Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 13.12.2017.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

6. dan rada

13.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Marinković

Sednica je trajala od 10:05 do 23:05

 • TAGOVI

 • Peta sednica Drugog redovnog zasedanja (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetsko sistemu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (pretres u pojedinosima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o zaposlenjima u javnim službama (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zaposlenima u AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i JLS (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (pretres u pojedinostima) (2017)
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova (pretres u pojedinostima) (2017)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
 • Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • Zakon o izmeni Zakona o uređenju sudova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini
 • Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakon o zaposlenima u javnim službama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Krasiću.
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić, zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Milena Turk.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Dragana Barišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno: Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljana Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić, zajedno Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Rakonjac.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik LJiljana Malušić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Milena Turk.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dragana Barišić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Ivana Dinić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Zoran Krasić, Milorad Mirčić, Miljan Damjanović, Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Nemanja Šarović, Sreto Perić, Petar Jojić, LJiljan Mihajlović, Tomislav LJubenović, Dubravko Bojić, Nikola Savić, Filip Stojanović i Marina Ristić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
  Prelazimo na raspravu u pojedinostima po 6. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU
  Amandman kojim predlažu dodavanje preambule iznad člana 1. zajedno su podneli narodni poslanici Aleksandra Tomić, Milorad Mijatović, Sonja Vlahović, Olivera Pešić, Zoran Bojanić, Srbislav Filipović, Snežana Petrović, Dubravka Filipovski i Stefana Miladinović.
  Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
  Na član 1. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
  Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ratko Jankov.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Bošković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik LJupka Mihajlovska.
  Da li neko želi reč?
  Narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite.

  Saša Radulović

  Poslanička grupa Dosta je bilo
  Hvala vam, predsedavajući.

  Konačno stigosmo i do budžeta. Potrošiste sve vreme, ispričaste ove amandmane za koje nećete ni sami glasati, hajde barem malo o budžetu, 600 minuta ste potrošili na amandmane za koje sami nećete glasati.

  Što se tiče budžeta, praktično ministar je, odnosno cela Vlada je napravila velike uštede i smanjila deficit. To je jako, jako dobra stvar, osim što je to uradila na jako, jako pogrešan način. Taj jako, jako pogrešan način, građani bi trebalo da znaju, košta nas jako mnogo. Kada pogledamo rast BDP u regionu od 2014. do 2016. godine, i to po izveštaju MMF, MMF je odabrao ove godine, uradio to u celom regionu, da nam se ne bi ministar mnogo srdio zbog toga, verovatno su i oni onako zlonamerno to radili za region, kažu ovako – Rumunija rast preko 12%, Makedonija preko 10%, Mađarska 9%, Albanija 8%, Crna Gora 7%, BiH 6%, Hrvatska 4%, Srbija 1,66%.

  Ovo vam je posledica pogrešne ekonomske politike koja je zavukla ruke u džepove građana i privrede, ništa nije uštedela na samoj državi i to je praktično dovelo do toga da imamo ovakav rast i taj rast je posledica ogromne potrošnje države. Znači, na razno-razne kredite na kojima se rasipaju velike pare, uzimaju se velike subvencije, partijski reketi, partijsko zapošljavanje, čitav parazitski sistem koji guši Srbiju već dugo, dugo vremena. Znači, posledica loše politike je upravo ovo. Ovo se nastavlja i ove godine, pa kad lepo MMF to objavi, pošto se stalno Vlada poziva na MMF, objasnićemo i ovaj deo.

  Što se tiče plata i penzija, kaže Vlada – povećaće plate za 8%, u proseku, kaže negde 10%, negde 8%. Zaboraviše da kažu da su oteli plate 2014. godine, i to 10%, pa smo mi našim amandmanom predložili da se umesto ovog povećanja plata, kako oni kažu, u stvari prvo vrati oteto. To je jedna stavka od 20 milijardi dinara na prihodnoj strani, pa smo nju ukinuli u ovom našem amandmanu.

