Otvoreni Parlament | Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji

Zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji

Tip akta: Zakon

Oblast: Zdravstvo

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Direktiva 2004/23/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 31.03.2004;
Direktiva Komisije 2006/17/EZ od 8.2.2006;
Direktiva Komisije 2006/86/EZ od 24.10.2006;
Odluka 2010/45/EC od 03.08.2010;
Direktiva 2012/39/EC od 26.11.2012 i,
Direktiva 2015/566/EC 08.04.2015. godine

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlog zakona za razliku od važećeg Zakona o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja je definisao i uredio delatnosti biomedicinski potpomognutog oplođenja i uslove pod kojima se ta delatnost može obavljati. U navedenu delatnost spadaju: testiranje, dobijanje, obrada, zamrzavanje, odmrzavanje, čuvanje, skladištenje i distribucija reproduktivnih ćelija, zigota i embriona i uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija na nacionalnom nivou.

Trenutno svaka zdravstvena ustanova koja sprovodi postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja unutar svoje ustanove je definisala uslove i postupak za sprovođenje istog. Novim zakonom je uređeno da se postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja ne koristi samo u slučajevima neplodnosti, već i u slučajevima postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti.

Privatna praksa je takođe uključena u pružanje ove zdravstvene usluge. Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona je ostao na Upravi za biomedicinu ali se prvi put preciziraju odredbe o inspekcijskom nadzoru. Utvrđena je prednost primene ovog zakona nad drugim zakonima koji regulišu ovu oblast. Tokom procesa usvajanja zakona, dopunjen je predlog zakona sa odredbom koja predviđa primenu zakona koji reguliše prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite u slučaju da zakon o biomedicinskoj potpomognutoj oplodnji nije regulisao određene aspekte prava pacijenata u postupku oplodnje i zaštite njihovih prava. Takođe, uspostavljena su osnovna načela u pružanju ove zdravstvene usluge.

Vlada Republike Srbije donosi Plan mreža zdravstvenih ustanova koje mogu obavljati ovu delatnost. Direktor Uprave za biomedicinu izdaje, odnosno ukida ustanovama dozvolu za obavljanje ove delatnosti. Takođe, predlogom zakona osniva se Banka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona.

Centar za postupak biomedicinskiog potpomognutog oplođenja (BMPO) i Banka moraju voditi dokumentaciju o svojim aktivnostima i istu dostaviti Upravi za biomedicinu u godišnjem izveštaju o aktivnostima do marta tekuće godine za prethodnu godinu. Takođe, dužni su da uspostave sistem za praćenje i prijavu ozbiljnih neželjenih događaja, povlačenje iz upotrebe reproduktivnih ćelija, tkiva ili embriona koje su izazvale ili mogu izazvati neželjeni događaj, pismenim putem obaveste o ovom događaju Upravu za biomedicinu. Propisan je postupak sa darovanim reproduktivnim ćelijama i određeno je da davalac nema pravne ili druge obaveze niti prava prema detetu začetom i rođenom upotrebom davanih reproduktivnih ćelija ili embriona.

U odnosu na predlog zakona, zakon koji je usvojen u Skupštini precizira da u procesu BMPO mogu učestvovati i medicinske sestre kao i da lica od kojih potiču skladištene reproduktivne ćelije, tkiva ili embrioni mogu, osim njihovog premeštaja u drugu ustanovu u Srbiji, zahtevati i premeštaj u drugu ustanovu izvan Srbije.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 94
Protiv: 102
94%
102%
0%

Ključne novine

ZAKONSKI UREĐENA OBLAST UPOTREBE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA

-U celosti su zakonski uređene delatnosti testiranja, dobijanja, obrada, zamrzavanja, odmrzavanja, čuvanja, skladištenja i distribucije reproduktivnih ćelija, zigota i embriona, uvoz i izvoz reproduktivnih ćelija na nacionalnom nivou;

-Novim zakonom je uređeno da se postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja koristi i u slučajevima postojanja medicinskih indikacija za očuvanje plodnosti;

-Privatna praksa je uključena u pružanje ove zdravstvene usluge;

-Prvi put su u potpunosti precizirane odredbe o inspekcijskom nadzoru;

-Vlada Republike Srbije donosi Plan mreža zdravstvenih ustanova koje mogu obavljati ovu delatnost;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 87
Protiv: 89
87%
89%
0%

OSNIVA SE BANKA REPRODUKTIVNIH ĆELIJA I JEDINSTVENI REGISTAR

- Osniva se Banka reproduktivnih ćelija, tkiva i embriona i,

-Uprava za biomedicinu vodi jedinstveni registar postupaka biomedicinske potpomognute oplodnje za teritoriju Srbije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 92
Protiv: 91
92%
91%
0%

Napomene

Javna rasprava: Ministarstvo zdravlja je sprovelo javnu raspravu u periodu od 22.01.2016. do 11.02.2016. godine.

Nadležni organiza sprovođenje: Ministarstvo zdravlja, Uprava za biomedicinu i Inspektori za biomedicinu.

Poslednji put ažurirano: 23.02.2021, 06:26