Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Ne mogu, moram imati aršin isti za sve uz svu želju da vam dam da govorite.
  Čekajte, kolega Šaroviću.
  (Nemanja Šarović: On je meni rekao kako ja nisam u stanju da povežem neke stvari.)
  Molim vas, ja sam vas isključio i da vas zamolim da nastavimo zato što smo propustili taj amandman i sada smo na amandmanu o kome je govorio gospodin Linta. Biće prilike, javićete se i govorićete.
  Saša Radulović, povreda Poslovnika.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Povredili ste prvo član 103, pošto ste me prekinuli prethodni put. Vršite krivično delo, molim vas, prekinite.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Marijan Rističević, povreda Poslovnika.
  ...
  Narodna seljačka stranka

  Marijan Rističević

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 103. st. 1, 2, 3. i 8.

  Dakle, narodni poslanici su obavezni da reklamiraju, imaju pravo da reklamiraju povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi. Vi ste dopustili da poslanik koji je naklonjen nekim čudnim aranžmanima ovde reklamira Poslovnik posle šest, sedam istupanja narodnih poslanika. Optužio nas je, a vi ste to dopustili da krademo neko vreme time što govorimo kraće od dva minuta. Ukoliko ja govorim kraće od dva minuta, ja ne krade vreme njemu nego sebi i štedim vreme na sebi i meni i građanima i vama i građanima Republike Srbije. Vi nemojte da dopustite više da se ova psihozna pojava više izživljava nad nama, a gospodin Rančić dobro da proveri, posle snimanja ovih čuvenih aranžmana, gde to nedostaje pacijent kolega Rančić. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Marinika Tepić, povreda Poslovnika.
  ...
  Nova stranka

  Marinika Tepić

  Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
  Zahvaljujem predsedavajući i odmah ću da vas zamolim u skladu sa članom Poslovnika koji reklamiram, a to je 103. stav 4. da nadalje ili dopustite svim kolegama koji obrazlažu kršenje Poslovnika s vaše strane da to učine u trajanju do dva minuta, kao što nalaže ovaj član, gde izričito piše da poslanik koji reklamira kršenje Poslovnika je dužan da obrazloži u čemu se sastoji ta povreda u trajanju do dva minuta.

  Vi od jutros uporno prekidate sve poslanike iz opozicije, ne ulazeći iz kojih grupa, čim izgovore neku reč za koju vi strepite da ćete dobiti po ušima od strane vladajuće većine.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Rekao sam pre sat vremena da apsolutno ne želim da dozvolim ovakav govor, apsolutno neprimeren za parlament.
  Prema tome, da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Da.)
  Radoslav Milojičić, povreda Poslovnika.
  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  Hvala.

  Gospodine predsedavajući, reklamiram član 108. Molim vas da sednicu vodite onako kako je to propisano Poslovnikom. Svakoga dana SNS ili po neko od vas predsedavajućih dozvoljava određene stvari vlasti, a te stvari nisu dozvoljene pripadnicima opozicije i mi nemamo ništa protiv toga, ali da znate da će vam se desiti ono što se sada dešava u Bajinoj Bašti gde stotine ljudi je upalo u lokalnu samoupravu sa transparentima i protestvuje za svoja prava.

  Ne priželjkujem to, ja upozoravam da smo mi poslanici izabrani od građana i da je Bajina Bašta samo početak. Molim vas, da zaista svi imamo ista prava, jer svi imamo ista prava po Poslovniku. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje, s obzirom da smatram da nisam prekršio Poslovnik? (Da.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Reč ima Bojan Torbica.
  ...
  Pokret socijalista

  Bojan Torbica

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Poštovani predsedavajući, gospodo ministri, ovim amandmanom se predlaže da se planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta realizuje tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji smanjenja siromaštva kao nasleđa bivšeg režima. A šta je i moglo drugo osim siromaštva ostati u amanet Srbiji i njenim građanima posle najsramnije pljačkaške privatizacije koju je sproveo bivši režim i koja je Srbiju uništila više nego svi ratovi i NATO bombe, kada su firme takoreći poklanjane tj. prodavane za jedan evro, odnosno jednu marku, ali ni jedna nije mogla da bude prodata bez debele provizije koju su funkcioneri tog bivšeg režima naplaćivali tokom privatizacije.

  Šta je osim siromaštva Srbiji i njenim građanima mogla da donese vlast koja je tokom svoje vladavine pustošila, kako republički, tako pokrajinski, a i budžete lokalnih samouprava?

  Zato je upravo i naš zadatak da nastavimo borbu koju smo pre pet godina započeli, da Srbija bude država sa što manje siromaštva, država u kojoj će njeni građani imati pravo na život dostojan čoveka. Hvala.