Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 74 narodna poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutan 91 narodni poslanik, odnosno da je prisutno najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
  Nastavljamo pretres u pojedinostima 5. tačke dnevnog reda - Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da smo pozvali da današnjoj sednici prisustvuju svi članovi Vlade sa svojim timovima.
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Mićin

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem se, predsedavajući.

  Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom sam želeo da istaknem važnost planiranja investicija u budžetu za 2018. godinu.

  U budžetu za 2018. godinu planirano je 15 milijardi dinara za podsticaj privredi i za subvencije investitorima. Upravo zahvaljujući ovim subvencijama, koje žestoko kritikuje opozicija, Aleksandar Vučić je za dve godine u Srbiji otvorio preko 60 fabrika, a ja ću nabrojati neke - fabrika „Lir“ u Novom Sadu koja trenutno zapošljava preko 1.200 ljudi, a zapošljavaće 2.000 ljudi; fabrika „Delfa“ u Novom Sadu, koja trenutno zapošljava 2.000 ljudi, a biće zaposleno 3.000 ljudi; fabrika „Henkel“ u Kruševcu, u koju je uloženo 21 milion evra, 220 ljudi zapošljava; „DŽonson elektrik“, kompanija koja posluje u više od 30 zemalja i ima preko 30.000 zaposlenih širom sveta, otvorila je pogonu u Nišu, uz ulaganje od 20 miliona evra, i 250 novih radnih mesta; „Kuper standard“ auto industrija u Sremskoj Mitrovici, deo „Kuper standard grupe“ koja posluje u preko 19 zemalja, ima čak 25.000 radnika uz 25 miliona dolara ulaganja, pri čemu je Vlada Republike Srbije obezbedila četiri miliona evra za ovu investiciju i zaposleno je 200 radnika, a planira se još 600 zaposlenih do 2016. godine. Kasnije ću vam pričati u daljim amandmanima o investicijama. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Mićin.
  Reč ima prof dr. LJubiša Stojmirović, po amandmanu. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljubiša Stojmirović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  U potpunosti podržavam amandman koji je predložio kolega i predložio bih Vladi da prilikom planiranja tih investicija povede računa o siromašnim opštinama.

  Recimo, opština Crna Trava koja sa 180 miliona godišnjeg budžeta pokušava da opstane, čak i pravi neke uštede. Mnogo toga je urađeno gore i imamo obećanje i od ministara. Recimo, Zorana Mihajlović mi je obećala da će se završiti taj jedan put, a nadam se da će i kolega Đorđević pomoći u njegovoj oblasti. S druge strane, Grad Beograd je ukazao veliku počast neimarima Crne Trave, odnosno Crnotravcima i doneta je odluka da se na vračarskom platou podigne spomenik Crnotravcu neimaru. Nadam se da će i Vlada imati isto tako razumevanje i da će ti nerazvijeni krajevi dobiti mogućnost da opstanu u ovom trenutku. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, prof. Stojmiroviću.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milanka Jevtović Vukojičić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri, moj amandman na član 9. odnosi se na unapređenje položaja najranjivijih društvenih grupa, a u cilju njihove potpune uključenosti u sve tokove društvenog života.

  Za razliku od bivšeg režima, DS, koji je od dece ometene u razvoju, odnosno od dece sa invaliditetom oteo 1,5 milion evra za izgradnju dvorca „Heterlend“, naravno, novac je uzeo, opljačkao od dece, deca su ostala žrtve opljačkanog novca, a dvorac „Heterlend“ izgleda danas, poštovani građani, ovako, to je jedna obična ruina zarasla u korov, SNS i ova Vlada na sasvim odgovoran način vode računa o najranjivijim društvenim grupama, o deci bez roditeljskog staranja, o deci sa invaliditetom i teškoćama u razvoju, o deci iz porodica korisnika novčane socijalne pomoći, pa je na taj način omogućeno njihovo potpuno besplatno uključivanje u predškolske ustanove.

