Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Prelazimo na 22. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SRS, Socijaldemokratske stranke i DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta i zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 23. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović, zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona o pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 24. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Nataša Jovanović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Miroslava Stanković Đuričić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 25. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić, zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslanike grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Poslaničke grupe DSS, zajedno poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Marijana Maraš.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Poslaničke grupe DSS, poslanici Poslaničke grupe Dveri i zajedno poslanici Poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 41. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno poslaničke grupe DS i zajedno poslanici poslaničke grupe DSS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Korač, Arpad Fremond i Zolton Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Korač, Arpad Fremond i Zolton Pek.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.