Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice

Sažetak

Predlogom zakona predlaže se potvrđivanje Ugovora o osnivanju Transportne zajednice, potpisan 12. jula 2017. godine u Trstu i u Briselu 9. oktobra 2017. godine između Evropske unije i Strana potpisnica iz Jugoistočne Evrope (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija).
Glavni ciljevi Ugovora o Transportnoj zajednici Zapadnog Balkana su povećanje investicija u saobraćajnu infrastrukturu u regionu, stvaranje jedinstvenog transportnog tržišta regiona i njegova integracija u zajedničko tržište EU, povećanje stepena bezbednosti u saobraćaju na putevima kao i pojednostavljenje administrativnih procedura za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo.
Ugovor podrazumeva pripremu petogodišnjih planova razvoja sveobuhvatne i osnovne mreže i identifikaciju prioritetnih projekata od regionalnog interesa, kao i sistemski i usklađen razvoj transportne infrastrukture - železnica, puteva, unutrašnjih plovnih puteva, kontejnerskih terminala, luka i aerodroma u regionu.

U okviru odredaba Ugovora koje se odnose na železnički transport definisano je da železnička preduzeća koja imaju dozvolu za rad u državi članici EU, ili od strane određene zemlje potpisnice Jugoistočne Evrope, ima pravo na pristup infrastrukturi u svim državama članicama EU i zemljama potpisnicama Jugoistočne Evrope. Takođe, Ugovorom je precizirano da se neće uspostavljati nikakva ograničenja u pogledu valjanosti dozvole za železnička preduzeća, njihovih bezbednosnih sertifikata, potvrda mašinovođa i ovlašćenja železničkih vozila koja su izdali nadležni organ EU ili zemlja potpisnica Jugoistočne Evrope.

U pogledu drumskog transporta, unutrašnjeg vodnog saobraćaja i pomorskog saobraćaja, definisana je obaveza Strana potpisnica Jugoistočne Evrope da promovišu efikasne, bezbedne i sigurne operacije u drumskom/unutrašnjem vodnom/pomorskom saobraćaju. Saradnja između ugovornih strana uspostavlja se u cilju postizanja približavanja standardima koji u oblasti drumskog/unutrašnjeg vodnog/pomorskog saobraćaja postoje u EU.

U cilju uspešnog sprovođenja Ugovora, osnivaju se : Savet ministara, Regionalni upravni odbor, tehnički odbori, Socijalni forum i Stalni sekretarijat.

Uloga Saveta ministara je da obezbedi postizanje ciljeva utvrđenih Ugovorom. Savet ministara sastaje se jednom godišnje, a sastoji se od jednog predstavnika svake Ugovorne strane dok je učešće u svojstvu posmatrača otvoreno za sve zemlje članice EU.

Regionalni upravni odbor odgovoran je za upravljanje Ugovorom i obezbeđenje njegovog pravilnog sprovođenja. Sastoji se od predstavnika i alternativnog predstavnika Ugovornih strana. Jedan od zadataka Regionalnog upravnog odbora je da konstantno prati razvoj sudske prakse Suda pravde. Evropska Unija se obavezuje da dostavi Stranama potpisnicama iz Jugoistočne Evrope sve presude Suda pravde relevantne za funkcionisanje Ugovora. Odbor donosi preporuke i odluke i njegova odluka je obavezujuća za Ugovorne strane.
Socijalni forum osniva se u cilju rešavanja socijalnih pitanja i promovisanja prava radnika , boljih uslova rada, zdravlja i bezbednosti na radu, dok je Stalni sekretarijat nadležan za pružanje administrativne podrške ostalim telima.
Aneksima I- V precizirane su oblasti transporta koje će primenjivati Strane potpisnice Jugoistočne Evrope, horizontalne adaptacije i proceduralna pravila, pravila o konkurenciji i državnoj pomoći, upućivanje na Sud pravde Evropske unije kao i doprinose budžetu Transportne zajednice.
Protokolima I-VI precizirani su prelazni aranžmani između svake pojedinačne države potpisnice i EU. Uz Ugovor o osnivanju Transportne zajednice priložena je Deklaracija Republike Srbije u kojoj se ukazuje na stav Srbije u vezi sa statusom Kosova.
24%
25%
0%

Ključne novine

POTVRĐIVANJE UGOVORA

Potvrđivanje Ugovora o osnivanju Transportne zajednice potpisanog između Evropske unije i Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova, Crne Gore i Srbije
21%
21%
0%

POVEĆANJE INVESTICIJA U SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU U REGIONU

Povećanje investicija u saobraćajnu infrastrukturu u regionu
26%
21%
0%

STVARANJE JEDINSTVENOG TRANSPORTNOG TRŽIŠTA U REGIONU

Stvaranje jedinstvenog transportnog tržišta u regionu i njegova integracija u zajedničko tržište Evropske Unije
21%
21%
0%

POVEĆAN STEPEN BEZBEDNOSTI U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

Povećan stepen bezbednosti u saobraćaju na putevima.
24%
17%
0%

POJEDNOSTAVLJENJE ADMINISTRATIVNIH PROCEDURA ZA PRELAZAK IZ JEDNOG CARINSKOG PODRUČJA U DRUGO

Pojednostavljenje administrativnih procedura za prelazak iz jednog carinskog područja u drugo
23%
14%
0%

OSNIVANJE SAVETA MINISTARA, REGIONALNOG UPRAVNOG ODBORA, TEHNIČKIH ODBORA, SOCIJALNOG FORUMA I STALNOG SEKRETARIJATA U CILJU SPROVOĐENJA UGOVORA

Osnivanje Saveta ministara, Regionalnog upravnog odbora, tehničkih odbora, Socijalnog foruma i Stalnog sekretarijata u cilju sprovođenja ugovora
19%
20%
0%

OBAVEZA SRBIJE

Obaveza Srbije da za sprovođenje Ugovora uplaćuje godišnje iznos od 5,42 % od ukupnog budžeta Transportne zajednice, što će u 2018. godini iznositi oko 10 miliona dinara
25%
21%
0%

Poslednji put ažurirano: 19.11.2019, 10:55