Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.10.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/188-17

5. dan rada

09.10.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:00 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017 godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 70 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 90 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da današnjoj sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Goran Čabradi i prof. dr Žarko Obradović.
Nastavljamo rad i prelazimo na zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 5. do 11. dnevnog reda.
Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima odluka iz tačaka od 5. do 11. dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 192. a shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, broj 02-2577/17, 22. septembra 2017. godine.
Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednik Narodne skupštine Maja Gojković, broj 02-2470/17, od 13. septembra 2017. godine.
Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpske Radikalne stranke, broj 02-2572/17, od 21. septembra 2017. godine.
Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska Napredna stranka, broj 02-2554/17 od 21. septembra 2017. godine.
Predlogu odluke o izmeni i dopuni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska Napredna stranka, broj 02-2441/17, od 12. septembra 2017. godine.
Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Srpska Radikalna stranka, broj 02-2154/17, od 31. jula 2017. godine.
Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Nova Srbija, Pokret za spas Srbije, broj 02-1272/17, od 11. maja 2017. godine.
Da li predlagač i predstavnici predlagača žele reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)
Dakle, zaključujem ovu tačku dnevnog reda.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju odluke sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
Pre otvaranja jedinstvenog pretresa podsećam vas da shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.
Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.
Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Da li predlagač, narodni poslanik Maja Gojković predsednik Narodne skupštine želi reč? (Ne.)
Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)
Da li se još neko javlja za reč? (Ne.)
Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke.
Pošto smo obavili jedinstveni pretres Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu ove odluke.
Pre nego što počnemo sednicu u kojoj ćemo raspravljati o amandmanima, ja bih dao pauzu od 15 minuta kako bi mogli da uđu u salu ministri sa njihovim timovima i kako bi se na pravi način pripremili za sednicu. Hvala.
(Posle pauze )
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da sam pozvala da današnjoj sednici prisustvuje dr Rasim LJajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave sa svojim saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici zajedno Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Filip Stojanović i zajedno poslanička grupa Dveri.
Izvolite. Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Mi smo u načelnoj raspravi rekli da se protivimo donošenju ovakvog jednog zakona, jer ne vidimo kakva bi bila svrha uopšte ovakvog zakona, gde se formira ta tzv. nacionalna akademija za javnu upravu.

Skrenuo bih pažnju predlagačima da smo u obrazloženju ovog našeg amandmana dali jedan prikaz na šta će da liči ta akademija, jer ta akademija će da bude u stvari, jedan protočni bojler, gde će značajna sredstva da se raspodeljuju i nevladinim organizacijama, poput CRTE, pa onda Evropski pokret u Srbiji, Centar za evropske politike, Trag fondacija, Grupa 484, jer navodno oni su van javne uprave osposobljeni da drže predavanja i da obrazuju ljude koji rade u javnoj upravi. To je prosto logički nemoguće.

Usvajajući ovaj naš amandman Srbija bi napravila uštedu od četiri miliona, direktno u 2017. godini, a i svake sledeće godine značajna sredstva bi se ušparala. Moram samo da dopunim, da ovo što bi se ušparalo nisu sredstva Srbije, to su sredstva koja je Vlada Republike Srbije obezbedila zadužujući se kod evropskih institucija, jer ovo obrazovanje, usavršavanje, je interes EU, da državni službenici budu, otprilike, isti onakvi kakvi su službenici u Briselu u evropskoj administraciji. Mi se protivimo formiranju jedne paradržavne, neformalne obrazovne institucije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Izvolite, Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Imajući u obzir događanja prethodnih dana u ovom visokom domu, izazvanih od strane nekih minornih opozicionih grupa, a vodeći računa o uštedi vremena, odustajem od daljnjeg obrazlaganja ovog amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Marijan Rističević, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću takođe pokušati da budem kratak. U ovom smislu podržavam i ovaj član svojim amandmanom, član koji je predložila Vlada ovog zakona. Mislim da je nacionalna akademija potrebna. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nemanja Šarović i Miroslava Stanković Đuričić i zajedno poslanička grupa Dveri.
Izvolite, Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poslanici SRS su izneli stav da ovaj zakon ne treba da postoji u našem pravnom sistemu, i jedini način da to do kraja iskažemo jeste amandmanima kojima smo brisali svaki od ponuđenih članova.

Kada ne bi bilo tako, član 2. predloženog zakona, za nas srpske radikale bi bio razlog da glasamo protiv ovakvog zakona, jer u članu 2. ste napisali da se ovim zakonom prenosi u nacionalno zakonodavstvo direktiva EU, 2007/2/EZ.

Dakle, što se tiče nas iz SRS, jasno i nedvosmisleno kažemo da Srbija ne sme da ide u EU, zapravo i neće, ali da u svakom slučaju treba prekinuti taj evropski put, jer zbog takvog stava vladajuće većine da po svaku cenu mora da se ide u EU, mi se susrećemo sa ovim nebuloznim predlozima zakona, poput ovog o nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koja apsolutno ništa ne znači, osim što ćete još dodatno finansirati nevladine organizacije, s obzirom da ih finansirate kroz budžet, direktno, a na ovaj način ćete to raditi i indirektno.

Zaista se postavlja pitanje ko su ti, pod navodnicima, stručnjaci koji bi trebalo da edukuju državne službenike, u kom pravcu bi ta edukacija trebalo da ide, i ono što ste vi predvideli da svaki državni službenik koji ne ispuni 10% u odnosu na ono što je predviđeno da uradi u toku meseca, da treba da ide u tu nacionalnu akademiju, da ga tamo neko edukuje, da ga tamo neko uči, umesto da organizujete disciplinsku odgovornost za one koji ne znaju, ili neće da rade.

Bojim se da ovom akademijom želite zapravo da uvedete možda, na kraju, nekakve sertifikate koji će zamenjivati diplome državnih službenika koje ste uveli u državnu službu, a čije diplome su zapravo poprilično sumnjive. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Izvolite, Marko Atlagić.