  S druge strane, kaže – Vlada je povećala penzije za 5%. Inače, inflacija, da bi penzioneri znali, bila je 3% u prethodnoj godini, pa kada uzmemo tu inflaciju, to vam je jedno linearno povećanje od 2%, a kam gi je ono otimanje penzija od 2014. godine. Znači, to otimanje penzija je negde oko 20 milijardi dinara, pa je DJB predložio da umesto ovog ovakvog nazovi povećanja prvo vratimo oteto. Kada vratimo oteto, nakon toga da nominalno povećamo penzije za 3% svima. Znači, prvo da vratimo oteto, a onda da povećamo za 3% da bi uskladili sa inflacijom. To je pravedno i moguće u okviru ovog budžeta.

  Onda da nesposobni direktori javnih preduzeća koji treba slupaju još 30 milijardi dinara ove godine na aktivirane garancije, da i njih malo pritegnemo, pa da tamo uvedemo red, pa umesto tog troška da praktično kroz sama preduzeća rešimo njihove probleme, da ukinemo ove sulude subvencije. Recimo, kada sam bio ministar, analizirali smo Železnicu i videli koliko ima imovine koja se ne koristi za rad Železnice, odnosno za njihovo operativno poslovanje, i to je imovina sa kojom treba i restrukturirati Železnicu, uvesti red, a prestati davati poklone iz budžeta.

  Sve ovo smo predvideli sa ovim budžetom, i ukidanje ovih kazni i penala koje država plaća, jer ovo što se desi je – država napravi neku grešku, recimo, nekome ne uplati zaostale zarade ili izbaci sa posla zato što je politički nepodoban, pa taj neko tuži, a država se pravi blesava, pa se onda zidaju advokatski troškovi, sudski troškovi, zatezne kamate, čeka se pravosudna presuda, pa onda država plati i poskupi to tri puta. E, hoćemo i to da ukinemo. I ove sulude subvencije i svo ovo bacanje novca koje država ima.

  S druge strane, da kažemo i građanima da je deficit smanjen tako što su povećani svi porezi. Građani trebaju da znaju da poreska stopa PDV-a nije povećana sa 18 na 20%, ja se nadam da se još sećate toga, pa ona sa 8 na 10%, deficit bi bio veći za 50 milijardi dinara ove godine. Kada ne bi bio povećan porez na dobit pravnih lica, bio bi za 30 milijardi, itd.

  Da vas podsetim – i porezi na imovinu, akcize za struju, verovatno ste zaboravili sve to, to vam je 15 milijardi dinara. Pa još onda uzimanje novca iz javnih preduzeća, kao da imaju neku dobit na papiru, a u stvari se zadužuju, da bi država mogla da povuče još jedno 15 milijardi, pa kad sve ovo saberemo, deficit ove godine bi bio preko milijardu evra, da se nije poseglo u džepove građana i privrede.

  Dobro je da deficit nije, ali je na pogrešan način smanjen. Znači, treba uvesti red u državu. E, to je ono na šta Vlada nije spremna. Imamo ministre sa diplomama koje nam jasno govore da nisu stručni za oblasti za koje su izabrani. Posledica toga je evo ovakav budžet.

  Ni jedan napredak nigde. LJudi znaju. Pogledaju zdravstvo, pogledaju prosvetu, pogledaju bilo koju delatnost u društvu – ista priča, nigde nema reda. Znači, ne morate mene da slušate. Građani to znaju, znaju kako izgleda kada posećuju zdravstvene ustanove, znaju da nam iz zemlje beže i lekari, beže nam i medicinske sestre, svi koji mogu gledaju da pobegnu.

  A na subvencije se lupa po 40 milijardi dinara godišnje. Ja sam kao ministar ukinuo subvencije, uveo potpunu transparentnost, svi ugovori da se objave, za mesec dana, bez ikakvog troška. Znači, ove stvari su moguće. Uvesti red je moguće.

  Gospodo, ja znam da vi volite da držite monologe. Imali ste ovde monolog tri dana. Pa, hajde sada malo da pričamo i o suštini, pošto ste pokušali ovu suštinu na svaki način da sprečite, da o njoj ne pričamo. E, sada ćemo, vala, da pričamo i o suštini.

