Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst zakona: [pdf]  [doc] 

Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene
usklađenosti sa njima,
Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno
osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem
obrazovanja i vaspitanja
b) Navođenje sekund

Ne postoji obrazloženje.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona ističe da se, s obzirom na to da je sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređen na drugačiji način, ukazala potreba da se u važećem Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune.

Predlogom zakona omogućava se ostvarivanje programa vaspitno-obrazovnog rada stranom jeziku, odnosno dvojezično, radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Predškolska ustanova vodi evidencije o deci,roditeljima i zaposlenima. Propisanu evidenciju ustanova vodi u štampanom i/ili elektronskom obliku, ona je rukovalac podataka sadržanih u evidenciji i odgovorna je za njihovo prikupljanje, upotrebu, ažuriranje i čuvanje.

Predlogom zakona upis u predškolsku ustanovu i pravo na obrazovanje omogućeno je i tražiocima državljanstva.

Predlogom zakona predviđeno je da, osim sadržaja predviđenim važećim zakonskim rešenjem, predškolski program sadrži i podatke o ostvarivanju saradnje sa opštinskim savetom roditelja ustanovljenim novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Predlagač zakona predlaže izmenu zakona kojom se organu upravljanja predškolske ustanove omogućava da predškolski program donese bez prethodno pribavljenog mišljenja saveta roditelja i saglasnosti nadležnog organa osnivača na planirana materijalna sredstva za njegovo ostvarivanje.
Predloženim izmenama zakona precizno je propisan način pružanja podrške deci iz osetljivih društvenih grupa

Radi usklađivanja sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Predlagač zakona predlaže izmene zakona kojima se omogućava da roditelji učestvuju u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove u visini većoj od 20% od ekonomske cene po detetu.

Takođe,predložene su više novčane kazne za predškolsku ustanovu kao i novčane kazne za direktora predškolske ustanove za kršenje odredaba Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju.
17%
11%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE

Usklađivanje Zakona sa odredbama novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja;
10%
14%
0%

OSTVARIVANJE DVOJEZIČNOG PROGRAMA OBRAZOVANJA

Mogućnost ostvarivanja programa vaspitno-obrazovnog rada na stranom jeziku, odnosno dvojezično.
11%
14%
0%

UPIS U PREDŠKOLSKU USTANOVU I PRAVO NA OBRAZOVANJE

Upis u predškolsku ustanovu i pravo na obrazovanje omogućeno je i tražiocima državljanstva.
10%
14%
0%

RODITELJSKI IZDACI

Mogućnost da izdaci za roditelje budu veći od 20% od ekonomske cene po detetu .
10%
15%
0%

POVEĆANJE NOVČANIH KAZNI

Povećanje novčanih kazni za predškolsku ustanovu /direktora za kršenje odredaba Zakona.
16%
7%
0%

Poslednji put ažurirano: 09.04.2019, 06:13