Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Postojeće zakonske odredbe koje uređuju uslove u pogledu osnivača
agencije, propisuju da agenciju ne može osnovati, niti poslove zapošljavanja obavljati
lice koje je osuđivano za krivično delo, kao ni osnivač agencije kojoj je oduzeta
dozvola za obavljanje poslova zapošljavanja. Predloženim izmenama i dopunama
zakona precizira se da agenciju ne može osnovati ni lice koje je obavljalo poslove
zapošljavanja bez dozvole za rad. Naime, u poslednje vreme učestalo se podnose
zahtevi za izdavanje dozvole agenciji kojoj je aktom nadležnog inspekcijskog organa
utvrđeno da kao neregistrovani privredni subjekat obavlja poslove zapošljavanja.
Preciziranjem navedenih odredbi zakona, sprečava da privredni subjekat, odnosno
fizičko lice, nastavi da obavlja te poslove iako ih je prethodno vršio suprotno
odredbama zakona. Na taj način, obezbeđuje se i veća zaštita građana Republike
Srbije koje koriste agencijske usluge za posredovanje za rad u inostranstvu. Dalje, u skladu sa važećim propisima dosadašnje mere aktivne politike
zapošljavanja, pa i obuke i dodatno obrazovanje, primenjivale su se na lica koja su
nezaposlena. U cilju prevencije rasta nezaposlenosti i prilagođavanja potrebama
tržišta rada, kao i smanjenja dugoročne nezaposlenosti, pojavila se potreba da se u
ranoj fazi prepoznaju odgovarajuće kompetencije zaposlenih lica kako bi zadržala
svoj status zaposlenja, bilo kod istog poslodavca, ili da lakše i u kraćem periodu,
nađu novo zaposlenje. Iz navedenih razloga se ovim izmenama i dopunama daje
značaj aktivnim merama politike zapošljavanja (u smislu dokvalifikacija i
prekvalifikacija) u koje mogu biti uključena i zaposlena lica.
Zatim, predloženim izmenama usklađuju se rokovi za donošenje Nacionalnog
akcionog plana sa budžetskim kalendarom.
Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti
odredbe Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.
U vezi sa napred navedenim, predlaže se donošenje zaključka da nije
potrebno sprovoditi javnu raspravu po Nacrtu zakona.

Predlagač: Vlada

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 98
Protiv: 93
98%
93%
0%
Poslednji put ažurirano: 04.08.2021, 23:17