Otvoreni Parlament | Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita

Zakon o dopuni Zakona o osiguranju depozita

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) s obzirom na to da će predložena dopuna Zakona uticati na smanjenje troškova Fonda, koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni. Istovremeno će se, imajući u vidu pozitivne stope prinosa na hartije od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, omogućiti efikasnije raspolaganje sredstvima Fonda i ostvariti zakonska obaveza da se na sredstva Fonda moraju ostvarivati odgovarajući prihodi. Povećanje sredstava u Fondu, na osnovu prihoda, će imati pozitivan uticaj i na budžet Republike Srbije, imajući u vidu član 4. stav 2. Zakona o osiguranju depozita, kojim je propisano da za obaveze isplate osiguranih depozita jemči Republika Srbija, te da u slučaju da u Fondu nema dovoljno sredstava za isplatu osiguranih depozita, nedostajuća sredstva obezbeđuje Republika Srbija iz budžeta.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Prema Zakonu o osiguranju depozita, Agencija za osiguranje depozita osigurava depozite fizičkih i pravnih lica u bankama. Sa druge strane svaka banka je dužna sve gorespomenute depozite da osigura kod Agencije. U cilju obezbeđenja sredstava za osiguranje depozita, Agencija upravlja Fondom za osiguranje depozita. Fond se sastoji od premija koje plaćaju banke, prihoda od ulaganja sredstava Fonda, sredstava obezbeđenih zaduživanjem, sredstava iz budžeta Srbije i donacija.

Agencija sredstva Fonda drži na posebnom depozitnom računu kod NBS. Dinarska sredstva fonda Agencija ulaže u dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS, dok se devizna sredstva ulažu u strane hartije od vrednosti ili polažu kao depozit kod stranih banaka.

Predlogom zakona predviđena je dopuna Zakona kojom se dozvoljava Agenciji da devizna sredstva Fonda ulaže u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS. Ova mera može se preduzeti samo u slučaju postojanja negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka i može trajati samo dok traju takvi poslovni uslovi.

Imajući u vidu činjenicu da čak 85% sredstava Fonda čine devizna sredstva, predlagač smatra da će se na ovaj način u značajnoj meri smanjiti i troškovi Fonda koji su uzrokovani negativnim kamatnim stopama u Evrozoni.

U procesu usvajanja zakona usvojeni su i amandmani na predlog zakona kojima se ograničava iznos deviznih sredstava Fonda koje se u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu mogu ulagati i u devizne hartije od vrednosti, koje izdaje Republika Srbije ili Narodna banka Srbije, i to najviše do ¼ deviznih sredstava Fonda.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 166
163%
166%
0%

Ključne novine

MOGUĆNOST ULAGANJA DEVIZA U DOMAĆE HARTIJE OD VREDNOSTI

- Mogućnost da u izuzetnim slučajevima Agencija za osiguranje depozita devizna sredstva Fonda, u maksimalnom iznosu od 1/4 sredstava, ulaže u devizne hartije od vrednosti koje izdaju Republika Srbija ili NBS.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 180
Protiv: 208
180%
208%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.06.2024, 04:33

Whoops, looks like something went wrong.