Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU o dodeli ugovora o koncesiji i o ukidanju direktive 2014/18/EC od 26.2.2014; Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26.2.2014. o javnoj nabavci i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZ

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćeni tekst), radi regulisanja i unapređenja pojedinih odredaba Zakona, uvođenja bolje kontrole finansijskih uticaja JPP projekata i usklađivanja sa međunarodnim standardima i najboljom međunarodnom praksom.

Predlagač: Vlada

Sre
21.12.2016
Sre
14.12.2016
Uto
06.12.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Uto
06.12.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Predlaže se uvođenje bolje kontrole projekata javno-privatnog partnerstva i usklađivanje sa međunarodnim standardima i praksom. Projekti javno-privatnog partnerstva su skupovi aktivnosti koje zajednički finansiraju i sprovode lokalne samouprave/država i privatnihpreduzetnika, a od javnog su interesa za sve građane.

Koncesija u javno - privatnom partnerstvu postoji kada je uređeno komercijalno korišćenje prirodnog bogatstva, odnosno dobra koja su u javnoj svojini ili obavljanje delatnosti od opšteg interesa, koje nadležni organi ustupaju domaćem ili stranom licu, na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovima, uz plaćanje koncesione naknade (na primer sakupljanje, odvoženje i skladištenje otpada).

Preciznije se određuju postojeće odredbe o javnim ugovorima, privatnim partnerima i ponuđačima. Uvodi se i model institucionalnog javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, u kom mogu da učestvuju i javna tela/organi radi veće zaštite javnog interesa.

Precizira se koncesija za javne usluge. Stvoreni su uslovi da se koncesija može dati radi korišćenja dobra u svojini javnog tela, što ranije nije bilo moguće.

Precizira se kada se na postupak dodele javno-privatnog partnerstva primenjuje, tj. ne primenjuje zakon o javnim nabavkama.

Preciziraju se odredbe o osnivanju društva za posebne namene koje učestvuje isključivo u sprovođenju projekta javno-privatnog partnerstva, u čiju svrhu je i osnovano.

Određuje se poseban način davanja koncesije radi zaštite javnog interesa za projekte čija je vrednost veća od 50 miliona evra. Prvi put se javlja “outsorcing”, tj. zaključivanje ugovora o poveravanju određenih poslova od strane privatnog partnera trećim licima.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 194
Protiv: 150
194%
150%
0%

Ključne novine

PRECIZIRANJE KONCESIJE RADI ZAŠTITE JAVNOG INTERESA

- Određuje se poseban način davanja koncesije radi zaštite javnog interesa za projekte čija je vrednost veća od 50 miliona evra;

- Uvodi se model institucionalnog javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, u kom mogu da učestvuju i javna tela/organi radi veće zaštite javnog interesa i,

- Koncesija se može dati radi korišćenja dobra u svojini javnog tela/organa.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 150
Protiv: 152
150%
152%
0%

MOGUĆNOST DA PRIVATNI PARTER POVERI POSLOVE TREĆOJ STRANI

-Prvi put se javlja “outsorcing”, tj. zaključivanje ugovora o poveravanju određenih poslova od strane privatnog partnera trećim licima.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 192
Protiv: 155
192%
155%
0%

ISKLJUČIVANJE PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

- Precizira se kada se na postupak dodele javno-privatnog partnerstva primenjuje, tj. ne primenjuje zakon o javnim nabavkama.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 158
182%
158%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.05.2024, 14:06