  Svakako da SNS podržava Vladu, jer uključivanje u obrazovanje sve dece pod jednakim uslovima, bez obzira na njihov materijalni, porodični status, bez obzira na njihova svojstva, jeste u cilju smanjena siromaštva.

  Još jednu stvar moram da istaknem, a što je uradila ova Vlada, koju SNS podržava, a to je obezbeđenje svim učenicima srednjih škola da u septembru mesecu dobiju dupli dečiji dodatak kao podrška povećanom obimu uključivanja dece u srednjoškolsko obrazovanje, jer povećanjem obrazovanja smanjuje se siromaštvo. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik dr Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik dr Darko Laketić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Darko Laketić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, uvažene kolege narodni poslanici, naime, član 9. Zakona o budžetskom sistemu upravo govori o novčanim sredstvima budžeta koji pripadaju lokalnim samoupravama i ne samo o tim novčanim sredstvima, već i o novčanim sredstvima koji pripadaju direktnim i indirektnim korisnicima budžeta lokalnih samouprava.

  Naime, svaka lokalna samouprava opredeljuje jedan deo sredstava za obrazovanje, odnosno prosvetu i ono što je bitno jeste da efikasnost i uspeh svake lokalne samouprave ogleda se, pre svega, u toj oblasti. Ogleda se u tome da li je učinjena sanacija, rekonstrukcija, popravka svih škola, svih objekata, svih ustanova koje pripadaju obrazovanju praktično od predškolskog dela i segmenta obrazovanja, pa sve do kulturnih ustanova.

  Zaista se mogu pohvaliti time da smo uspeli u opštini Prokuplje da, delom iz sopstvenih sredstava, a najvećim delom iz sredstava budžeta Republike Srbije, a preko Kancelarije za javna ulaganja, da učinimo i uradimo rekonstrukciju svih škola, tako da imam praktično najbolje objekte u južnoj Srbiji, upravo zahvaljujući tim sredstvima.

  Osim toga, moram da pohvalim i ministarstvo koje se bavi populacionom politikom, Ministarstvo bez portfelja, koje vodi gospođa Slavica Đukić Dejanović, gde je, pre svega, ona imala velikog razumevanja za to da jedan dobar deo sredstava iz njenog Ministarstva dođe i do Prokuplja i mi danas praktično završavamo novi objekat obdaništa zahvaljujući tim sredstvima i probleme koje imamo u kapacitetu predškolskih ustanova na taj način ćemo zajedno prevazići. Hvala puno.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Reč ima LJiljana Malušić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ljiljana Malušić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Uvaženi ministri sa saradnicima iz ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman glasi - planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

  Cilj ovog mog amandmana je da se zakonskim rešenjem osnaži i unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji.

  Vladi Republike Srbije obrazovanje je fokus i prioritet. Koliko je odgovorna ova Vlada i SNS na čelu sa njom, govori sledeći podatak. Da bi zadržala mlade naučnike i ostale visokokvalifikovane obrazovane kadrove, Vlada je odlučila da im po vrlo povoljnim uslovima izgradi stanove širom Republike Srbije. Za razliku od Đilasovih stanova, koji su koštali od 980 do 1250 evra, što je realno i normalna cena na tržištu u gradu Beogradu, mi smo za iste takve stanove izdvojili sredstva i stanovi će koštati oko 550 evra. Što se tiče ostalih krajeva Srbije, biće jeftinije. Bravo za Vladu Republike Srbije.

  Ono što bih još istakla je da je izgradnja dva miliona kvadratnih metara, što je otprilike oko 25 hiljada stanova, najavljena, a trebalo bi da bude gotovo za 10 do 12 godina, a prvi stanovi će biti gotovi već za tri do četiri godine. Ovim će se rešiti stambeno pitanje oko 260 hiljada ljudi. Tako radi odgovorna Vlada. Hvala na pažnji.