Otvoreni Parlament | Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A")

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Javnog preduzeća "Elektroprivreda Srbije", Beograd (Projekat "Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A")

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da su stupanje na snagu i primena Sporazuma o zajmu, odnosno povlačenje i korišćenje sredstava zajma, kao i rokovi dospeća obaveza Zajmoprimca, uslovljeni stupanjem na snagu ovog zakona.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Nemačka razvojna banka KfW i Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” (EPS) zaključile su 28.02.2017. godine Sporazum o zajmu za finansiranje Projekata „Modernizacija sistema za otpepeljivanje TE Nikola Tesla A” (Projekat). Cilj projekta je rekonstrukcija sistema za prikupljanje, transport i odlaganje pepela i šljake u termoelektrani. Ukupna investiciona vrednost Programa iznosi 55.000.000 evra, a osim sredstava iz predmetnog zajma on će se finansirati i sopstvenim sredstvima EPS-a.

Finansijski uslovi zajma su sledeći: iznos zaduženja 45.000.000 evra; predviđen je period raspoloživosti zajma do 30. juna 2022. godine, isplata sredstava zajma vršiće se u tranšama u skladu sa napretkom Projekta i u iznosu ne manjem od 200.000 evra; fiksna kamatna stopa od 0,8% godišnje; period dospeća zajma je 12 godina, uključujući period počeka od pet godina, tako da se glavnica otplaćuje u 14 jednakih polugodišnjih rata (prva rata glavnice dospeva na plaćanje 30. juna 2022. godine, a poslednja 30. decembra 2028. godine); provizija za organizovanje posla se plaća jednokratno i iznosi 0,75% iznosa zajma; provizija na neiskorišćeni iznos zajma je 0,25% godišnje; troškovi kamate i provizije na neiskorišćeni iznos zajma biće plaćani polugodišnje, 30. juna i 30. decembra svake godine.
Sporazumom o zajmu predviđeno je da Republika Srbija izda garanciju o plaćanju KfW-u, kao obezbeđenje tog zajma.

Garancija je sredstvo obezbeđenja izvršenja ugovorne obaveze dužnika (EPS) kojim se garant (Republika Srbija) obavezuje prema poveriocu (KfW) da će ispuniti dospelu a neizmirenu obavezu dužnika ukoliko on to blagovremeno ne učini.

Predlogom zakona predviđeno je da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze EPS po osnovu pomenutog Sporazuma u iznosu do 45.000.000 evra, da prihvata sve odredbe Sporazuma o zajmu i da je saglasna da garantuje za sve obaveze koje iz njega proističu. To znači da ukoliko EPS svoje ugovorne obaveze ne bude blagovremeno izvršavao, Republika Srbija je dužna da izvrši obaveze umesto njega, što se odnosi kako na isplatu glavnice, tako i na kamate, provizije i ostale troškove.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu predviđeno je izdavanje predmetne garancije u iznosu do 45.000.000 evra.

Sporazumom o zajmu određeno je da on stupa na snagu kada Garancija o plaćanju stupi na snagu, a kako Srbija garanciju izdaje u formi zakona, Sporazum će stupiti na snagu osmog dana od datuma objavljivanja Zakona o davanju garancije u Službenom glasniku.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 108
Protiv: 111
108%
111%
0%

Ključne novine

DRŽAVA SRBIJA POSTAJE GARANT ZA KREDIT EPS-U

- Republika Srbija preuzima obavezu da, ukoliko EPS blagovremeno ne izvrši svoje ugovorne obaveze iz Sporazuma o zajmu zaključenog sa Nemačkom razvojnom bankom KfW u iznosu do 45 miliona evra, kao garant izmiri obaveze EPS
- Republika Srbija ima pravo regresa- povraćaja datih sredstava od EPS.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 106
Protiv: 149
106%
149%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.01.2022, 08:06