Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima

Sažetak

Predlogom zakona povećava se broj ministarstava sa 16 na 18. Naime, trenutno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine biće podeljeno u dva resora. Tako je predlogom zakona predviđeno da Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dok se sa druge strane formira Ministarstvo zaštite životne sredine. Takođe, predlogom zakona predviđeno je formiranje Ministarstva za evropske integracije.

Prema predlogu zakona ukida se Kancelarija za evropske integracije, iz razloga što će delokrug rada Kancelarije preuzeti Ministarstvo za evropske integracije. Isto tako novoformirano Ministarstvo će od Kancelarije za evropske integracije preuzeti zaposlene, predmete, opremu i sredstva za rad, dok će od Ministarstva bez portfelja zaduženog za evropske integracije preuzeti lica angažovana za potrebe rada Pregovaračkog tima.

Prema predlogu zakona predlaže se i izmena u delokrugu Ministarstva privrede, tako što bi Ministarstvo rudarstva i energetike preuzelo poslove koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća koji obavljaju proizvodnju i snabdevanje električnom energijom i prirodnim gasom. Predlagač zakona navodi da je predmetna izmena neophodna kako bi se izvršilo usklađivanje sa standardima Evropske unije prema kojima jedno ministarstvo ne može vršiti kontrolu i nad operatorom prenosnog sistema i kontrolu nad subjektima koji obavljaju proizvodnju i snabdevaju električnom energijom, odnosno prirodnim gasom. Iz razloga usklađivanja sa dokumentima Evropske unije Ministarstvo spoljnih poslova je obavezno da preuzme nove nadležnosti. Shodno predlogu zakona Ministarstvo spoljnih poslova treba da preuzme poslove vezano za učešće predstavnika Srbije u multinacionalnim operacijama, uključujući i učešće civila u operacijama, razvojnu saradnju namenjenu inostranstvu kao i koordiniranje upućivanja humanitarne pomoći.

Predlagač zakona predlaže i ukidanje Direkcije za elektronsku upravu kao i prenošenje nadzora nad radom Republičke direkcije za robne rezerve, u delu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, i Republičkog hidrometeorološkog zavoda na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Isto tako predlagač zakona predlaže da Ministarstvo privrede preuzme od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija poslove koji se odnose na propise u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Na osnovu predloga zakona Uprava za veterinu, Uprava za zaštitu bilja, Uprava za šume i Republička direkcija za vode biće organi uprave koji su u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dok će Agencija za zaštitu životne sredine biti organ uprave u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 194
Protiv: 213
194%
213%
0%

Ključne novine

FORMIRANJE NOVIH MINISTARSTAVA

- Povećanje broja ministarstava sa 16 na 18
- Formiranje 2 nova ministarstva- Ministarstvo zaštite životne sredine i Ministarstvo za evropske integracije
- Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
- Ministarstvo za evropske integracije preuzima delokrug rada Kancelarije za evropske integracije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 166
Protiv: 204
166%
204%
0%

PRERASPODELA DELOKRUGA RADA IZMEĐU POSTOJEĆIH MINISTARSTAVA

- Ministarstvo rudarstva i energetike preuzima poslove koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća iz oblasti proizvodnje i snabdevanja električnom energijom i prirodnim gasom
- Ministarstvo privrede preuzme poslove koji se odnose na oblasti koncesije i javno-privatnog partnerstva
- Ministarstvo spoljnih poslova dobija širi krug poslova

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 163
Protiv: 166
163%
166%
0%

PRESTANAK RADA ORGANA UPRAVE

- Ukidaju se Kancelarija za evropske integracije i Direkcija za elektronsku upravu

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 182
Protiv: 168
182%
168%
0%

Poslednji put ažurirano: 13.07.2024, 12:21