Otvoreni Parlament | Zakon o dualnom obrazovanju

Zakon o dualnom obrazovanju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa
njima,
Ugovor o funkcionisanju EU, Naslov XII Obrazovanje, Stručno osposobljavanje,
omladina i sport – potpuno usklađen u delu koji se odnosi na sistem obrazovanja i
vaspitanja

Ne postoji obrazloženje.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona smatra da će se usvajanjem predloženog Zakona o dualnom obrazovanju unaprediti srednje stručno obrazovanje u pravcu prilagođavanja potrebama privrede i omogućiti efikasnije obrazovanje u kojem će učenici sticati znanja i veštine koji će ih činiti konkurentnim na tržištu rada odmah nakon okončanja formalnog školovanja, čime će se smanjiti stopa nezaposlenosti mladih do 25. godine.

Predlog zakona reguliše sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika, roditelja/ zakonskih zastupnika učenika, škole i poslodavca, materijalno i finansijsko obezbeđenje učenika kao i druga pitanja od značaja za dualno obrazovanje.

Predlogom zakona uvodi se dualno obrazovanje kao model realizacije nastave u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i u kome se znanja i sposobnosti , osim kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi, stiču i učenjem kroz rad kod poslodavca.
Učenje kroz rad kod poslodavca sprovodi se u obimu koji ne može biti manji od 20% niti veći od 80% planom i programom utvrđenog broja časova stručnih predmeta. Sprovodi se u toku školske godine, tako da učenik može raditi najduže 6 sati dnevno (30 h nedeljno) u vremenskom intervalu između 08 i 20h. Deo učenja kroz rad (najviše 25% časova) može se sprovoditi u školi.
S obzirom na to da se struktura upisa učenika utvrđuje u skladu sa potrebama privrede, plan upisa u srednje škole izrađuje se uz učešće različitih subjekata (poslodavci, služba za zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave, Privredna komora Srbije i sl.). Pored toga, predlogom zakona propisana je obaveza škole da formira tim za karijerno vođenje i savetovanje koji čine predstavnici zaposlenih u školi, strukovnih udruženja, predstavnici jedinica lokalne samouprave i poslodavaca.

Predlogom zakona definiše se uloga učenika, škole i poslodavca u ostvarivanju plana i programa nastave i učenja. Škola je odgovorna za ostvarivanje plana i programa nastave i učenja u celosti i zadužena je za ostvarivanje onog dela plana i programa nastave i učenja koji se odnosi na teorijsku nastavu i vežbe kao i za praćenje ostvarivanja dela plana i programa koji se odnosi na učenje kroz rad kod poslodavca dok poslodavac ostvaruje deo plana i programa nastave i učenja koji se odnosi na učenje kroz rad i odgovoran je za kvalitetno izvođenje učenja kroz rad.

Predlogom zakona predviđene su dve vrste ugovora :
1. Ugovor o dualnom obrazovanju , kojim se uređuje međusobni odnos škole i poslodavca. Škola zaključuje ugovor sa jednim ili više poslodavaca, koji ima Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Prilikom izbora poslodavca škola je u obavezi da se rukovodi najboljim interesom učenika, kao i da o zaključenim ugovorima o dualnom obrazovanju obavesti Ministarstvo u roku od osam dana od dana zaključivanja ugovora. Ustanovljava se i obaveza škole i Privredne komore Srbije da najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o dualnom obrazovanju, na svojim veb stranicama objave osnovne informacije o planu i programu nastave i učenja i druge informacije od značaja za učenje kroz rad. Razlozi za raskid ugovora i pravne posledice raskida precizno su utvrđene predlogom zakona ;
2. Ugovor o učenju kroz rad , kojim se uređuje međusobni odnos poslodavca i učenika, odnosno roditelja / zakonskog zastupnika. Ovaj ugovor zaključuje se najkasnije do početka školske godine u kojoj počinje realizacija učenja kroz rad. Predlogom zakona ustanovljena je obaveza poslodavca da vodi evidenciju zaključenih ugovora o učenju kroz rad. Ukoliko je to neophodno radi realizacije plana i programa moguće je da učenik zaključi ovaj ugovor sa više poslodavaca . Razlozi za raskid ugovora i pravne posledice raskida precizno su utvrđene predlogom zakona kao i način na koji će se učenicima obezbediti uslovi za nastavak učenja kroz rad kod drugog poslodavca
Vođenje Registra ugovora o dualnom obrazovanju povereno je Privrednoj komori Srbije(PKS) . koja ga objavljuje na svojoj veb stranici

Tokom učenja kroz rad kod poslodavca, zaštita prava učenika obezbeđuje se u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada i zaštite na radu, kao i propisima kojima se uređuje zabrana obavljanja opasnog rada za decu pri čemu su naročiti zabranjeni diskriminacija učenika, svaka vrsta nasilja, zlostavljanje i zanemarivanje učenika.

