Otvoreni Parlament | Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje Zakona po hitnom postupku budući da bi njegovo nedonošenje po hitnom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po rad organa i organizacija u sistemu javne uprave.

Naime, predloženim rešenjima menja se režim stručnog usavršavanja zaposlenih u javnoj upravi, koja u smislu ovog zakona, obuhvata državne organe i samostalne i nezavisne organizacije i tela čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela), organe, organizacije i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave i preduzeća, ustanove, organizacije i pojedince kojima su poverena javna ovlašćenja, na način koji treba da obezbedi sveobuhvatnost i održivost sistema stručnog usavršavanja kao polazne osnove u daljem normativnom unapređenju i uspostavljanju javno-službeničkog sistema zasnovanom na zaslugama i upravljanja ljudskim resursima u javnoj upravi u skladu sa evropskim standardima. Međutim, uvođenje novog režima moguće je samo ako se obezbedi prioritetno osnivanje Nacionalne akademije, koja bi ostvarivanjem nadležnosti utvrđene Zakonom, blagovremeno mogla da učestvuje u procesu budžetskog planiranja i utvrđivanja potreba stručnog usavršavanja u javnoj upravi.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlogom zakona osniva se Nacionalna akademija za javnu upravu (Nacionalna akademija) u cilju stručnog usavršavanja zaposlenih. Nacionalna akademija se osniva kao posebna organizacija, sa svojstvom pravnog lica. Takođe, predlog zakona definiše Nacionalnu akademiju kao centralnu instituciju sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije i to sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih.

Predlog zakona određuje koje to oblasti potpadaju pod pojam javne uprave, tj. koji organi i organizacije, i njihovi zaposleni, potpadaju pod primenom predloga zakona. Pa tako javna uprava obuhvata:
1) državne organe;
2) samostalne i nezavisne organizacije i tela čiji sastav bira Narodna skupština (nadzorna i regulatorna tela);
3) organe, organizacije i službe autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave;
4) javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, a čiji je osnivač Republika Srbija ili autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave;
5) preduzeća, ustanove, organizacije i pojedince kojima su poverena javna ovlašćenja.

Na osnovu predloga zakona Nacionalna akademija ostvaruje saradnju sa gorespomenutim organima i organizacijama. Saradnja između Nacionalne akademije i organa i organizacija obuhvata: povezivanje kadrovskih evidencija, aktivnosti u utvrđivanju potreba, pripremi i sprovođenju metodologije u vezi sa stručnim usavršavanjem i koordinaciju, redovnu saradnju i razmenu podataka u planiranju, pripremi i sprovođenju aktivnosti stručnog usavršavanja. Osim ovog tipa saradnje Nacionalna akademija obezbeđuje i kontinuiranu stručnu podršku zaposlenima u javnoj upravi. Kontinuirana podrška se obezbeđuje putem objavljivanja izveštaja, materijala i drugih relevantnih podataka o ostvarenim programima stručnog usavršavanja kao i razvojem instrumenata stalne stručne podrške na daljinu.

Predlogom zakona je definisano da su stručna tela Nacionalne akademije Programski savet i stalne programske komisije. Programski savet je osnovno i glavno stručno telo Nacionalne akademije i ima 15 članova. Direktor Nacionalne akademije je zadužen za imenovanje i razrešavanje članova saveta. Stalne programske komisuje se na osnovu predloga zakona obrazuju prema osnovnim tematskim oblastima programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Komisije obrazuje direktor Nacionalne akademije i u njihov sastav ulaze stručnjaci iz relevantnih tematskih oblasti kao i predstavnici i zaposleni u Nacionalnoj akademiji.

Na osnovu predloga zakona definisano je da Nacionalna akademija samostalno sprovodi i izvodi svoj program. Međutim, predlog zakona omogućava da se program može sprovesti u saradnji sa drugim javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih ili sa drugim sprovodiocima programa ukoliko su akreditovani kod Nacionalne akademije. Ovakav vid sprovođenja programa moguć je u slučaju nedostatka odgovarajućeg predavača ili dovoljnog broja predavača kao i u slučajevima kada se smanjuje trošak sprovođenja programa ali bez uticaja na kvalitet. Predlogom zakona definisani su i uslovi koji organizatori moraju da ispune kako bi bili akreditovani za sprovođenje programa od Nacionalne akademije. Izbor drugih organizatora u cilju sprovođenja obuke i programa Nacionalne akademije sprovodi se na osnovu postupka javne nabavke.

Predlog zakona predviđa da se sredstva za rad Nacionalne akademije obezbeđuju u budžetu. Sa tim u vezi u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu opredeljeno je skoro 11 miliona dinara za potrebe Nacionalne akademije. Međutim, predlogom zakona je predviđeno da Nacionalna akademija može pripremati i sprovoditi komercijalne programe, ako obavljanje ovog delokruga posla ne ugrožava redovne aktivnosti Nacionalne akademije.

Bitno je napomenuti da nakon stupanja na snagu predloga zakona ne prestaje sa radom dosadašnja Služba za upravljanje kadrovima. Naime, Nacionalna akademija preuzima od Službe za upravljanje kadrovima zaposlena i postavljena lica, kao i predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje nadležnosti u oblasti stručnog usavršavanja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 49
Protiv: 57
49%
57%
0%

Ključne novine

OSNIVANJE NACIONALNE AKADEMIJA ZA JAVNU UPRAVU

Osnivanje Nacionalne akademija za javnu upravu u cilju pripreme programa za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 50
47%
50%
0%

FORMIRANJE PROGRAMSKOG SAVETA

Formiranje Programskog saveta i stalnih programskih komisija kao stručnih tela Nacionalne akademije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 49
48%
49%
0%

OBEZBEĐIVANJE STRUČNE PODRŠKE ZAPOSLENIMA

Obezbeđivanje kontinuirane stručne podrške zaposlenima u javnoj upravi kroz Nacionalne akademije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 52
52%
52%
0%

SPROVOĐENJE OBUKA ZAPOSLENIH

Sprovođenje obuka zaposlenih u saradnji sa akreditovanim ustanovama i organizacijama i preuzimanje zaposlenih od strane Službe za upravljanje kadrovima u oblasti stručnog usavršavanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 53
48%
53%
0%

Napomene

Javna rasprava o tekstu zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno
usavršavanje u javnoj upravi sprovedena je od 24.04. do 15.05.2017. godine.

Poslednji put ažurirano: 07.07.2020, 14:23