  „Dosta je bilo“ je predložio besplatne udžbenike za svu decu, predložili smo stavku u budžetu o tome, za sve osnovne i sve srednje škole. Da vam kažem – to je podrška natalitetu u Srbiji. Jer, ljudi imaju mala primanja a udžbenici su ogroman trošak. Ovo je moguće uraditi.

  Predložili smo i ono što sam predložio kad sam bio ministar 2013. godine za budžet 2014. godine, koji je usvojen u Skupštini, a koji kaže – povezati radni staž, isplatiti zaostale zarade svim radnicima u preduzećima u restrukturiranju. Sve što ste obećavali oko restrukturiranja, ono što se desilo – pozatvaraste sve te firme. A stalno upirete na neke žute, na ove, na one, samo su vam oni krivi. Svi ste zajedno radili isto. Doći će vreme na naplatu svega ovoga.

  Ovim budžetom pokazujemo da je moguća promena ekonomske politike, da ona treba da bude okrenuta prema domaćoj privredi, pa smo onda zaista smanjili poreze i doprinose, i to tako što smo uveli neoporezivi deo, odnosno deo na koji se ne plaćaju doprinosi, do minimalca, tako da svaki minimalac neće biti opterećen doprinosima za zdravstvo. Sve ovo je moguće, više ili manje, u okvirima ovog budžeta.

  Hvaliti se suficitom u zemlji koja ima rast od 1,66%, pa to će vam i vaš MMF kazati da je duboko pogrešno.

  Znači, nama treba jedan sistem koji će rasteretiti privredu, da se malo okrenemo inovacijama i, recimo, IT industriji koja godišnje beleži rast od 30%.

  Sve ovo je ono o čemu nismo stigli danas da razgovaramo, jer ste pojeli 600 minuta, od toga ukrali jedno 30-40, za šta će predsedavajući dobiti krivične prijave. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ana Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Macura.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Branislav Mihajlović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Stevanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Srđan Nogo.
  Izvolite.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Najvažnija sednica u godini. I kako nikada nismo dobili završni račun, to je praksa inače i prethodnih vlasti bila, takva je praksa i Srpske napredne stranke, iako je prilikom izbora za predsednika Vlade tadašnji mandatar Aleksandar Vučić ovde za govornicom obećao da će biti prvi koji će dostaviti završni račun. On je, naravno, kao i mnoge druge stvari, odnosno kao i sve stvari koje je govorio, slagao. Znači, nemamo završni račun, a evo, sada nemamo ni raspravu o budžetu.

