Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf] 

Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene
usklađenosti sa njima,
Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno
osposobljavanje, omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem
obrazovanja i vaspitanja
b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene
usklađenosti sa njima,
nema sekundarnih izvora prava EU sa kojima je potrebno obezbediti
usklađivanje
v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa
njima,

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost,

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa
sa propisima Evropske unije.

Ne postoji obrazloženje.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona ističe da se, s obzirom na to da je sistem osnovnog obrazovanja i vaspitanja novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja uređen na drugačiji način, ukazala potreba da se u važećem Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju izvrše odgovarajuće izmene i dopune.

Predlogom zakona detaljno su definisani osnovni ciljevi osnovnog vaspitanja i obrazovanja a uvedene su o opšte međupredmetne kompetencije za kraj osnovnog obrazovanja. Međupredmetne kompetencije predstavljaju određene ciljeve/veštine/standardi koje treba da obezbede učenicima uspešno snalaženje u svakodnevnom životu i radu i rezultat su velikog broja aktivnosti, koje se ostvaruju u svim nastavnim predmetima tokom celokupnog osnovnog školovanja (kompetencija za učenje, odgovorno učešće u demokratskom društvu, estetička kompetencija, komunikacija, odgovoran odnos prema okolini, odgovoran odnos prema zdravlju, preduzimljivost i orijentacija ka preduzetništvu, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja i digitalna kompetencija).

Predlagač zakona predlaže izmenu zakona kojom se precizira koji se učenik smatra učenikom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, i to na taj način da se osim dece sa intelektualnim, senzornim i motoričkim smetnjama u ovu kategoriju svrstavaju i deca sa teškoćama u učenju, govornim smetnjama, problemima u ponašanju, emocionalnim teškoćama usled kojih im je potrebna naročita podrška.

Predlogom zakona precizirano je da se dvojezična nastava ostvaruje na jeziku i pismu nacionalne manjine i srpskom jeziku, na srpskom jeziku i stranom jeziku i na jeziku nacionalne manjine i stranom jeziku, pri čemu je u svakom slučaju učenje srpskog jezika obavezno.

Program posebne pedagoške orijentacije (Montesori program, Dekroli program i sl.) može da ostvaruje kako privatna tako i javna ustanova koja ima odgovarajući međunarodni sertifikat. Ovu mogućnost po važećem zakonskom rešenju imale su samo privatne škole.

Predlogom zakona detaljnije je uređena sadržina plana i programa nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja, kao i školski program, program školskog sporta, godišnji plan rada, organizacija obrazovno-vaspitnog rada, nastava na daljinu, redovna nastava, kao i dopunska, dodatna i pripremna nastava i postupak ocenjivanja učenika.

Predlogom zakona predviđeno je da obaveza pohađanja škole prestaje učeniku koji je napunio 15 godina, i to istekom te školske godine.
Učenik koji je napunio 15 godina, a nije stekao osnovno obrazovanje,može nastaviti školovanje do navršenih 17 godina.

Takođe, proširena je uloga učeničke zadruge u skladu sa konceptom razvoja preduzetništva i povezivanja nastave sa svetom rada, a u cilju dostizanja opštih principa, ciljeva, kompetencija i ishoda utvrđenih predlogom zakona. Pored toga, škola može, u okviru učeničke zadruge, učestvovati u nabavci udžbenika za svoje učenike. Predlagač zakona smatra da bi se na ovaj način otvorila mogućnost obezbeđivanja udžbenika po povoljnijim uslovima što je od posebnog značaja za roditelje, imajući u vidu ekonomsku situaciju i visoke cene udžbenika.
Predlogom zakona precizirano je da troškove obrazovanja i vaspitanja kod kuće obezbeđuju roditelji koji su se opredelili za ovu mogućnost .

Predlogom zakona preciznije je uređeno pravo učenika na besplatan prevoz, tako da se ovo pravo proširuje i na slučaj kada učenik pohađa školu na teritoriji druge jedinice lokalne samouprave, ako je ta škola na udaljenosti većoj od četiri kilometra i najbliža je mestu prebivališta učenika.

Osim toga, propisana je i mogućnost da lica koja nemaju odgovarajuću stranu školsku ispravu potrebnu za postupak priznavanja, mogu da se upišu u odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Predlogom zakona ukida se obaveza škole da tokom celog drugog polugodišta osmog razreda organizuje pripremu učenika za polaganje završnog ispita. Ovu obavezu škola će i dalje imati deset dana pre polaganja ispita u trajanju od najmanje dva časa dnevno.

Predlagač zakona predlaže povećanje donje granice iznosa novčane kazne za direktora ustanove sa 5.000,00 dinara na 25.000,00 dinara ako obavi ispit suprotno odredbama ovog zakona, ne vodi, na propisani način, ili neuredno vodi propisanu evidenciju i izda javnu ispravu o završenom školovanju suprotno odredbama ovog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 55
47%
55%
0%

Ključne novine

USKLAĐIVANJE ZAKONA

Usklađivanje Zakona sa odredbama novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 46
45%
46%
0%

UVOĐENJE MEĐUPREDMETNIH KOMPETENCIJA

Uvođenje međupredmetnih kompetencija - standarda za kraj osnovnog obrazovanja u kako bi učenici bili spremni da se po završetku osnovnog školovanja uspešno snalaze u svakodnevnom životu i radu;

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 48
48%
48%
0%

OSTVARIVANJE PROGRAMA POSEBNE PEDAGOŠKE ORIJENTACIJE

Omogućavanje da javna , a ne samo privatna škola, može da ostvaruje program posebne pedagoške orijentacije (Montesori program, Dekroli program i sl.).

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 43
Protiv: 48
43%
48%
0%

PRESTANAK OBAVEZE POHAĐANJA ŠKOLE

Prestanak obaveze pohađanja škole učeniku koji je napunio 15 godina, istekom školske godine koju je započeo.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 45
Protiv: 45
45%
45%
0%

PROŠIRENJE ULOGE UČENIČKE ZADRUGE

Proširenje uloge učeničke zadruge u cilju razvoja preduzetništva i povezivanja nastave sa svetom rada.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 43
42%
43%
0%

PRAVO NA BESPLATAN PREVOZ

Pravo na besplatan prevoz i za učenike koji pohađaju školu na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ne žive.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 48
47%
48%
0%

MOGUĆNOST UPISA ZA LICA OJA NEMAJU STRANU ŠKOLSKU ISPRAVU

Mogućnost upisa u odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja za lica koja nemaju stranu školsku ispravu potrebnu za postupak priznavanja školovanja u inostranstvu.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 45
42%
45%
0%

NOVČANE KAZNE ZA DIREKTORA USTANOVE

Povećanje donje granice iznosa novčane kazne za direktora ustanove sa 5.000,00 dinara na 25.000,00 dinara u slučaju povrede zakona koja je predviđena kao prekršaj.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 49
50%
49%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.06.2020, 18:07