Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2017.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 99 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o dopuni Zakona o osiguranju depozita.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Milorad Mirčić, Zoran Krasić, dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović, Slaviša Ristić, Marijan Rističević, dr Aleksandra Tomić, Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nenad Čanak, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Primili ste izveštaje Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću povući ovaj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Olena Papuga, Nenad Čanak, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Ovim amandmanom predložio sam da, ako već idete u ovu operaciju, da sredstva Fonda za osiguranje depozita, i to devizna sredstva, plasirate u državne ili dužničke hartije od vrednosti, da to bude, na neki način, pod nekom kontrolom i nekim ograničenjem i predložio sam amandmanom da ta ulaganja idu u tzv. kratkoročne hartije od vrednosti. To su, pre svega, zapisi sa rokom dospeća tri meseca i šest meseci. Sve do godinu dana računa se kao kratkoročno plasiranje sredstava. Zašto kratkoročno? Zato što je svrha postojanja Fonda za osiguranje depozita da raspolaže sredstvima kako bi mogao da interveniše u što kraćem roku ukoliko se otvori stečaj nad nekom od banaka.

Ako bi se ta sredstva plasirala u dugoročne hartije od vrednosti, onda rokovi dospeća tih hartija od vrednosti su mnogo duži, godinu dana, dve godine i onda se postavlja pitanje da li ovaj interventni fond ispunjava svoju funkciju.

Samo da vam skrenem pažnju, s obzirom da se i ova Vlada nalazi u procesu puzanja ka EU i da preuzimate obavezu da usaglasite naš pravno-politički sistem sa tekovinama EU, ako to budete radili, tamo nas očekuje obaveza da osiguramo sve depozite do 100.000 evra, tamo nas čeka obaveza da ovaj fond može da isplati osigurane depozite u roku od sedam dana, jer ta direktiva iz 2014. godine predviđa da se svake godine smanjuju ti rokovi od 45 dana, 20 dana, tek 24. čini mi se da će rok biti sedam dana.

Moram da vas podsetim da ta direktiva podrazumeva i obavezu osiguranja depozita velikih pravnih lica. Mi za sada imamo samo fizička lica, mala i srednja preduzeća i ona mikro lica.

Moram da vas podsetim na još jednu stvar, što 14,5 milijardi evra se računa da su depoziti koji su osigurani, a sredstva koja se nalaze u Fondu za osiguranje depozita daleko su ispod onoga što je projektovano kao cilj ovog Fonda. Cilj ovog Fonda jeste da u jednom trenutku raspolaže sa 5% sredstava od osiguranih depozita.

Naravno, ovde se postavlja jedno suštinsko pitanje. Sve premije koje se uplate u Fond za osiguranje depozita po definiciji postaju državna sredstva. Mi na ovaj način državnim sredstvima garantujemo sigurnost privatnih sredstava fizičkih lica u našem bankarskom sistemu. Ova operacija kojom vi želite da sredstva iz Fonda jedne sigurnosti, ja vas samo podsećam kako je najavljeno još 2005. godine formiranje ovog Fonda, da se ne bi desili problemi kao što su ranije bili stara devizna štednja, kako je navodno država potrošila pare građana koje su oni uložili u banke kao štednju, tako je najavljen ovaj Fond. Ovaj Fond je na prvom zadatku koji je imao 2012. godine doživeo torpediranje. Ispostavilo se da su uvek nedovoljna sredstva u tom Fondu. Zato se država i zadužila za 145 miliona evra od Svetske banke, da bi osnažila ovaj Fond.

Vi sada procenjujete da je bankarski sistem Srbije izuzetno dobar i da ovih 140 i nešto miliona treba uložiti u državne hartije od vrednosti i pomoći sanaciji budžeta Republike Srbije. Ja smatram da ova operacija nije dobra, bez obzira sa kojom dinamikom vi u slučaju intervencije možete da realizujete i te oročene hartije od vrednosti, kakav će diskont biti, kakva će biti tu trgovina. Mislim da je ovo loša poruka za sve građane koji imaju depozite kod banaka, a tu se podrazumevaju i pare na štednji.

