Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Sažetak

Novina predviđena predlogom zakona je utvrđivanje poslova Nacionalne akademije za javnu upravu u sistemu stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave. Programi stručnog usavršavanja su:

- Opšti program obuke, koji za cilj ima obezbeđivanje uslova za stalno usavršavanje i unapređenje nivoa znanja i veština zaposlenih za obavljanje konkretnih funkcija, aktivnosti i zadataka iz utvrđenog delokruga organa.

- Program obuke rukovodilaca

- Posebni programi obuke, kojima se omogućava stručno usavršavanje zaposlenih u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno ostvarivanje potreba vezanih za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika.


Sredstva za sprovođenje programa kontinuiranog stručnog usavršavanja i posebnog programa stručnog usavršavanja u jedinici lokalne samouprave obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave, dok se sredstva za sprovođenje ostalih programa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije.

Predlogom zakona predviđeno je da opšti program obuke i program obuke rukovodilaca donosi Vlada, na predlog Nacionalne akademije, dok sektorski posebni program obuke donosi organ državne uprave u čijem su delokrugu povereni poslovi. Sa druge strane posebni program stručnog usavršavanja u jedinici lokalne samouprave donosi nadležni organ u jedinici lokalne samouprave.

Predlogom zakona precizirano je da program obuke realizuje akreditovani predavač, te je definisano ko može biti predavač ili drugi realizator programa obuke (mentor, kouč i dr.). Takođe, utvrđeni su uslovi selekcije i akreditacije predavača kao i nadležnost Nacionalne akademije za sprovođenje postupka selekcije i akreditacije subjekata koji realizuju programe obuke. Predlogom zakona ovlašćena je Vlada da na predlog Nacionalne akademije bliže uredi program selekcije.

Predlagač zakona navodi da je praćenjem stanja utvrđena potreba jedinica lokalne samouprave za stručnom pomoći u upravljanju ljudskim resursima. Iz tog razloga, izvršena je dopuna zakona kojom je jedinici lokalne samouprave omogućeno da ostvari saradnju sa službom Vlade za upravljanje kadrovima radi pružanja stručne pomoći u primeni odredaba propisa koji uređuju upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 78
Protiv: 102
78%
102%
0%

Ključne novine

LOKALNE SAMOUPRAVE SARAĐUJU SA VLADOM SRBIJE OKO STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U SAMOUPRAVAMA

Lokalne samouprave sarađuju sa Vladom Srbije oko stručnog usavršavanja zaposlenih u samoupravama.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 86
Protiv: 111
86%
111%
0%

SAMO AKREDITOVANI PREDAVAČI KOD NACIONALNE AKADEMIJE ZA JAVNU UPRAVUMOGU DRŽATI OBUKE ZAPOSLENIMA

Samo akreditovani predavači kod Nacionalne akademije za javnu upravumogu držati obuke zaposlenima

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 70
Protiv: 92
70%
92%
0%

PREDLOG PROGRAMA OBUKE ZAPOSLENIH U LOKALNIM SAMOUPRAVAMA DONOSI VLADA SRBIJE

Predlog programa obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama donosi Vlada Srbije

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 80
Protiv: 107
80%
107%
0%

Napomene

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave sprovedena je od 24. aprila do 15. maja 2017. godine.

Poslednji put ažurirano: 24.09.2021, 11:31