Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi sprečavanja štetnih
posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi
ispunjenja međunarodnih obaveza u vezi sa realizacijom postojećih i planiranih
infrastrukturnih projekata, kao poslova od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i
radi realizacije stranih audiovizuelnih projekata.
Zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne
proizvodnje u Republici Srbiji, budući da su samostalni umetnici angažovani i plaćeni
od strane stranih produkcija za učestvovanje u stvaranju konkretnog dela, članove
autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca (budući da
nisu u radnom odnosu kod stranog poslodavca, najmanje godinu dana pre
upućivanja), niti zaposliti kod domaćeg poslodavca, te je neophodno i ovu kategoriju
stranaca zbog specifičnog položaja izuzeti od primene zakona. Zatim, neophodno je
izuzeti od primene zakona i članove porodica diplomatsko-konzularnog
predstavništva imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o
diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Naime, Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi
audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS”, broj 72/15, dalje: Uredba), donetom nakon
stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju stranaca, uređeni su uslovi i način dodele
podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo,
a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, kroz povećanje
zaposlenosti, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno
njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Ovakvi finansijski podsticaji
za investitore u audiovizuelnoj industriji omogućavaju da se u Republici Srbiji u
dužem vremenskom intervalu realizuju strani visokobudžetni filmski projekti.
Dalje, razvoj infrastrukture direktno utiče na poboljšanje investicionog potencijala
Republike Srbije, posebno njenih nerazvijenijih delova. Poslovi od interesa za
Republiku Srbiju (npr. u oblastima saobraćaja, energetike, građevinarstva i dr.),
odnosno njihova realizacija prema predviđenom planu iziskuje preciziranje pojedinih
odredaba zakona kako bi isti mogli da se realizuju.
Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe
Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na članove porodice članova
diplomatsko-konzularnih predstavništva, članove autorskih i glumačkih ekipa za
dolazak i stvaranje audiovizuelnih dela u Republici Srbiji, radnu dozvolu za
osposobljavanje i usavršavanje, radnu dozvolu za upućena lica, radnu dozvolu za
kretanje u okviru privrednog društva.

Predlagač: Vlada

Sažetak

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi sprečavanja štetnih
posledica po rad organa i organizacija, budžet Republike Srbije, odnosno radi
ispunjenja međunarodnih obaveza u vezi sa realizacijom postojećih i planiranih
infrastrukturnih projekata, kao poslova od opšteg interesa za Republiku Srbiju, kao i
radi realizacije stranih audiovizuelnih projekata.
Zbog specifičnosti audiovizuelne industrije, a u cilju podsticanja audiovizuelne
proizvodnje u Republici Srbiji, budući da su samostalni umetnici angažovani i plaćeni
od strane stranih produkcija za učestvovanje u stvaranju konkretnog dela, članove
autorske i glumačke ekipe nije moguće uputiti kod domaćeg poslodavca (budući da
nisu u radnom odnosu kod stranog poslodavca, najmanje godinu dana pre
upućivanja), niti zaposliti kod domaćeg poslodavca, te je neophodno i ovu kategoriju
stranaca zbog specifičnog položaja izuzeti od primene zakona. Zatim, neophodno je
izuzeti od primene zakona i članove porodica diplomatsko-konzularnog
predstavništva imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe Bečke konvencije o
diplomatskim odnosima iz 1961. godine.
Naime, Uredbom o podsticajima investitoru da u Republici Srbiji proizvodi
audiovizuelno delo („Službeni glasnik RS”, broj 72/15, dalje: Uredba), donetom nakon
stupanja na snagu Zakona o zapošljavanju stranaca, uređeni su uslovi i način dodele
podsticajnih sredstava investitoru koji u Republici Srbiji proizvodi audiovizuelno delo,
a u cilju podsticanja audiovizuelne proizvodnje u Republici Srbiji, kroz povećanje
zaposlenosti, kao i promociju potencijala Republike Srbije u ovoj delatnosti, odnosno
njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih delatnosti. Ovakvi finansijski podsticaji
za investitore u audiovizuelnoj industriji omogućavaju da se u Republici Srbiji u
dužem vremenskom intervalu realizuju strani visokobudžetni filmski projekti.
Dalje, razvoj infrastrukture direktno utiče na poboljšanje investicionog potencijala
Republike Srbije, posebno njenih nerazvijenijih delova. Poslovi od interesa za
Republiku Srbiju (npr. u oblastima saobraćaja, energetike, građevinarstva i dr.),
odnosno njihova realizacija prema predviđenom planu iziskuje preciziranje pojedinih
odredaba zakona kako bi isti mogli da se realizuju.
Iz svih napred navedenih razloga, potrebno je hitno precizirati i urediti odredbe
Zakona o zapošljavanju stranaca koje se odnose na članove porodice članova
diplomatsko-konzularnih predstavništva, članove autorskih i glumačkih ekipa za
dolazak i stvaranje audiovizuelnih dela u Republici Srbiji, radnu dozvolu za
osposobljavanje i usavršavanje, radnu dozvolu za upućena lica, radnu dozvolu za
kretanje u okviru privrednog društva.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 77
Protiv: 87
77%
87%
0%
Poslednji put ažurirano: 26.07.2021, 11:11