Znači, 14,5 milijardi evra biće osigurano i hartijama od vrednosti, pa mi smo hteli da to budu kratkoročne hartije od vrednosti, da bi se ipak očuvao smisao postojanja Fonda za osiguranje depozita.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Vrlo kratko. Pozivam da se ne prihvati, naravno, ne zbog toga što nije u direktnoj vezi sa evropskim integracijama Srbije, koje se, naravno, sprovode u najboljem interesu građana ove zemlje i potpuno je bespredmetno tvrditi da je nešto drugačije, već zato što, kao što je lepo rekao predlagač zakona, to stoji u obrazloženju mišljenja na amandman – nije u skladu sa zakonom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Predstavnik predlagača je prihvatio ovaj amandman na sednici nadležnog odbora.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik dr Aleksandra Tomić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Mada mi nije jasno da moj amandman nije u skladu sa zakonom, ne znam sa kojim zakonom nije u skladu? Ali, nema veze, da pređemo preko toga.

Naravno, kada neko traži da se briše član 1, po logici stvari traži da se briše član 2. koji kaže da ovaj zakon, odnosno ova dopuna stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Mislim da ova intervencija u sistemu osiguranja depozita nije dobra. Moram da podsetim da je 2007. godine isto bila priča o jačini tog našeg fonda. Tada je Srbija, odnosno Fond, odnosno Agencija za osiguranje depozita izgubila 11,8 miliona dinara jer je devizna sredstva plasirala u državne hartije od vrednosti Nemačke. Zbog negativnih kretanja koja su se desila po nas, naša Agencija je izgubila 11,8 miliona dinara. To ukazuje da u Agenciji postoje ljudi koji ne znaju da rade ovaj posao.

Ako se pogleda sastav rukovodstva Agencije za osiguranje depozita, tu se nalaze ljudi iz propale „Univerzal banke“. Ako su bili neuspešni u „Univerzal banci“, a zašto bi bili uspešni u Agenciji za osiguranje depozita? Nema razloga da se sumnja u njihovu neuspešnost.

Mislim da ovaj zakon, i onaj sledeći koji dolazi na dnevni red, treba izmestiti i ne treba usvojiti ove izmene. Ja razumem da država ima potrebu da skine neka sredstva sa nekog računa, da bi popunjavali rupe u budžetu. Ja to mogu da razumem. Ali, ta sredstva treba da se skidaju kod nekih koji su profitabilni, a ne kod nekih koji služe kao garancija i kao neka sigurnost.

Svrha ovog Fonda jeste da kod njega budu sredstva. Ukoliko se ta sredstva negde plasiraju, angažuju, to mora da bude ili kratkoročno ili ograničeno.

Pazite, ovde je sada usvojen amandman od strane predlagača da četvrtina tih sredstava, znači, 14 i po milijardi evra, je depozit koji se osigurava. Fond ima negde oko 140 i nešto miliona, svaka tri meseca taj Fond dobija još 21 milion evra po osnovu premija koje uplaćuju ove banke. Ta sredstva moraju da budu stabilna, mobilna, da može da se interveniše. Jer, ako se desi to što se najavljuje sa „Komercijalnom bankom“ i krenu ljudi da podižu svoje depozite i svoje štedne uloge, šta će da se desi? Desiće se stampedo na finansijskom i bankarskom tržištu. A država nema sredstava da smiri tu situaciju blagovremenom intervencijom, da u roku od 30, 40 dana isplati depozite.

Sećate se šta je bilo 2012. godine sa ekskurzijom „Nova Agrobanka“ i one banke koje su otišle u stečaj? Ja ne slutim da se to desi, ne želim da se to desi, ali na ovaj način štediše i deponenti gube sigurnost. Uz uvažavanje svih podataka da, recimo, fizička lica čine 71% ukupnih depozita, da su devizni depoziti 88%, to ukazuje na mogućnost da se desi stampedo na bankarskom tržištu. Tim pre što skoro 80% svih depozita su tzv. kratkoročni, po viđenju, ili sa rokovima dospeća tri meseca, šest meseci. U slučaju najmanje promene na tržištu, naša Agencija za osiguranje depozita neće moći da interveniše i da smiri stampedo koji može da se desi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, još jednom.

Uz zahvalnost predlagaču amandmana što nas je podsetio na nepočinstva dosovskog režima iz 2007. godine, ipak pozivam da se ne prihvati. Prvo, jer mislim da treba prihvatiti kompletan zakon, a drugo, jer mislim da i predlagač sam, predlažući izmenu a ne brisanje u članu 1, smatra to isto.

Što se tiče pitanja koji zakon tačno nije uvažen do kraja, i to stoji u obrazloženju Vlade. Hvala.