Predlogom zakona precizno su navedeni uslovi koje poslodavac mora da ispuni radi izvođenja učenja kroz rad, a proveru ispunjenosti uslova vrši Privredna komora Srbije preko Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad. Ukoliko poslodavac ispunjava uslove Privredna komora mu, na predlog Komisije, izdaje Potvrdu o ispunjenosti uslova. Obrnuto, ukoliko prestane da ispunjava uslove isti organ donosi rešenje o prestanku ispunjenosti uslova za rad.
Registar poslodavaca koji ispunjavaju uslove vodi i ažurira PKS i objavljuje ga na svojoj veb strani.

Predlogom zakona predviđeno je da se o obezbeđivanju realizacije sadržaja propisanog planom i programom stara instruktor, kao lice zaposleno kod poslodavca koje prolazi obuku koju sprovodi Privredna komora preko Komisije za polaganje ispita za instruktora . Lice koje nakon obuke položi ispit dobija licencu, a registar o izdatim licencama vodi PKS. Predlagač zakona predvideo je da lice koje je do stupanja na snagu odredbi predloga zakona učestvovalo u sprovođenju praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju u skladu sa važećim nastavnim planom i programom, ima pravo da Privrednoj komori Srbije podnese zahtev za izdavanje licence za instruktora.

Predlogom zakona predviđeno je da se stečena znanja i veštine u dualnom obrazovanju proveravaju završnim i maturskim ispitom proveravaju stečene a nakon položenog ispita učeniku se izdaje diploma.
Bitno je napomenuti da je predlogom zakona utvrđena je mogućnost upisa učenika u dualnom obrazovanju na sledeći nivo obrazovanja u skladu sa zakonom.
Predlogom zakona predviđeno je da poslodavac iz sopstvenih sredstava obavezno izdvaja za sredstva i opremu za zaštitu na radu, naknadu troškova prevoza, ishrane i osiguranja za slučaj povrede na radu. Pored toga, poslodavac može pokriti i troškove smeštaja i ishrane u učeničkom domu.
Učenik koji obavlja učenje kroz rad ima pravo na naknadu za učenje kroz rad, koja se isplaćuje jednom mesečno za prethodni mesec. Za svaki sat proveden na učenju kroz rad učeniku sleduje naknada u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po satu u skladu sa zakonom. Sredstva za ovu namenu obezbeđuje poslodavac.
Predloga zakona propisane su novčane kazne za prekršaj
- škole (50.000-100.000 dinara), direktora/odgovornog lica škole (5.000- 50.000 dinara) u slučaju da o raskidu ugovora o učenju kroz rad ne obaveste Ministarstvo. Takođe, predviđena
- poslodavca ( 50.000 - 100.000 dinara), odgovorno lice kod poslodavca (5.000- 50.000 dinara) za kršenje odredbi propisanih predlogom zakona.

Početak primene zakona planira se počev od školske 2019/20. godine.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 66
Protiv: 75
66%
75%
0%

Ključne novine

POČETAK UVOĐENJA DUALNOG OBRAZOVANJA

Uvođenje dualnog obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja počev od školske 2019/20. godine.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 76
Protiv: 90
76%
90%
0%

UČENJE KROZ RAD

Učenje kroz rad kod poslodavca u obimu koji ne može biti manji od 20% niti veći od 80% planom i programom utvrđenog broja časova stručnih predmeta.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 81
Protiv: 89
81%
89%
0%

UREĐIVANJE ODNOSA ŠKOLE I POSLODAVCA

Uređivanje međusobnog odnosa škole i poslodavca ugovorom o dualnom obrazovanju.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 73
Protiv: 92
73%
92%
0%

UREĐIVANJE MEĐUSOBNIH ODNOSA POSLODAVCA I UČENIKA

Uređivanje međusobnih odnosa poslodavca i učenika ugovorom o učenju kroz rad

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 78
77%
78%
0%

OBJAVLJIVANJE REGISTRA POSLAODAVACA

Obaveza PKS da vodi, ažurira i objavljuje registar poslodavaca koji ispunjavaju uslove za izvođenja učenja kroz rad

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 72
Protiv: 83
72%
83%
0%

OBAVEZE POSLODAVCA

Obaveza poslodavca da iz sopstvenih sredstava obezbedi sredstva i opremu za zaštitu na radu, naknadu troškova prevoza, ishrane i osiguranja za slučaj povrede na radu kao i naknadu za učenje kroz rad učenika

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 85
Protiv: 81
85%
81%
0%

OBRAČUNAVANJE NAKNADE

Obračunavanje naknade za svaki sat proveden na učenju kroz rad u neto visini od najmanje 70% minimalne cene rada po satu u skladu sa zakonom.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 78
70%
78%
0%

REALIZACIJA SADRŽAJA

O realizaciji sadržaja propisanog planom i programom stara se instruktor kome licencu izdaje PKS.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 75
Protiv: 80
75%
80%
0%

PREKRŠAJNA ODGOVORNOST

Prekršajna odgovornost škole, poslodavca i odgovornih lica za kršenje odredbi predloga zakona.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 74
Protiv: 96
74%
96%
0%

Napomene

Javna rasprava sprovedena je u periodu od 19. maja do 8 juna 2017. godine. Tokom javne rasprave održane su tri tribine u Novom Sadum, Nišu i Beogradu.

Poslednji put ažurirano: 07.06.2021, 10:25