Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene
usklađenosti sa njima,
Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno
osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem
obrazovanja i vaspitanja
b) Navođenje sekund

Ne postoji obrazloženje.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona ističe da se, s obzirom na to da je sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređen na drugačiji način, ukazala potreba da se u važećem Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune.

Predlogom zakona omogućava se ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada stranom jeziku, odnosno dvojezično, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Predškolska ustanova vodi evidencije o deci,roditeljima i zaposlenima. Propisanu evidenciju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, ona je rukovalac podataka sadržanih u evidenciji i odgovorna je za njihovo prikupljanje, upotrebu, ažuriranje i čuvanje.

Predlogom zakona upis u predškolsku ustanovu i pravo na obrazovanje omogućeno je i tražiocima državljanstva.

Predlogom zakona predviđeno je da, osim sadržaja predviđenim važećim zakonskim rešenjem, predškolski program sadrži i podatke o ostvarivanju saradnje sa opštinskim savetom roditelja ustanovljenim novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Predlagač zakona predlaže izmenu zakona kojom se organu upravljanja predškolske ustanove omogućava da predškolski program donese bez prethodno pribavljenog mišljenja saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje.
Predloženim izmenama zakona precizno je propisan način pružanja podrške deci iz osetljivih društvenih grupa

Radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlagač zakona predlaže izmene zakona kojima se omogućava da roditelji učestvuju u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove u visini većoj od 20% od ekonomske cene po detetu.

Takođe,predložene su više novčane kazne za predškolsku ustanovu kao i novčane kazne za direktora predškolske ustanove za kršenje odredaba Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 52
Protiv: 48
52%
48%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE

Usklađivanje Zakona sa odredbama novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 41
Protiv: 60
41%
60%
0%

OSTVARIVANJE DVOJEZIČNOG PROGRAMA OBRAZOVANJA

Mogućnost ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 49
42%
49%
0%

UPIS U PREDŠKOLSKU USTANOVU I PRAVO NA OBRAZOVANJE

Upis u predškolsku ustanovu i pravo na obrazovanje omogućeno je i tražiocima državljanstva.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 52
50%
52%
0%

RODITELJSKI IZDACI

Mogućnost da izdaci za roditelje budu veći od 20% od ekonomske cene po detetu .

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 52
48%
52%
0%

POVEĆANJE NOVČANIH KAZNI

Povećanje novčanih kazni za predškolsku ustanovu /direktora za kršenje odredaba Zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 56
Protiv: 44
56%
44%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.06.2020, 18:07