  Ovo što se dešava u Narodnoj skupštini je državni udar, jer su poslanici vladajuće većine onemogućili da se raspravlja o budžetu. Jasno je da šibicari koji su u Vladi žele da sakriju način na koji upropašćavaju… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Kolega Nogo, raspravljate o budžetu?
  (Srđan Nogo: Da)
  Nisam čuo ni jednu reč.
  (Srđan Nogo: A šta ste čuli?)
  Vi ste pričali o državnom udaru, o ovome, o onome, a ja bih voleo da pričate o amandmanima. Zakon o budžetu.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Upravo to, gospodine Arsiću. Znači, dajem uvod da vi ne dozvoljavate raspravu, ni amandmane o budžetu. Imam pravo na to da ukažem.
  Šta želite da sakrijete? Želite da sakrijete od građana Srbije realne statističke podatke i realan život. Ali, oni najbolje znaju da ne žive onako kako im kažu „Pink“, „Informer“ i ostali mediji koje kontrolišete, jer znaju kakvi su njihovi kućni uslovi.
  Ovim amandmanom, gospodine Arsiću, mi smo pokušali da učinimo nešto dobro za građane Srbije, jer ako se sećate, mi smo i prošle godine vodili tu diskusiju. Akcize za gorivo, a vi ste revnosno svaki put kako je padala cena nafte na svetskog tržištu povećavali akcizu i zadržavali da gorivo bude najskuplje u Srbiji od svih zemalja regiona. A šta ćete sada kada imate dogovor između Rusije i OPEK-a o smanjenju proizvodnje nafte i očekivanom rastu cena. Da li ćete predvideti smanjenje akcize?
  Ne, vi ste Predlogom budžeta predvideli identično velike prihode, tako da očekujete i dalje opterećenje građana Srbije. Kako funkcioniše vladajuća garnitura u Srbiji? Isključivo statistika, a sve vam je u životu i politici statistika, tako vi to bar predstavljate, funkcioniše tako što zavučete ruku u džep građana Srbije, zavučete za akcize za gorivo, na akcizi za struju, uzimate od plata, uzimate od penzija, uzimate na svaki mogući način, putem raznih poreza da biste prikazivali da niste u deficitu, a izuzetno ste u deficitu.
  Malo pre smo čuli jedan primer koliko je privredni rast u istom periodu od kada ste vi na vlasti država u regionu. Pa, jedna Makedonija koja je mnogo i manja od Srbija i apsolutno ne može da se poredi ni po čemu sa Srbijom, ima nekoliko puta, nekih sedam puta veći rast. Inače, njihov ukupni spoljni dug u ovom trenutku je nekih, recimo, pa duplo manje, nego zaduženje koje vi predviđate ovim budžetom, jer ćete vi osam i po milijardi dinara novih zaduženja u inostranstvu ove godine predvideti. Makedonija je dužna ukupno četiri milijarde evra. Pa, gde idu svi ti novci? Znamo da idu, 30 milijardi podobnim direktorima javnih preduzeća. Mi postavljamo pitanje, kada će neko da odgovara za poslovanje tih preduzeća, jer mi svake godine damo 30 milijardi.
  Nije sporno, ako treba da bi ti ljudi ostali na radnim mestima, ako treba to za državu, ali da li postoji neka odgovornost, zašto ti direktori tih preduzeća ne odgovaraju i svojom imovinom i krivično pravno. Zašto imaju toliko astronomske lične dohotke i zarade? To je pravo pitanje, jer 30 milijardi, priznaćete nije mala stvar. To je sva suština ovog budžeta i zato vi ne dozvoljavate da se raspravlja, da se ne vidi kome uzimate novac. Uzimate ga građanima Srbije i gde ga trošite? Trošite ga na svoju ličnu korist i na lično bogaćenje.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Po Poslovniku, Milimir Vujadinović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala poštovani predsedavajući.

  Znam da vi ne možete uticati na izgovorenu reč od strane bilo kog poslanika, ali ste dužni da mu oduzmete reč i izreknete opomenu. Naime, radi se o dostojanstvu Narodne skupštine, a moj prethodni govornik, moj uvaženi kolega Nogo je govoreći rekao da smo podnoseći amandmane i radeći svoj posao pokušali da izvršimo državni udar i da smo šibicari.

  E sad, čisto radi građani Srbije, želeo bih da objasnim. Državni udar je kada u izbornoj noći, sa stranim ambasadorima upadnete u RIK, udar na srpski narod je kada izudarate srpske majke, sestre, supruge, a šibicarenje, kad smo već kod toga, šibicarenje je kada izađete na proteste sa Sašom Jankovićem, Vukom Jeremićem i pokušate da se ogrebete za koji glas u Srbiji. Eto, da čisto objasnimo šta je državni udar i šta je šibicarenje u Srbiji i molim vas da više to ne dozvolite. Hvala vam.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Vujadinoviću, razumeo sam,
  Zahvaljujem, ali kolega Nogo je beznadežan slučaj. Zaista, ja ne mogu da pomognem, možda jednog dana i odraste.
  Po poslovniku, narodni poslanik Srđan Nogo.
  ...
  Dveri

  Srđan Nogo

  Poslanička grupa Dveri
  Gospodine Arsiću, član 103. Ovo je bila replika, nije bila povreda Poslovnika. Bili ste dužni da ukažete. Takođe, član 107. koji ste sada vi lično povredili izričući uvrede na račun drugog narodnog poslanika, tj. mene.

  Zaista, ja razumem da istina boli i da imate problem kada vam neko kaže realno stanje i realno vaše ponašanje i da ne možete to da istrpite, i to se vidi kako ide ova sednica, ali vas molim da se makar suzdržite i da pokušate da zadržite privid dobrog kućnog vaspitanja u obraćanju drugim kolegama narodnih poslanika, da bismo, kako-tako, normalno mogli da radimo, jer to vaše ponašanje zaista, pa dobro daće građani sud o tome.