Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167.
Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst)
proizlaze iz činjenice da je članom 5. Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih
ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640
između Republike Srbije i Evropske investicione banke predviđeno da je donošenje
zakona o potvrđivanju predmetnog ugovora o izmenama i dopunama od strane
Narodne skupštine uslov za njegovo stupanje na snagu, a samim tim i uslov za
uspostavljanje funkcionalnog mehanizma pravnih lekova, odnosno pravnog osnova
da Komisija preuzme nadležnost za procedure kontrole tenderskih postupaka u projektima koje finansira EIB, a sve u cilju prevazilaženja problema koji su doveli do
zastoja u realizaciji pojedinih projekata finansiranih iz zajmova EIB-a.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Predlagač zakona predlaže potvrđivanje Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke (EIB) , koji je potpisan 27. oktobra 2017. godine u Luksemburgu i 1. novembra 2017. godine u Beogradu.

Navedeni finansijski ugovori odnose se na sledeće projekte: Klinički centri / A (FI 23.761); Klinički centri B (FI 24.745); Opštinska i regionalna infrastruktura zajam B (FI 25.002); Autoput koridor X (E-75) (FI 25.198); Istraživanje i razvoj u javnom sektoru (FI 25.497); Program modernizacije škola (FI 25.610); Autoput koridor X (E-80) FAZA I (FI 25.872); Unapređenje objekata pravosudnih organa B (FI 81.657); - Rehabilitacija i bezbednost puteva (FI 82.640).

Prema navodima predlagača zakona, problem koji već duže vreme ometa realizaciju pojedinih projekata finansiranih iz zajmova EIB-a je nadležnost za rešavanje u drugom stepenu po prigovorima zainteresovanih strana u postupcima javnih nabavki. Kako ugovori zaključeni sa EIB-om ograničavaju primenu domaćeg Zakona o javnim nabavkama, isključena je nadležnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za rešavanje u drugom stepenu po prigovorima. Sa druge strane EIB ne uzima u razmatranje prigovore kao što to čine druge međunarodne finansijske institucije, pa mehanizam zaštite prava ponuđača praktično ne postoji.

Ugovorom čije potvrđivanje predlaže predlagač zakona, omogućeno je uspostavljanje funkcionalnog mehanizma pravnih lekova na taj način što je u postupku po pravnim lekovima utvrđena nadležnost Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, koja će biti na raspolaganju bilo kojoj strani koja je imala interes za dobijanje određenog ugovora i koja je bila oštećena ili rizikuje da bude oštećena od navodnog kršenja.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 99
Protiv: 107
99%
107%
0%

Ključne novine

USTANOVLJAVANJE NADLEŽNOSTI REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA

Ustanovljavanje nadležnosti Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za procedure kontrole tenderskih postupaka u projektima koje finansira Evropska investiciona banka.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 69
Protiv: 102
69%
102%
0%

Poslednji put ažurirano: 25.09.2021, 20:45