Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici prof. dr Vladimir Marinković i Aleksandra Tomić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 72. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Tomić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Čabraja, Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Zoran Živković i Jovan Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika i DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
  Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman u istovetnom tekstu su podneli narodni poslanici Demokratske i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Petar Jojić i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Ružica Nikolić i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Tomislav LJubenović i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, LJiljana Mihajlović i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Božidar Delić i Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Miljan Damjanović i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandra Belačić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 104. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Na član 109. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 116. amandman je podnela Narodna banka Srbije.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na 15. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Zoran Krasić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damjanović i Zoran Krasić.
  Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 16. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULISANJU JAVNOG DUGA REPUBLIKE SRBIJE PO OSNOVU NEISPLAĆENE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD BANAKA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE I NJIHOVIM FILIJALAMA NA TERITORIJAMA BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Dejan Šulkić i zajedno narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 20. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke Srbije.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Demokratske stranke Srbije.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 7. amandmane su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Srpske radikalne stranke i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 21. amandmane, su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Demokratske stranke Srbije i Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 22. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandmane su u istovetnom tekstu podneli narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS:
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici DSS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici DSS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 44. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 50. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 51. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 55. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 56. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 57. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 58. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 59. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 60. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 61. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 62. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici SRS i SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
  Prelazimo na tačku 21. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM.
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Kluba samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Milena Bićanin i zajedno LJupka Mihajlovska, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Tatjana Macura, Branka Stamenković, LJupka Mihajlovska i dr. Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podnele narodni poslanici LJupka Mihajlovska, Tatjana Macura i Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podnele narodni poslanici DJB.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik mr Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici DJB.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Mirjana Dragaš i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Bojanić i Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Klub samostalnih poslanika.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Dinić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman je podnela narodni poslanik Danijela Stojadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 46. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 52. amandman je podneo Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.
  Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatio amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 53. amandman su zajedno podnele narodni poslanici dr LJubica Mrdaković Todorović i Olivera Pešić.
  Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici SRS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.