Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, gospodine ministre.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 66. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Petar Jojić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 73. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 77. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe DSS, poslanici poslaničke grupe Dveri i poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 87. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 92. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 92. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 94. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 99. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 100. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 101. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 109. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gorica Gajić, Milan Lapčević i Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 110. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe DSS i zajedno poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 121. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 122. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 124. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić,
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 132. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 133. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 134. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 140. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 141. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 142. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 143. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 145. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 146. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 151. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 153. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 155. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić i zajedno poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 157. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 163. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 26. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
  Amandman kojim se ispred člana 1. dodaju novi članovi 1. i 2. podneo je narodni poslanik Hadži Milorad Stošić.
  Na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Jelena Žarić Kovačević i Aleksandar Marković.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 27. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.
  Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stanojević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici, Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Aleksandra Belačić i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić i Božidar Delić i zajedno Vjerica Radeta i Nataša Jovanović.Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Tomislav LJubenović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Ružica Nikolić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Vesna Nikolić Vukajlović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miroslava Stanković - Đuričić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, Miljan Damjanović i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 32. i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandra Belačić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 34. i član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nataša Jovanović i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na naziv iznad člana 35. i član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 35. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Zoran Krasić, LJiljana Mihajlović, Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 36. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Ružica Nikoli i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sreto Perić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na člana 38. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Dubravko Bojić i zajedno Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 42. amandman je podnela narodni poslanik Marijana Maraš.
  Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
  Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 28. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU.
  Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka i narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, LJiljana Mihajlović i Zoran Krasić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Aleksandar Šešelj i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Socijaldemokratska stranka.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili Pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje će odlučivati o Predlogu u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na 29. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA
  Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine određujem četvrtak 14. decembra 2017. godine, sa početkom u 10,00 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini.