Otvoreni Parlament | Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi geoprostornih podataka

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

DIREKTIVA 2007/2/ES EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA
uspostavljanje infrastrukture prostornih informacija u Evropskoj zajednici
(INSPIRE)
DIRECTIVE 2007/2/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL
establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European
Community (INSPIRE) (Official Journal of the European Union L 108/1,
25.4.2007)
CELEX number: 32007L0002
Ovaj zakon je potpuno usklađen sa navedenom direktivom.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se uspostavljanje i održavanje nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka Srbiji (u daljem tekstu NIGP). Isto tako, predlogom zakona se prenosi u pravni poredak Srbije INSPIRE Direktiva 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Saveta čime se ispunjavaju obaveze prema Evropskoj Uniji. Ulogu Nacionalne kontakt tačke, koja je odgovorna za komunikaciju i saradnju sa Evropskom komisijom u vezi sa sprovođenjem INSPIRE directive, je dodeljena Republičkom geodetskom zavodu (RGZ).

Poseban cilj predloga zakona jeste olakšavanje pristupa različitim skupovima podataka koji u sebi sadrže geografski/prostorni element što će omogućiti veću transparentnost ovakve vrste podataka. Takođe, predlogom zakona se omogućava otklanjanje prepreka za razmenu podataka između državnih organa, i između državnih organa i organa drugih zemalja. Predlagač zakona ističe da je uspešno uspostavljen NIGP od važnosti za razvoj e-uprave.

Geoprostorni podaci prema predlogu zakona su podaci sa direktnom ili indirektnom vezom sa određenom lokacijom ili geografskom oblašću. Predlogom zakona razvrstane su teme geopodataka u tri grupe, te je propisano da će njihov precizniji opis utvrditi Savet NIGP-a. Predlogom zakona se određuju i termini kao što su skup geopodataka i servis geopodataka. Pa tako skup geopodataka predstavlja zbirku geopodataka koju je moguće identifikovati, dok servisi geopodataka su operacije koje se mogu izvršiti pozivanjem aplikacije nad geopodacima koji se nalaze u skupovima geopodataka ili nad metapodacima.

Organi za uspostavljanje NIGP-a su Savet i radne grupe. Članove Saveta imenuje Vlada na period od 4 godine. Savet NIGP prema predlogu zakona donosi odluke i tehnička uputstva iz ove oblasti, usklađuje aktivnosti drugih subjekata i vrši kontrolu upostovljanja i funkcionisanja NIGP. Radne grupe se formiraju radi obavljanja određenih stručnih poslova i pružanje stručne pomoći svim drugim subjektima.

Subjekti NIGP-a su državni organi koji su inače obavljanjem svojih redovnih delatnosti/poslova nadležni za stvaranje, održavanje i prikupljanje geopodataka. Takođe, subjekti NIGP mogu biti i državni organi koji prilikom obavljanja svojih redovnih delatnosti/poslova koriste geopodatke. Savet NIGP će preciznije urediti koji državni organi će biti odgovorni za određene teme geopodataka. Bitno je napomenuti da državni organi i subjekti NIGP prema predlogu zakona neće biti odgovorni da prikupljaju geopodatke, već da za one koje su nadležni, prema pravnim propisima, učine javnim i dostupnim. Predlog zakona je uveo obavezu subjektima NIGP da ukoliko svojim postupanjem ili neispunjenjem obaveza prouzrukuju štetu moraće da snose troškove nastale štete.

Predlogom zakona je propisano da su subjekti NIGP-a u obavezi da uspostavljaju i upravljaju mrežom servisa za skupove i servise geopodataka. Tako su subjekti odgovorni da uspostave servis za pronalaženje (omogućava pretragu geopodataka), servis za pregled i preuzimanje, servis za transformaciju (omogućava razmenu geopodataka) i servis koji omogućava pozivanje mrežnih servisa. Pristup mrežnim servisima obezbeđuje se preko nacionalnog geoportala. Za uspostavljanje, održavanje i upravljanje nacionalnim geoportalom NIGP-a nadležan je RGZ. Bitno je napomenuti da su mrežni servisi za pronalaženje i pregled javno dostupni, bez plaćanja takse, dok se za druge strane korišćenje mrežnih servisa za preuzimanje i povezivanje plaća taksa. Pristup mrežnim servisima je u načelu slobodno, ali može biti ograničeno u uskom krugu slučajeva. Osnov za onemogućavanje/ograničavanje pristupa subjekti NIGP-a moraju tumačiti na restriktivan način.

Prema predlogu zakona odgovorni subjekt NIGP-a je dužan da drugim subjektima NIGP-a učini dostupnim skupove i servise geopodataka radi pristupa, razmene i korišćenja, a sve radi potrebe obavljanja delatnosti iz njihove nadležnosti. Međutim, za korišćenje skupova i servisa geopodataka plaća se taksa, osim u uskom krugu slučajeva.

Predlog zakona određuje i pojmove metapodataka, interoperabilnosti i obavezu državnih organa da sistematizuju radna mesta koja će u opisu poslova imati i poslove uspostavljanja i održavanja NIGP-a.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 111
Protiv: 113
111%
113%
0%

Ključne novine

KREIRANJE SVEOBUHVATNE NACIONALNE INFRASTRUKTURE ZA GEOINFORMACIJE

- Stvaranje nacionalne infrastrukture za obezbeđivanje geoinformacija za javni sektor, privredu i javnost uopšte

- Zakonski okvir za obezbeđivanje razmene kvalitetnih, standardizovanih i interoperabilnih skupova prostornih podataka i servisa zasnovanih na saradnji unutar geosektora

- Uspostavljanje nacionalnog geoportala NIGP-a, kao internet stranice koja omogućava pristup mrežnim servisima u okviru NIGP-a

- Uspostavljanje Saveta NIGP-a

- Finansijska sredstva predviđena za osnivanje i održavanje NIGP-a se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije kao i iz donacija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 79
Protiv: 99
79%
99%
0%

Poslednji put ažurirano: 14.10.2021, 15:07