stavljam na glasanje predlog za povratno dejstvo odredbe člana 2. Predloga zakona.
Zaključujem glasanje: za – 153, protiv – niko, niko nije bio uzdržan, nije glasalo osmoro, od ukupno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 2. Predloga zakona.
Prelazimo na odlučivanje o postojanju naročito opravdanih razloga za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana objavljivanja.
Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon skupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo sedmoro, od ukupno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 153 narodnih poslanika, protiv – osmoro, nije bilo uzdržanih, od ukupno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o predlozima odluka iz tač. 2-5 dnevnog reda, podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 131 narodni poslanik, protiv – četvoro, uzdržano – dvoje, nije glasalo 24 poslanika od ukupno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 133 narodnih poslanika, nije glasalo 26, od ukupno 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 134 narodnih poslanika, nije glasalo 25, od ukupno 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 134 narodnih poslanika, nije glasalo 25, od ukupno 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.
Hvala vam mnogo na pažnji.